bgERP.com

Система » Дефиниции


В меню Система е разположен и модул Дефиниции. В модула се дефинират и описват търговски условия, плащания и условия на доставка, които се използват в създаването на различни документи при функционирането на останалите модули на bgERP. Повечето от тях са заложени в системата и се попълват автоматично при нейната инсталация. Достъп до модула имат потребители с роля ceo или cond.

Съдържанието на модула е разделено в няколко страници (таба).

Условия на доставка

При стартиране по подразбиране се зарежда таб Доставки:

DefiS-png-3c1t

В него са описани условията на доставка, които се използват при създаването на сделките за продажби и покупки. При инсталация на системата се добавят международните условия за доставка по Инкотермс (INCOTERMS - International Commercial Terms). Те не могат да се изтриват. Клик върху кода на условието визуализира описанието му:

kodusloopisa-jpg-ydvd

Оттук, с бутон Редакция определено условие може да бъде редактирано:

DAPRe-png-d5y9

Предвидена е възможност за добавяне към условието на метод за изчисляване на транспортни разходи, както и да се подготвя ли международна товарителница (CMR) при използване на условието в сделка.

С бутон Нов запис в списъка с условия може да се зареди формата за създаване на ново условие за доставка:

NeWdos-png-ged7

В bgERP e включена възможност за автоматично изчисляване и добавяне в офертите и продажбите на транспортни разходи. Тя е свързана с използване на определено условие на доставка. За да се използва тази функционалност е необходимо да се попълни секция Изчисляване на транспортна себестойност в желаното условие. За калкулатор се избира Навла и се указва дали да се показват или не скритите транспортни разходи.

С бутона в колона "Видимост" на списъка, условията могат да бъдат забранявани и разрешавани.

Плащания

Таб Плащания включва информация за методите на плащане и възможните средства за безналични плащания, допустими в работата на системата. Съдържанието му е разделено с два минитаб бутона - Методи и Средства:

Методи на плащане


MePe1-png-ji5v

Създадените при инсталацията на системата методи не могат да се изтриват. Могат частично да се редактират. С клик върху името може да се разгледа описанието им, а с бутона в колона "Видимост" да се забраняват или разрешават. Създаването на нов метод става от формата зареждана с бутон Нов запис:

NoMe2-png-mdpu

Новосъздадените методи могат да се редактират.

Безналични средства за плащане


Минитаб Средства извежда списък на дефинираните в системата средства за безналични плащания:

BeMe1-png-25re

С бутон Нов запис могат да се добавят нови средства за безналични плащания:

NoBE2-png-uq10

Търговски условия

В системата са дефинирани видове търговски условия, които се прилагат към различните контрагенти:

Tuskio-png-u6vb

С бутон Нов зaпис в минитаб Търговски условия се зарежда форма за добавяне на ново условие:

newusss-jpg-higr