bgERP.com

Складиране и транспорт


bgERP осигурява пълнофункционално управление на складовото стопанство на фирмата. В зависимост от нуждите на конкретния бизнес, системата позволява обслужването и на палет-стелажно ориентирано складово стопанство.

В Логистика » Палетен склад е разгледано дефинирането и описването на складовете по начин, при който всички стоково - материални запаси в тях, се разполагат върху палети. Палетите от своя страна се подреждат по стелажи с различни размери, конфигурации и параметри. За да бъде ефективна тази функционалност в системата са създадени правила и инструменти за работа с палетите и складовите адреси - разпределяне по палети, създаване на заявки за местене на подготвените палети и проследяване на изпълнението им, пълна информация за състоянието и заетостта на складовите площи, разпалетиране.

Създадени са възможности за документално обхващане и отчитане на всички протичащи в складовете процеси, свързани с движението на материални ценности. Тези дейности и процеси са интегрирани в цялостното функциониране на bgERP и са в непосредствена връзка с всички модули на системата, чиято работа води до промяна на складовите наличности. Всички процеси извършвани в складовете е възможно да бъдат управлявани и контролирани от едно работно място.

Тази глава на документацията съдържа описание на: