bgERP.com

Финанси » Каси

case
Модулът осигурява свободно дефиниране на неограничен брой левови и валутни фирмени каси. Поддържа единен регистър на всички касови документи, независимо дали са създадени през документната система, или директно в модул Каси.

При дефинирането си, всяка каса се асоциира едновременно:
 • с материално отговорно лице - потребител в системата, което единствено има право да работи с касата.
 • с автоматично създадено перо в номенклатура Каси на счетоводната подсистема на bgERP.

Дефинирани са типови операции за лесно и интуитивно създаване на всички приходни и разходни касови документи. Асоциирането на касите с пера от номенклатурите осигурява автоматично, и в реално време, отразяване на касовите документи в счетоводната система на bgERP.
 

Създаване на Каса

Нова каса може да се добави от потребител с роля ceo. Избира се менюто: Финанси » Каси » Каси и се натиска бутона Нов запис:

kasispi-jpg-72vb

Във формата за добавяне на каса се попълват наименованието на касата и потребителите, които имат право да контират касови документи:

KasaO1-jpg-2z06
KasaO2-jpg-qak9

Важно е правилно да бъдат дефинирани правата за достъп:
 • Отговорник - логично е да е касиерът;
 • Използване в документи - потребителите, които имат достъп до касовите документи;
 • Споделяне - папката се споделя само с потребителите, които трябва да имат достъп до нея;

Всяка дефинирана каса е корица на папка:

kasakorica-jpg-0xhh

С бутон Редакция в корицата може да бъде отворена формата за създаване на касата и да бъдат променени въведените данни. Минитаб бутон Счетоводство извежда текущата наличност на касата и позволява достъп до хронологията на сметката. С бутон Лимити може да се зададе лимит за касата, който да се следи от системата.

Избор на активна каса

При стартиране на модул Каси се зарежда списък с касите, на които е касиер, и до които има достъп текущият потребител. Когато потребителят е касиер на повече от една каси, той трябва винаги да избира ръчно активната (текуща) каса, с която ще работи. Това става с бутон Избор в последната колона "Текущ" на таблица "Фирмени каси".

Касови документи се създават, само ако е избрана АКТИВНА (текуща) КАСА !
Само потребител, който е дефиниран като касиер за дадена каса, може да я избере за активна и да работи с нея!

Потребител, който е касиер само на една каса не избира активна каса. Когато той стартира форма за създаване на касов документ, неговата каса автоматично става активна.

Касовите документи се създават винаги в състояние "Чернова" - те са неактивни и не влияят върху данните в системата. За да бъдат извършени и разнесени по съответните счетоводни сметки, описаните в тях операции, те трябва да бъдат активирани чрез бутона Контиране

Вътрешен касов трансфер (ВКТ)

Документът се използва за вътрешен трансфер на парични средства между две каси или от каса - към банкова сметка на фирмата.

От меню: Финанси » Каси » ВКТ и бутона Нов запис:

vktra-jpg-tija

Отваря се екран за избор на една от двете възможни операции:
 • Вътрешен касов трансфер;
 • Захранване на банкова сметка.

napred-jpg-rke7

Според избраната операция, с бутон Напред се зарежда съответна форма за въвеждане (разликата е в получателя на средствата - или парична каса или банкова сметка на фирмата):

form-obor-prex-jpg-ylcx

Попълват се сумата, основанието за операцията и се избира касата / банковата сметка - получател на средствата. Записва се с бутон Чернова и се активира с бутон Контиране в черновата:

kontobor-jpg-zh5k

При вътрешен трансфер на парични средства между две каси на фирмата, или от каса - към банкова сметка на фирмата:
 • Документът се създава от касиера на касата, ОТ която се изваждат паричните средства ("Каса ОТ" може да бъде само активната каса).
 • Документът се създава в папката на активната каса (от която се изваждат средствата).
 • Касиерът на касата / операторът на сметката, КЪМ която са насочени средствата, получава автоматично известие за създадения документ.

Касова обмяна на валута (КОВ)

Документът изважда определена сума от дадена фирмена каса и връща в същата или в друга каса съответната сума в друга валута. Операцията се извършва по начин, подобен на вътрешно касовият трансфер.

Избира се менюто: Финанси » Каси » КОВ и се натиска бутона Нов запис. Зарежда се формата за създаване на касова обмяна на валута, в която се попълват: основание за операцията, касите и обменените и получени суми и валути:

kovforfo-jpg-hvzp

Документът се записва в Чернова и се активира (контира) чрез бутона Контиране в черновата:

kontkoveko-jpg-zycb

Вътрешно Касов Трансфер и Касова Обмяна на Валута могат да се създадат и от документния модел на bgERP. В папката на съответната каса - бутонът Нов ... и избор в група Финанси на нужния бутон - Касова обмяна на валута или Вътрешно касов трансфер.

Приходни и Разходни касови ордери (ПКО и РКО)

Тези две страници представляват регистър на генерираните от другите модули и документи в системата Приходни касови ордери (ПКО) и Разходни касови ордери (РКО):

pkotabl-jpg-wcln

Документите, които не са контирани (със статус Чернова или Заявка), са в различен цвят. Могат да бъдат изведени и чрез филтър по състояние в страницата. С клик върху документа той може да бъде зареден и да бъде редактиран или контиран.

ПКО и PКО се издават от документа - основание за плащане. Това може да стане по два начина:

 • От бутона за ПКО или РКО в реда с бутони за документи в горната част на съответния документ - Покупка, Продажба, Финансова сделка и т.н.:

dogopokpla-jpg-g8qx
 
 • От документния модел на bgERP - От бутон Нов... в нишката и избор на съответния ордер в група Финанси

dokfinmode-jpg-swj0

За избрания тип ордер се зарежда съответна форма:

rko111111-jpg-926k
rko222222-jpg-y62k

Под формата се визуализира и текущото състояние на документа-основание.

По подразбиране във формата са заредени данните от документа основание. Те могат да бъдат редактирани, с изключение на полетата Вносител/Получател. Задължително е попълването на поле Бpoил в ПКО и Получил в PКО. Според вида на ордера и документа, към който се отнася в него е заложен и съответен тип операция. В зависимост от нея, при създаването на касовия документ се генерира автоматична счетоводна статия. Ордерът се записва в Чернова и се добавя в нишката на сделката. Докато е в чернова ордерът може да бъде редактиран. Бутон Заявка прави ордера чакащ за контиране. Той не може да се редактира преди да бъде върнат в състояние Чернова.

Чрез бутон Контиране ордерът се активира и се отразява в системата:

rkokonro-jpg-nm56

За да може да се контира ордера потребителят трябва да има права за контиране за избраната каса.