bgERP.com

Продажби от външни потребители


Когато е инсталиран пакетът colab на външни потребители-партньори (най-често представители на фирми) може да се даде контролиран достъп до папки от системата - обикновено това е папката на фирмата, която представляват. В папките са изведени бутоните Бележка,Продажба и Запитване:

colabxa111-png-izgp

Бутон Продажба зарежда форма, от която потребителят-партньор сам създадава в системата сделка за продажба:

colabxa222-jpg-njno

С бутон Чернова и лист се създава чернова на продажба и зарежда клиенската листа за въвеждане на артикули:

colabxa333-jpg-afus

Партньорът въвежда желаните от него количества и когато и натиска бутона Импорт.

zayav444-png-kuc4

В системата се съставя чернова на продажба, попълнена от контрагента. С бутон Редакция в изгледа на документа при контрагента черновата да се редактира.

Външните потребители могат да добавят в договора за продажба, само артикули от предварително създаден за тях списък от листвани артикули.

С бутон Заявка черновата на продажбата се потвърждава. Отваря се нова нишка в споделената папка и заявката става първи документ в нея. В изгледа на получената заявка в системата са разположени бутони за нейната по-нататъшна обработка:

colab555-jpg-9pd8

Бутон Редакция връща състоянието на продажбата, в което могат да се правят корекции. От тук продажбата може да се върне в състояние Чернова. Ако нещо в продажбата бъде коригирано от наш служител, при контрагента става активен бутон Заявка и е необходимо повторното му натискане. Контрагентът също може да промени нещо. По такъв начин постепенно се уточняват параметрите на сделката. Когато всичко бъде готово продажбата се активира с бутон Активиране и може да започне нейното изпълнение.

Така изглежда активираната продажба в системата за потребител с роля ceo:

ceovallaxa-jpg-3yfi

По такъв начин я вижда потребителят-партньор:

partnerxa-jpg-w07w

Той има възможност да следи изпълнението ѝ от статистиката по сделката и от следващите документи, които ще се добавят в нея. Може да добавя коментари. Може да клонира продажбата за създаване на нова такава, както да сваля и разпечатва всички документи в нея.