bgERP.com

Продажба


Продажбата в bgERP е вътрешен документ, който описва всички договорени детайли и условия на сделката за продажба. В него е постигната пълна функционалност за:
 • създаване на документите, необходими в процеса на осъществяване на сделка за продажба;
 • обобщаване на постъпващите от създадените документи данни и представяне на пълна и актуална информация за развитието на сделката за продажба във всеки един момент.

   
Документът Продажба (Договор за продажба, Клиентска поръчка), с който се документира Сделка за продажба:
 • винаги се създава в папката на контрагента;
 • е начало (първи документ) на нова нишка, в папката на контрагента;
 • при активиране автоматично генерира перо в номенклатура Сделки на счетоводната подсистема на bgERP.

   
Възможните начини за създаване на нова продажба условно могат да се разделят на две:
 • От предхождаща я оферта
 • Без предхождаща я оферта

   

Създаване на Продажба от оферта

Когато имаме предварително създадена оферта нова продажба може да бъде създадена, чрез бутон Продажба в изгледа на офертата. Той зарежда форма в която да бъдат избрани артикулите които ще участват в продажбата, според съдържанието на офертата:
    
preof-png-k6jr

За задължителните артикули в офертата, за които е имало само едно предложение, автоматично се подсказва количеството от офертата. За артикулите за които е имало няколко предложения, чрез падащия списък се избира уточненото с контрагента предложение. Количеството на опционален продукт, също се избира от направените предложения, но полето може да бъде оставено и празно, ако няма заявен такъв продукт. С бутон Създаване във формата се създава чернова на документ Продажба:

Of4e-png-u2xh

В създадената чернова за такава продажба автоматично са попълнени съответните потвърдени данни за артикулите от офертата. Черновата на документа Продажба може да бъде свободно редактирана - и по отношение информацията във формата за създаване и по отношение на прехвърлените от офертата артикули (количества, цени, изтриване и добавяне на артикули). След като бъде окончателно попълнена черновата на продажбата се записва в състояние Заявка с едноименния бутон във формата. Ако съставилият черновата потребител има съответните права може и направо да активира черновата с бутон Активиране.

Независимо, че е създадена от предхождащ я документ, Продажбата става начало (първи документ) на нова нишка, в папката на контрагента.

Създаване на Продажба без оферта

Когато нямаме предварителна оферта стартирането на продажбата може да започне от всяка папка на Лице или Фирма през Документния модел на bgERP, чрез бутона Нов ... и избора на бутон Продажба в група "Търговия". Най-бърз достъп да папката на контрагент получаваме през Визитника (От бутона Папка срещу името на контрагента - Фирма или Лице):

listsales-png-cvlu

Бутонът отваря папката на контрагента, в която се вижда цялата история на отношенията ни с него:

papsales-png-iwbe

С бутон Продажба под списъка може да бъде стартирана нова продажба.

За улеснение бутон Продажба е включен и в листовия изглед на контрагента във визитника.

Според принадлежността на клиента към определена група контрагенти - Клиенти или Доставчици в папката му и в листовия изглед на контрагента във визитника са налични и съответните бутони - Продажба и/или Покупка. За да се получи достъп до бутоните не е необходимо да се редактира предварително визитката на контрагента. Бутоните автоматично се визуализират и стават активни в папката и листовия изглед на контрагента, след извършване на първа сделка от съответния вид - Покупка и/или Продажба. За целта с бутон Нов ... се отваря документният модел на bgERP където в секциите Търговия и Логистика са налични бутони за стартиране на Продажба и Доставка. Контрагентът автоматично се включва в съответната група контрагенти, за което системата извежда съобщение.
  
Формата за създаване на продажба е една и съща:

sdwSal11-png-d0r0
sdwSal12-png-b06e

След попълването на формата Продажбата се записва в чернова. Записаната чернова става начало на нова нишка в папката на избрания контрагент. Тя е празна и следва да се попълни с артикули:

Zero4-png-x7bv

Това става с бутон Артикул - за избор на продукти (от каталога). Формата за добавяне на артикул е идентична с тази при офертите, но тук вече не съществува възможност за въвеждане на един артикул с различни цени.

При попълването на договора за продажба, цената на артикула се подсказва по следния начин:
 • Ако има активна оферта за артикула и количеството му е това от офертата, се записва тя;
 • Ако има активна оферта за артикула, но количеството не е същото, се търси цена по ценова политика за клиента;
 • Ако няма цена за артикула в ценовата политика за клиента - се зарежда цената за артикула по ценова политика Каталог;
 • Последната цена по която артикула е продаван на този клиент.
Всички цени подсказани от системата могат да бъдат свободно променени.
 
Възможно е задаване на съкратен (само с име) и разширен (с име и описание) начин на показване на артикула в Продажбата:

artpo-png-42j6

С бутон Запис или Запис и нов артикулите последователно се добавят в черновата на продажбата:

renPte-png-6f6q

В заглавната част на Продажбата е разположена секция с бутони и полета, посредством които се извършват необходимите действия и се създават документите участващи в процеса на нейното осъществяване. Оттук получаваме и информация за развитието на сделката на всеки неин етап. Докато е в състояние Чернова тази част от документа за продажба изглежда по следния начин:

statiq-png-go6u

Първия бутон в реда зарежда допълнителни бутони, които са достъпни в това състояние на документа Продажба:

pipSu-png-93zr

 • Бутон Отстъпка зарежда форма, от която може да се зададе обща отстъпка (в стойност) за документа.
 • Бутон Заявка се използва обикновено в случай, когато съставителят на документа няма права да го активира. Той променя състоянието на документа от Чернова на Заявка.
 • Бутон Всички зарежда страница Продажби от модул Търговия » Продажби;
 • Бутон Клониране зарежда форма за създаване на чернова на нова продажба, попълнена с въведените за настоящата данни;
 • С бутон История могат да се разгледат извършените до момента действия с документа;
 • От бутон Оттегляне черновата на продажбата може да бъде оттеглена.
 • С бутон Изглед може да се запише изглед на документа.
С развитието на сделката за продажба в списъка от допълнителни бутони ще се добавят и други.
 
С бутон Редакция се отваря формата за създаване, в която могат да бъдат редактирани въведените до момента данни. Редактирането на въведените в продажбата артикули - вид, количество, цена и т.н става от бутоните за изтриване и редакция на реда на артикула в черновата. Бутон Изтриване (включен е в почти всички документи с детайни редове) зарежда форма, от която могат да се изтрият няколко реда от черновата на продажбата едновременно:

Trijred-png-zavk

Бутон Активиране активира продажбата и по нейните параметри и съдържание повече не могат да бъдат правени промени. За активираната Продажба автоматично се създава перо в номенклатура Сделки на счетоводната подсистема на bgERP. След активиране на продажбата се визуализират бутони, които позволяват документирането и осъществяването и:

akpro5-png-rw8v

Таблицата под уникалния номер на документа за продажба съдържа данни за извършените действия по продажбата и служи за проследяване на развитието на сделката. Чрез минитаб бутоните Статистика, Обороти, Поръчано/Доставено и бутон Задания за производство-+ получаваме различна информация. По подразбиране е активен Статистика. Той показва състоянието на сделката в парично изражение във всеки един момент. Първоначално са попълнени само полетата "Поръчано" и "За доставка" със стойността на въведените в активираната продажба артикули:

StaTo-png-lt7j

Всички следващи документи, съставяни в процеса на осъществяване на сделката, се добавят в нишката на документа за продажба и се отразяват стойностно в Статистиката на продажбата.

Показаните в примера бутони за създаване на различни документи са видими в тази им съвкупност само за потребител с роля ceo. Останалите участници в процеса виждат само бутоните, които им дават достъп до функциите, които изпълняват, и за които имат права според ролите и длъжностите си.

Освен бутон Артикул, за добавяне на артикули в черновата на сделка за продажба се използват и бутоните Създаване и Импортиране. Бутон Създаване стартира диалог за избор на вид и създаване на нов нестандартен артикул в папката на клиента:

createart-jpg-qkgo

Бутон Импортиране зарежда форма за импорт в продажбата на предварително подготвен списък от артикули:

importart-jpg-zsp1

Импортираните данни трябва да са в csv формат.

Листвани артикули

Когато в минитаб Търговия от визитката на контрагент е зададен като търговско условие списък от листвани артикули за продажба:

milcoo-jpg-lt7d

в черновата на Продажба към този контрагент е включен и бутон Списък:

ButoL-png-27r5

С него се извежда списъкът от листвани артикули, за всеки от които е предвидено поле за въвеждане на количество:

lis8-png-c03n

След като бъдат въведени количества за желаните артикули се натиска бутон Запис и данните от формата автоматично се включват в черновата на продажбата.