bgERP.com

Изчисляване на очаквани транспортни разходи в оферти и продажби


Автоматичното изчисляване на транспортни разходи можем да използваме, когато създаваме оферти и продажби. За тази цел е необходимо да направим няколко настройки във визитката на контрагента.

В секция Търговски условия на минитаб Търговия избираме условие за доставка при продажба, към което прилагаме изчисляване на транспортни разходи. Добавяме и условие за очаквано тегло на доставката - то е индивидуално за различните контрагенти и е установено приблизително от взаимоотношенията ни с тях:

uslodosty-jpg-kqec

Когато създадем оферта към контрагента, за който сме задали тези условия, в нея се визуализира ред попълнен с изчислените транспортни разходи според зоната в която попада транспорта:

ofitrans-png-tu96

Транспортът е изчислен с калкулатора в Логистика » Навла:

cenatrans-jpg-pqgr

според теглата и цените, които сме задали за зоната в която попада товара:

navlanav-png-2yed

В конкретния пример теглото на доставката по тази оферта е по-малко от очакваното заложено в условието към клиента. Останала ни е част от сумата на транспортните разходи, която не е включена в продажната цена на продукта.

Скрит транспорт е включената в цената на продукта сума за транспорт (на този контрагент продаваме по политика каталог. Каталожната цена на артикула е 2,21 лв. Разликата до продажната цена в офертата е добавената сума за транспорт за всяка единица от артикула).

С бутон Добавяне до сумата на остатъка можем да добавим неразпределената сума на отделен ред в офертата:

reaktivofer-png-gv3z

По същия начин работи изчисляването и включването на транспорта при създаването на Договори за продажба.

Примера, който разгледахме е елементарен и има за цел само да покаже как функционира автоматичното изчисляване на транспортните разходи. Със създаването на множество и по-прецизни зони (имаме възможност при дефинирането им да указваме пощенски кодове) се постига по-точно изчисляване на транспортните разходи. За да функционира модела, като параметър на артикулите е необходимо да се задават транспортно тегло и обем.
Когато в условието на доставка сме избрали да не се показват скритите разходи за транспорт, целият изчислен разход за транспорт ще е в полето остатък, откъдето може да се добави в офертата или продажбата, като отделен артикул. Няма да има промяна на каталожната единичната цена на артикулите в сделката.

Секцията с транспортни разходи в офертите и продажбите е видима само за служителите съставящи съответните документи. Тя не се вижда при печат или при изпращане на документа по имейл.