bgERP.com

Фактуриране на продажбитеФактура

Издаването на фактура става от бутон Фактурa в изгледа на активирана продажба:

StapreF-png-z40m

Той зарежда формата за добавяне на фактура към продажбата. В нея могат да бъдат подробно описани всички необходими за за фактурата данни: дата и място на данъчното събитие, получател фирма - със съответния и данъчен/национален номер или лице - с неговото ЕГН/ЛНЧ (за получател може да се избере контрагент, различен от този в договора), начин на плащане, валута, условия на доставката, ДДС (включително и основание за начисляването или не начисляването му) и т.н.:

PajFak11-png-me6x
fakItiF-png-jy39

Подобно на останалите документи, фактурата се записва в Чернова и се добавя в нишката на продажбата.

faktNe-png-eveg

Когато имаме извършена експедиция/предаване на артикули/услуги по сделката за продажба, във фактурата по подразбиране са заредени действително експедираните/предадените до момента количества и са отразени авансовите плащания, ако има такива. Бутон От Договора в черновата на фактура се използва за зареждане в бланката на артикулите от договора, когато още няма направена експедиция по него. Докато е в състояние чернова фактурата може да бъде допълнително редактирана, както по отношение на записите във формата за създаване така и по отношение на включените в нея артикули (артикули могат да се добавят, редактират и изтриват). Бутон Импорт в черновата на фактура зарежда форма за избор от еспедиращите документи в нишката и съдържащите се в тях артикули:

expeDis-png-plvr

Фактура може да се издаде по едно и повече експедиционни нареждания или части от тях.

В допълнителните бутони на черновата на фактурата е включен бутон Отстъпка. Той зарежда форма, от която може да се зададе обща отстъпка (в стойност) за документа.

Съдържанието на фактурата се отразява в системата след като тя бъде контирана. При контирането се вземат автоматични счетоводни операции за начисляване на ДДС по сделката и задължаване на клиента с неговата сума. В изгледа на контирана фактура се визуализират бутони, чрез които могат да бъдат извършени допълнителни действия и да се издадат документи:

TokFakt-png-1w14

Бутон Фактура има и в изгледа на документа експедиционно нареждане. Създадената чрез него чернова на фактура е попълнена по подразбиране с артикулите от експедиционното нареждане, от което е стартирана.
Фактура може да бъде издадена и през документния модел на bgERP - бутон Нов ... в нишката на Сделката за продажба и избор на бутон Фактура в група Търговия.

Фактура за авансово плащане

Когато в сделката и документа за продажба е заложен начин на плащане, при който част от сумата се плаща авансово:

Doansy-png-td6a

във формата за създаване на фактура, в секция Аванс, се подсказва стойността на очаквания аванс, която може да бъде свободно редактирана:

ajna4-png-dsbs

Записва се в Чернова и от бутон Редактиране в черновата може да бъде променяна. След като фактурата за аванса бъде контирана, стойността и се отразява в счетоводната подсистема на bgERP. Издадената за авансовото плащане фактура е само в стойност:

ajfact-png-prsk

Във формата за следваща или окончателната фактура авансово фактурираната сума се подсказва в поле Приспадане от секция Аванс:

prispaj-png-8zat

Записва се в Чернова. В нея по подразбиране са заредени действително експедираните количества артикули по сделката за продажба, а стойността на авансово платената сума е посочена на отделен ред. Черновата на фактурата може да бъде редактирана и по отношение на формата - чрез бутон Редакция в изгледа, и по отношение на включените в нея артикули, чрез бутоните пред името на всеки артикул и бутон Артикул за добавяне на нови артикули. След контирането си фактурата не може да бъде променяна повече:

posfac-png-uzrr

Данъчни дебитни и Данъчни кредитни известия

В изгледа на контирана Фактура е включен бутон Известие. С него се издава Данъчно дебитно или Данъчно кредитно известие към съответната фактура. Бутонът зарежда форма за въвеждане, същата като формата за издаване на фактура, но допълнена със секцията Задаване на увеличение/намаление на фактура

izvisty1-png-070d

В тази секция се записва сумата на желаната промяна. При въвеждане на положителна сума ще се издаде Дебитно известие, а при въвеждане на отрицателна - Кредитно известие. Попълнената форма се записва в Чернова и при контирането и се вземат автоматични счетоводни операции:

diza-png-tb1u

Съставеното по този начин Данъчно дебитно или Данъчно кредитно известие е само в стойност.

Данъчни дебитни и Данъчни кредитни известия с детайлни редове

Често в практиката се налага в дебитното или кредитно известие да се посочи конкретен артикул, с който е свързана промяната във фактурата. За целта в полето Промяна на формата за създаване на известие не се попълва нищо:

smena-jpg-wp87

Записва се в Чернова:

izvisred-png-wgkj

В черновата са достъпни за редакция всички редове от фактурата. Бутонът за редакция във всеки ред зарежда форма за въвеждане на промените:

cropcrop-png-4n3s

Във формата се въвеждат количествата и цените (сумите), каквито трябва да бъдат след направените промени. Системата сама преизчислява разликата. След като бъдат въведени желаните промени известието се контира:

izred-png-79gv

За всеки детайлен ред в известие може да се въведе промяна само на количество ИЛИ само на цена.

Не се допуска промяна на количество И цена.

Създаваните Данъчни дебитни или Данъчни кредитни известия с детайлни редове, освен в стойност могат да са и в количество.

Проформа фактура

В определени случаи в сделка може да се издаде документ Проформа фактура, за което е предвиден бутон Проформа в списъка с допълнителните бутони. Той зарежда форма за създаване, която не се различава от формата за създаване на фактура. Проформата съдържа всички реквизити на фактурата и може да послужи като основание за плащане от страна на контрагента:

pr-png-ctlu

Предимството на проформата е, че не поражда задължение за плащане на дължимия ДДС по сделката, както това става с обикновената фактура. След извършване на плащане от страна на клиента се издава данъчна фактура и сделката може да бъде приключена. Бутон Фактура e включен в изгледа на Проформата. С него се зарежда чернова на фактура попълнена по подразбиране с данните от проформата. Проформа фактурата не поражда основание за никакви счетоводни записвания.

Проформа фактура от Експедиционно нареждане

Бутон за създаване на Проформа имаме и в изгледа на Експедиционното нареждане докато то се намира в състояние Чернова/Заявка:

enarpr-png-6nqa

При натискането му се зарежда форма за създаване на проформа фактура, в която по подразбиране са прехвърлени артикулите с количествата си от черновата на експедиционното нареждане. Когато бъде издадена проформа по нареждането бутонът се променя и става линк към проформата:

snasledfa-png-w6uj

Когато експедиционното нареждане се контира в списъка от допълнителни бутони в него вече има само бутон за издаване на фактура.

Редакция на фактура

В bgERP e е включена възможност за редактиране на някои от реквизитите на контирана фактура. За това е предназначен бутон Промяна в списъка с допълнителни бутони. Той зарежда форма с достъпните за редакция полета:

faPre-png-5m39

Не е възможно редактиране на финансовата информация във фактурата. Редактиране на финансовата част от фактурата се прави чрез оттегляне (анулиране) на грешната и издаване на нова фактура.
Бутон Промяна е включен и в активирано известие (дебитно или кредитно) по фактура.