bgERP.com

Работа с Лица


Страница Лица съдържа списък само на физическите лица (хората) в качеството им или на самостоятелни субекти (клиенти, персонал и т.н.), или на представляващи съответните фирми и институции, включени в страница Фирми. Страницата е изградена и работи по същия начин както и страница Фирми.

licapagexa-png-flwz

Визитка на лице

Създаването на Лице в bgERP е аналогично на създаването на Фирма:
Избира се менюто: Указател » Визитник » Лица и се натиска бутона Ново лице. Във формата за добавяне се попълват всички налични данни, но единствено задължително е полето "Имена":

licavxod1-png-wzsf
licavxod2-png-hb4a
licavhot3-png-k9bt

Попълнената форма създава Визитката на лицето:

vizili-jpg-iqld

Визитката на контрагент - Лице е Корица на папка

Ако Лицето е служител на Фирма, за която вече има наличен запис във Визитника, чрез секцията "Служебни комуникации" във формата за създаване и редактиране то може да бъде привързано към Фирмата:

slukom-jpg-yik2

Въведените данни ще се визуализират във визитката на Лицето в секция Служебна информация.

Във визитката на Фирмата лицето ще е включено като неин представител:

firma-viz-jpg-kpcb

Във Визитката на Лице, аналогично на Визитката на фирма е включен ред от минитабове. Чрез тях може се разглежда, редактира и добавя допълнителна и подробна информация, специфична за контрагентите Лица:

minitabli-jpg-a6hr

От визитката на лице-партньор може да се създават клиенски карти - лични и фирмени. Минитаб Търговия и бутон + в секция Клиенски карти:

karka-png-hd2y

Визитка на лице - служител

Всички служители на нашата фирма са включени в списъка Контрагенти » Лица ». В техните визитки вместо минитаб Лични данни е включен минитаб HR:

hradmin-jpg-z7cm

Тук в секция Служебни данни се въвеждат уникалния за фирмата код на служителя, и се посочват центровете на дейност (структурни звена - отдели, цехове и т.н.), в които е ангажиран. Добавя се връзка към трудовият им договор.

За да стане активен минитаб HR е необходимо лицето да бъде включено в група Служители