bgERP.com

Работа с Фирми


Страница Фирми – обединява данните на всички фирми (физически и юридически лица), учреждения, организации и институции.

firmpage-png-3ef0

В страницата се визуализира списък на контрагентите - фирми. В горната част на страницата е разположен филтър за търсене, откъдето записите могат да се филтрират по един или в комбинация между различни критерии.
  
От списъка, с клик върху името на фирма може да се зареди нейната визитка. От бутона пред името на фирмата в списъка са възможни зареждането на формата за редактиране и отварянето на папката на контрагента. Изведени са и бързи бутони за създаване на документи:

В bgERP всички документи свързани с даден контрагент се съставят след като се отвори папката му. Новите нишки с документи се създават от бутона Нов... в папката на контрагента. Когато се добавят документи към съществуваща нишка, те се създават от бутони в предхождащи документи или от бутона Добави... в дъното на нишката. Изведените бързи бутони в листовия изглед (списъка) на контрагентите автоматично отварят папката на контрагента и създават в нея избрания документ

Навсякъде във визитките и в списъците на контрагенти въведените за тях данни за комуникация - стационарни и мобилни телефони, факсове, имейл адреси са линкове, посредством които съответният номер може да бъде избран, да бъде създаден нов имейл или да се зареди сайт.

Потребител с роля admin има достъп в страници Фирми и Лица до бутоните Експорт и Импорт:

adminkontra-jpg-xfur

Чрез тях е възможно импортиране и експортиране на списъци от контрагенти.

Визитка на фирма или организация

Създаване на запис за Фирма става от меню Указател » Визитник » Фирми и бутон Нова фирма. Зарежда се форма за въвеждане:

fifi101-png-moud
fifi102-png-s7dw

Във формата за въвеждане се попълват всички данни, с които разполагаме, но единствено задължително е полето "Фирма" (името на контрагента).

Ако се въведе само валиден VAT/ЕИК номер системата ще попълни автоматично името и адреса на фирмата според регистрацията и в Търговския регистър.

Чрез бутон Лого + може да се добави лого на фирмата по начина за добавяне на файлове в bgERP. С бутон Запис се потвърждават въведените данни и се зарежда създадената Визитка на Фирмата.

Визитката на контрагент тип "Фирма" или "Лице" е Корица на папка

vizifirmvizi-png-yruo

С бутон Редакция се отваря форма за редактиране, аналогична на използваната при създаването, в която са попълнени всички въведени до момента данни. В нея могат да се правят промени и да се допълва информацията за контрагента. Бутон Папка служи за отваряне папката за документи на контрагента (при създаване на контрагент, автоматично се създава и негова папка). Бутон Превод зарежда форма, от която потребителите могат да зададат свой превод за името на контрагента:

prevod2-jpg-dvez

Секция Представители показва лицата, включени като представители на фирмата. С бутон + се зарежда форма за създаване на Лице във Визитника, което ще бъде добавено като представител на фирмата.

Информацията за контрагента във визитката му ще се променя и допълва автоматично при добавяне на нови данни за него - адрес, банкова сметка и др. в хода на работа с различните модули на системата. Например при издаване на фактура системата ще поиска да бъде въведен национален или VAT номер, който автоматично ще се добави във визитката на контрагента. Когато при съставяне на документ в системата въведем контактни данни за контрагента, които са различни от тези във визитката му се извежда статус съобщение:
cropstatus2-png-rj7q
С натискането на бутона обновяване в съобщението ще се заменят данните във визитката с въведените в документа.

Минитаб бутони

В долната част на визитката е разположен ред с минитабове. Чрез тях е възможно разглеждане, добавяне и редактиране на допълнителна информация за контрагента - фирма:

Минитаб Счетоводство

Съдържа счетоводна информация за разчетните ни взаимоотношения с контрагента:

s4etytabkorner-png-yx7l

Оттук е възможно чрез бутона пред номера на документа в счетоводната сметка да се зареди детайлизирана справка по хронология за конкретното разчетно отношение, с връзка в справката към породилия го документ и оборотната ведомост:

hronosmet-png-26gk

Секция Лимити извежда информация за въведени за контрагента Лимити по счетоводни сметки които да се следят от системата. В колона "Пулт" са разположени бутони за редакция, изтриване и редактиране на лимит. С бутон + се зарежда форма, от която може да се добави нов лимит:

addlimitt-png-e6va

Минитаб Локации

Извежда информация за съществуващите локации на контрагента:

lokaciitabtab-png-fda4

С бутон + може да се зареди форма за добавяне на нова локация. Името на локацията е линк, който зарежда детайлният и изглед, а с бутона в края на реда на локацията може да се отвори форма за редактирането и. В Локации е обяснен подробно начинът за създаване на локации и работата с тях.

Минитаб Банка

Минитаб Банка извежда списък на банковите сметки на контрагента:

bankamitab-jpg-fxit

С бутона след номера на сметката, тя може да бъде редактирана и изтривана. Добавянето на банкова сметка към визитката на контрагента става от формата, която се зарежда с бутон +:

novasmeeme-jpg-ybuc

Минитаб Регистрация

Ако разполагаме с данни за съдебна регистрация на контрагента можем да ги въведем в този минитаб:

registerrwg-jpg-l4ps

Въвеждането и редактирането им става, чрез бутона +, който зарежда следната форма:

reg22-jpg-i0ns

Минитаб Търговия

Оттук може да получим информация да управляваме търговските си взаимоотношения с контрагента:

Klikar2-png-m51j

Търговски Условия
Съдържа информация за прилаганите условия в търговските ни отношения с контрагента. От бутна в края на реда зададено условие може да се редактира и изтрива. Добавянето на ново условие е възможно от бутон + и избор от списък във формата, която се зарежда:

tagous-jpg-d6wc

Предимство при работата ни с контрагента е включване като условие на списък (листа) на артикулите, които най-често са обект на търговските ни отношения. Това добавя допълнителна функционалност при съставянето на сделките за покупки и продажби.

Ценови политики
Тази част на таба показва текущото състояние и историята на ценовите политики прилагани към контрагента. Бутон + зарежда форма за добавяне на ценова политика, към него:

novipravino-jpg-0eol

С бутон Нови правила във формата може да се създаде нова ценова политика към конкретния контрагент:

novapolkorner-jpg-1dzh

Клиенски карти
Съдържа списък на издадените на клиента карти. Фирмените клиенски карти се издават на лица-партньори, които са представители на фирмата.

Минитаб Права

Всеки контрагент, както всяка друга корица на папка, има отговорник и вид достъп (публичен, екипен, личен, секретен). Тази информация може да бъде изведена, чрез минитаб бутона Права:

pravatab-jpg-3jbp

Редактирането на правата и достъпите става от бутон Редакция във визитката на контрагента. Когато е инсталиран пакетът colab от минитаб Права могат да се дадат права за достъп до системата на свързани потребители - представители на контрагента.

Минитаб История

Тук е изведена информация за действията на различните потребители с визитката на контрагента:

historytabfirm-jpg-pokf