bgERP.com

Система » Дефиниции


В меню Система е разположен и модул Дефиниции. В модула се дефинират и описват търговски условия, плащания и условия на доставка, които се използват в създаването на различни документи при функционирането на останалите модули на bgERP. Повечето от тях са заложени в системата и се попълват автоматично при нейната инсталация. Достъп до модула имат потребители с роля ceo или cond.

Съдържанието на модула е разделено в няколко страници (таба).

Условия на доставка

При стартиране по подразбиране се зарежда таб Доставки:

DefSist-png-iqw9

В него са описани условията на доставка, които се използват при създаването на сделките за продажби и покупки. При инсталация на системата се добавят международните условия за доставка по Инкотермс (INCOTERMS - International Commercial Terms). Те не могат да се изтриват. Клик върху кода на условието визуализира описанието му:

OLD2-png-kaa7

От тук, с бутон Редакция определено условие може да бъде редактирано:

OLD3-png-fa79

Предвидена е възможност за добавяне към условието на метод за изчисляване на транспортни разходи, както и да се подготвя ли международна товарителница (CMR) при използване на условието в сделка.

С бутон Нов запис в списъка с условия може да се зареди формата за създаване на ново условие за доставка:

NeWdos-png-ged7

В bgERP e включена възможност за автоматично изчисляване и добавяне в офертите и продажбите на транспортни разходи. Тя е свързана с използване на определено условие на доставка. За да се използва тази функционалност е необходимо да се попълни секция Изчисляване на транспортна себестойност в желаното условие. За калкулатор се избира Навла и се указва дали да се показват или не скритите транспортни разходи.

С бутона в колона "Видимост" на списъка, условията могат да бъдат забранявани и разрешавани.

Тагове

Извежда списък на дефинираните в системата тагове за отбелязване (маркиране) на документи:

tags-png-ikmy

Бутон Нов запис зарежда форма за създаване на нов таг:

newtags-png-yik4

Във формата се задават име на тага и тип - Общ или Персонален. Добавена е възможност за избор на цвят и документи, в които да се използва.

Плащания

Таб Плащания включва информация за методите на плащане и възможните средства за безналични плащания, допустими в работата на системата. Съдържанието му е разделено с два минитаб бутона - Методи и Средства:

Методи на плащане


OLD4-png-ovud

Създадените при инсталацията на системата методи не могат да се изтриват. Могат частично да се редактират. С клик върху името може да се разгледа описанието им, а с бутона в колона "Видимост" да се забраняват или разрешават. Създаването на нов метод става от формата зареждана с бутон Нов запис:

NoMe2-png-mdpu

Новосъздадените методи могат да се редактират.

Безналични средства за плащане


Минитаб Средства извежда списък на дефинираните в системата средства за безналични плащания:

OLD3-1-png-vpm1

С бутон Нов запис могат да се добавят нови средства за безналични плащания:

NoBE2-png-uq10

Диапазони

Този таб показва дефинираните в системата диапазони в номерацията на издаваните фактури:

DiaPazzzi-png-82o9

По различни причини се налага в дейността на фирмата да се използват повече от един диапазон. Добавянето на диапазон става от бутон Нов запис и формата, която зарежда:

newDi-png-l2s1

Попълват се начален и краен номер и се определя достъпа на ролите и потребителите до новия диапазон.

Данъци и такси

По подразбиране при нова исталация списъкът е празен. С бутон Нов запис могат да се добавят данъците и таксите, които имат отношение към дейността на фирмата:

Dan4etaks-png-dq74

ДДС изключения

При нова исталация страницата е празна.
Според използването на един артикул е възможно при покупката и продажбата му да се прилагат различни ставки на ДДС. За целта в тази страница се дефинират ДДС изключения, които да се добавят в картона на артикула.

DDShuj-png-lr5s

С бутон Нов запис се добавя изключение:

Hujnew-png-jru3

За новото изключение се въвежда само име.

Търговски условия

В системата са дефинирани видове търговски условия, които се прилагат към различните контрагенти:

84645-png-qvzh

С бутон Нов зaпис в минитаб Търговски условия се зарежда форма за добавяне на ново условие:

newusss-jpg-higr

Алергени

За някои артикули се изисква да се посочат алергените, които съдържат. Тази страница съдържа списък на алергените според Регламент 1169/2011г. на ЕП/25.10.2011г. за представяне на информация за храните на потребителите.

Alergo-png-ioa8