bgERP.com

POS Продажби


Тук са разгледани общите принципи при работа с РОS в bgERP.

В случаите, когато желаете да управлявате продажбите си в търговските обекти, където се изисква наличието на фискално устройство, вместо bgERP, трябва да използвате друг софтуерен продукт - bgERP-N18. Той е създаден съгласно изискванията на НАРЕДБА Н-18 на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин и е одобрен като СУПТО от НАП.

За работа с POS е необходимо чрез бутон Отвори в колона "Терминал" на списъка с Точки за продажба да бъде избрана активна точка на продажба. Бутон Отвори е наличен и в изгледа на точката за продажба. Създаването и настройката на Точка за продажба са показани в Търговия » POS

Потребителите, които имат права да работят с точката за продажба трябва да имат права за контиране на документи за свързаните с точката склад и каса.

Изборът на активна точка на продажба зарежда Екран (Терминал) за работа с POS:

posna4alo-jpg-942z

Условно екранът може да бъде разделен на три части. Горе в ляво е заредена празна чернова на касова бележка. Под нея е разположен пулт за въвеждане и обработка на данните за продажбата. В дясната част на екрана e разположен пулт за избор на артикул, търсене на артикул и избор на бележка. По подразбиране са изведени наличните бутони за бързо избиране на стоки. За всяка продуктова категория за продажба е наличен бутон. Чрез него се визуализират всички бързи бутони за артикули от съответната категория.
В Терминала е възможна работа както с мишка, така и от клавиатурата.

Продажбата се извършва чрез добавяне на артикул в черновата на касовата бележка:
  • чрез баркодчетец;
  • чрез бърз бутон, ако за артикула е създаден такъв;
  • чрез ръчно въвеждане на кода на артикула в полето за въвеждане и натискане на бутон Kод;
  • чрез използване на възможностите за търсене от бутон Търсене. Бутон Търсене извежда следния екран:

seershPos-jpg-fv4m

За търсене са валидни принципите за Пълнотекстово търсене. Възможно е и търсене по част от кода на артикул въведена в полето за търсене. Филтрирането е автоматично според зададените символи. Чрез клик върху името на артикула, той се добавя в черновата на касовата бележка.

Въвеждането на желаното количество за артикул става чрез маркиране на реда му в черновата на касовата бележка, въвеждане на желаната стойност в полето за въвеждане и натискане бутон Количество.
Бутон Х изтрива реда, в който е натиснат от черновата на бележката.
С бутон Отстъпка може да се зададе произволна отстъпка на артикул в черновата на касовата бележка. Прави се по същия начин по който се въвежда количество.

След въвеждане на желаните стойности в черновата на касовата бележка се избира бутон Плащане:

plapos-jpg-5juz

Автоматично в полето за плащане се зарежда сумата от черновата на бележката. Избира се начин за плащане. Ако в полето за въвеждане се въведе сума и бъде избрано В брой системата ще изчисли ресто и ще го покаже в бележката. Когато плащането ще се извършва с Карта системата следи въведената сума за плащане да не е по-голяма от общата сума за плащане. Плащането може да се извърши едновременно и по двата начина като сумата се разпредели между тях. Бутон Приключи активира създадената бележка за продажба и я приключва. Автоматично се зарежда нова празна чернова за следваща продажба.

За работа с модул POS е необходимо системата да е свързана с фискално устройство - фискален принтер или касов апарат. Продажба в брой не може да се активира (приключи), ако за нея не е разпечатана касова бележка

Може да се извърши следваща продажба от POS преди да е приключила текущата, като от екрана, който се отваря с бутон Бележка се избере Нова бележка. Ще се зареди нова празна чернова на бележка, а попълнената текуща ще се запише в чернова и може да бъде заредена по-късно от същия екран.

belesersh-jpg-ibvl

За продажба от POS, при която освен бележка, ще бъде издадена и фактура е предназначен бутон Прехвърляне. Натискането му зарежда форма за избор на контрагент:

prehvarli-jpg-yq9r

При избор на контрагент бележката за продажба се закрива, а записите в нея автоматично се прехвърлят и създават продажба в папката на контрагента. По подразбиране продажбата е оформена с условия за бърза продажба, които могат да бъдат променени преди да е активирана. Ако плащането ще бъде извършено с карта се маха отметката в предложението за Приемане на плащане в брой. От бутона ПКО в продажбата се създава Приходен касов ордер в който се посочва картовото (безналичното) плащане.

feshu-png-lqet

С бутон Фактуриране в продажбата се издава фактура по общия ред за издаване на фактури.

Бележки за продажба

Таб Бележки за продажба извежда списък на съставените документи от тип Бележка за продажба в системата:

tabel-png-ql5q

Бутон Терминал зарежда Терминала. От списъка, чрез клик върху избрана бележка може да се зареди и разпечата детайлният и вид. За бележки със статус Чернова, в детайлният им изглед е наличен и бутон Teрминал. С него те могат да се заредят в терминала и с тях да се извършват действия.

4e4en-jpg-nz9u

Отчет на POS

Съставянето на отчет за точката на продажба се извършва от бутон Отчет в изгледа и:

ot4etpos-jpg-4s3x

В изгледа са показани чакащите бележки, т.е. тези които ще бъдат контирани. Клик върху номера на бележка зарежда детайлния и вид. В началото са показани бележките, които са в състояние Чернова. Клик върху такава бележка я зарежда в Терминала за приключване. Системата не позволява стартиране на отчета когато има неприключени бележки, по които има записвания.

posmaga-jpg-d1xk

С изготвянето на отчета автоматично се контират продажбите на всички касиери от съответната точка за периода от последния изготвян отчет.

posot4e-png-ab6k

Издадените отчети за POS продажби формират съдържанието на Таб Отчети:

tabot4et-jpg-zbo7-1