bgERP.com

Функционалност на bgERP


Дори да ви трябва само визитник за контактите и уеб базиран имейл за всички служители - добре е да знаете всички възможности на bgERP

Потребители и роли

 • Едновременна работа на много потребители
 • Избирателен достъп до документи, папки и функции, чрез задаване роли на потребителите
 • Групиране на потребителите в екипи
 • Роли, които наследяват други роли
 • Комплексни роли тип длъжност
 • Персонализиране на потребителските профили
 • Настройваем Портал - възможност потребителят да настройва блоковете, цветовете, подредбата.
 • Потребителско добавяне към портала на блокове от тип задачи, папки, общи цели

   

CRM подсистема

 • Богата информация за контрагентите
 • Обновяване на визитката при въвеждане информация за контрагента в други модули на bgERP
 • Съхраняване на целия документооборот с даден контрагент в една папка
 • Контролиран достъп на външни потребители (партньори) до папки с документи, с цел комуникация и създаване на запитвания и заявки за продажби
 • Групиране, подреждане и търсене във визитките
 • Експорт/импорт на визитки на контрагенти
 • Дървовидна структура на групите от контрагенти
 • Автоматично групиране на контрагентите по държави
 • Изпращане на персонализирани циркулярни имейли
 • Валидиране на списъците с имейл адреси, преди циркулярно разпращане
 • Разпечатване на етикети или писма към целеви групи
 • Листване на артикулите на контрагента
 • Връзка с колцентъра по телефонни номера
 • Директни запитвания през уеб форми в каталога

   

Календар и задачи

 • Списък с празниците и почивните дни в България и повечето страни по света
 • Персонални настройки при показването на празниците
 • Извеждане в календара на именните и рождените дни на контрагентите и персонала на организацията
 • Въвеждане на Задачи, за които отговарят един или няколко потребители. Отчита се прогреса, отработеното време и очаквания момент на изпълнение
 • Възможност за задачи, чието изпълнение зависи от други задачи
 • Създаване на еднократни или периодични напомняния
 • Изгледи за ден, седмица, месец и година на календара. Търсачка за събитията
 • Представяне на задачите в диаграма тип "гант"
 • Работа по проекти, обединяващи множество задачи
 • Възможност за клониране на проекти

   

Документна система

 • Документите са групирани в нишки според темата си
 • Нишките са в папки с предварително дефинирано предназначение - например: папки на контрагенти, на проекти, за входящи имейли, др. Бързи бутони за най-ползваните документи
 • Лесна и прецизна настройка на достъпа до папките и нишките за различните потребители
 • Уникален номер на всеки документ, за лесно рефериране навсякъде в системата
 • Търсачка за документи - по ключови думи, състояние, вид и други признаци - сред всички достъпни за потребителя документи
 • Промяна на някои документи след активирането им (бележки, коментари, задачи, сигнали и др.). Възможност за сравняване версиите на редактирани документи
 • Известяване на потребителите за нови документи, в нишките, в които имат достъп
 • При въвеждане на многоредов текст, може да се прикачат файлове, картинки и връзки към документи
 • Възможност за качване на картинки с copy/paste и файлове с влачене (drag and drop)
 • Настройване на печатния изглед на документите и изходящите писма чрез шаблони и фирмени бланки
 • QR код в бланката на всеки документ, за разглеждането му от мобилно устройство и за автоматично разпределяне в нишката му при сканиране на разпечатан документ
 • Преместване на документи от една папка в друга
 • Експорт и сваляне на документи от системата в различни файлови формати (PDF, HTML,CSV, XLS, DOC, интернет линк)
 • Възможност за "Харесвания" на документи
 • Възможност за създаване на отметки
 • Възможност за проверка на правопис
 • Създаване и използване на шаблони за документи
 • Изгледи на документи. Редактор на изгледите.
 • Връзка между документи от различни нишки
 • Потребителски настройки на известяванията
 • Управление и организация на физически архиви
 • Възможност за тагване (маркиране) на документ. Различни маркери, според действията с документа
 • Възможност за превеждане чрез DeepL. Интеграция с DeepL Translator за машинен превод на текст в документи и имейли

   

Артикули: продукти, услуги и материали

 • Информация за всички артикули, които организацията купува, продава, произвежда и др.
 • Свободно дефиниране на мерки, параметри и опаковки за артикулите
 • Групиране на артикулите. Дървовидна структура
 • Шаблони за артикули. Бързо създаване на техни варианти за даден клиент
 • Партидност на артикулите. Проследяване движенията по партида или сериен номер. Срок на годност
 • Създаване на нови и клониране на артикули директно в документите за покупка и продажба
 • Видове артикули Транспортна услуга и Производствен етап
 • Автоматично закриване на неизползвани артикули - стандартни и нестандартни

   

Политики за ценообразуване

 • Дефиниране на множество ценови политики и тяхното прилагане към различни клиенти
 • Oрганизиране на ценовите политики в дървовидна структура
 • Вариации на ценови политики, които могат да се активират в определено време от деня, седмицата или друг времеви интервал
 • Правила за зависимости в цените между отделните политики, на ниво група артикули или отделен артикул
 • История на ценовите правила. Възможност за задаване на ценови правила с бъдещо действие
 • Генериране на ценоразписи, базирани на дадена ценова политика, с възможност за промяна на ДДС и/или валутата на цените
 • Информация и поддръжка на себестойност на артикул според складова себестойност, последна оферта/покупка, последна рецепта, или ръчно въведена

   

Имейл комуникация

 • Работа с многобройни имейл акаунти
 • Управление на цял домейн - лесно създаване на нови пощенски кутии
 • Автоматично разпределяне на входящите имейли, според тяхното съдържание
 • Предупреждения за фишинг-имейли, които се опитват да заблудят потребителя
 • Документи за входящ и изходящ имейл
 • История на изпращанията и получаванията на имейли
 • Генериране на PDF-и на прикачени документи
 • Персонализиране на поздрава и подписа в изходящ имейл
 • Напомняне за неполучен отговор на изпратен имейл
 • Отложено изпращане на имейли
 • Задаване на потребителски правила за определяне на СПАМ рейтинг
 • Възможност за възстановяване на документи от СПАМ имейли
 • Правила за автоматично затваряне, оттегляне и изтриване на имейл нишка след определено време
 • Възможност за извличане на данни от имейлите чрез Изкуствен интелект OpenAI
 • Импорт на имейли от eml файлове - импортиране на изходящи и входящи имейли
 • Показване на html частта във входящите имейли

   

Двустранно оперативно счетоводство

 • Автоматично генериране на месечните периоди с възможност за работа във всички неприключени
 • Предефиниран сметкоплан и номенклатури, с възможност за допълване
 • Автоматично попълване на номенклатурите при работата с другите части на системата
 • Журнал за транзакциите
 • Генериране на текущи баланси през кратък интервал от време
 • Мемориален Ордер за счетоводни операции, които не се генерират автоматично от другите документи. Шаблони за мемориални ордери
 • Бързо въвеждане на начални салда. Импорт на данни в Мемориален ордер (зареждане на начални салда на артикули)
 • Възможност за задаване на лимити по сметки и пера
 • Детайлно разпределяне на разходите по задачи и проекти

   

Справки

 • POS- Бързо изчерпващи се артикули, Издадени касови бележки, Най-добре продаващи се артикули, Начислени автоматични отстъпки;
 • е-Shop - Рефери на колички в е-магазина;
 • Документи - Активирани документи по време, Създадени документи по роля, Търсене в папка;
 • Задания - Задания за артикули с възложени задачи;
 • Имейли - СПАМ филтър
 • Логистика - Готовност за експедиция, Данни от Транспортни линии, Складови документи, Сравнение на реалните и очакваните транспортни разходи;
 • Персонал - Време за работа със системата, Отсъствия по служители, Индикатори за ефективност, Присъствена форма 76;
 • Покупки - Закупени артикули;
 • Продажби - ДДС при продажба без фактура, Договори чакащи за задание, Изпратени оферти без отговор, Отклонение от цените, Пасивни клиенти, Платежни документи в състояние Заявка, Продадени артикули, Продажби по контрагенти, Продажби по създател, Просрочени фактури, Просрочие по аванси, Сравнение на цени (политики/себестйност), Ценоразписи
 • Производство - Вложени артикули по задания, Заработки, Планиране на материали, Произведени артикули;
 • Сайт - Брояч на ресурси
 • Склад - Артикули наличности и лимит, Артикули с отклонения в опаковката, Дефицит на складове, Залежали артикули, Неизпълнени количества, Нестандартни артикули - количества за експедиране, Престой на палети, Промяна по разполагаемо количество, Складови наличности, Хоризонти на заданията;
 • Счетоводство - Артикули с отрицателни количества, Движения на материали, Неактивирани контиращи документи, Неплатени фактури по контрагент, Общи цели, Продадени артикули по себестойност, Продукти по групи, Фактури по контрагент;
 • Динамични справки с възможност за промяна и настройка след активиране, с автоматично обновяване по зададен период, съхраняване и сравняване на няколко последни версии и известяване на споделените потребители при наличие на промени след обновяване
 • Възможност за графично представяне на изведените в отчетите данни

   

Финанси

 • Работа с множество валути
 • Ежедневно зареждане на валутни курсове от ECB
 • История на валутните курсове
 • Дефиниране на множество каси
 • Документи за всички касови операции: внасяне, получаване, вътрешни трансфери
 • Дефиниране на множество банкови сметки, техните титуляри и оператори
 • Документи за банков приход, банков разход и вътрешен трансфер
 • Експорт на списък от банкови документи в CSV
 • Попълване и разпечатване на бланки за банкови операции
 • Документи за касови и банкови обмени на валута
 • Регистър на всички чакащи за входящи или изходящи плащания документи - покупки или продажби
 • Отчитане на Финансови сделки - заеми, банкови кредити, прихващания, факторинг и др.
 • Прехвърляне на вземания и задължения по покупки и продажби във финансова сделка
 • Разпределяне на разходи по разходни обекти

   

Продажби

 • Документ за оферта с възможност за предлагане на алтернативни количества на един и същ артикул и опционални артикули. Показване на компонентите на артикула
 • Документи за продажби с отчитане на множество търговски условия за доставка и плащане
 • Обединяване на сделки за продажба с цел общо плащане, фактуриране или експедиране
 • Проследяване на продажбата, чрез агрегиране на всички други свързани документи: авансова, частична или окончателна фактура, експедиция на продукти, протокол за доставка на услуги, касови и банкови плащания и други
 • Автоматични стойности по подразбиране за множество параметри на продажбата
 • Автоматично приключване на продажби, по които всичко е доставено и платено с определена точност
 • Проформи-фактури и декларации за съответствие
 • Статистика и история на сделката в документа продажба
 • Определяне на еднократни или периодични търговски маршрути за всеки един търговец; Google навигация до точките от маршрута
 • Възможност за работа на приселинг, ексван, продажби от склад или с доставка на място
 • Подсистема за POS продажби
 • Отпечатване на договори, експедиционни нареждания и фактури от мобилен принтер, чрез приложение за Android 5+ устройства

   

Покупки

 • Входящи оферти, които могат да задават мениджърската себестойност на артикулите
 • Документ "Покупка"
 • Проследяване на всички движения по покупките: получаване на стоки/услуги, плащане, фактуриране и приключване на сделката
 • Обединяване на сделки за покупка с цел общо плащане, фактуриране или засклаждане
 • Корекция на стойности - възможност за разпределяне на разходи и други корекции на стойности пропорционално, по избран базов показател
 • Създаване на входяща фактура и складова разписка от файл
 • Съставяне на Протокол за ВОП (Вътрешно Общностно Придобиване)

   

Производство

 • Детайлна спецификация на всеки един продукт, с възможност за прикрепяне на чертежи, снимки и др.
 • Създаване на технологични рецепти на всички артикули, както на стандартните за фирмата, така и на артикулите по клиентска спецификация
 • Моментни рецепти за производими, нескладируеми артикули
 • Възможност за разширяване на системата за автоматично определяне на специфичните параметри и ценообразуването на произвежданите продукти и услуги
 • Задания за производство, които могат да се генерират директно от договорите за продажба
 • Производствени операции - терминал за бързо въвеждане на ПО, вземане на данни от везна за ПО, отчитане на вложения труд, възможност за автоматично добавяне на прогрес към ПО с работна карта
 • Протоколи за влагане
 • Протоколи за производство с възможност за автоматично влагане на ресурси
 • Организиране и отчитане на производство на ишлеме
 • Генериране и разпечатване на етикети
 • Отразяване разходите за строителство и формиране на себестойност чрез производствени операции - разходни обекти
 • Преглед на наличности в Незавършено производство с хронология за всеки артикул

   

Логистика

 • Складови документи за получаване, експедиране и вътрешен трансфер. Могат да се свързват към планирани курсове на транспортни средства
 • Протоколи за инвентаризация
 • Поддръжка на палетен склад с координатна система за стелажите
 • Проследяване на транспортни средства с монтирани на тях GPS модули
 • Транспортни линии за обслужване на експедициите и доставките
 • Изчисляване на очаквани транспортни разходи и включване в цените на Оферти и Продажби
 • Международна товарителница (ЧМР)
 • Хоризонти на планиране: Информация за наличността в склада, след определено време, с отчитане на всички очаквани движения
 • Интеграция със Спиди
 • Интеграция с CVC

   

Поддръжка на системи

 • Организиране на поддръжка на вътрешни или външни системи, съгласно ISO стандартите
 • Задачи от вид сигнал, с отчитане в прогреса на предприетите коригиращи и превантивни действия, резолюции и оценки
 • Автоматично известяване на отговорните за дадения модул лица

   

Колцентър

 • Връзка с телефонна централа Астериск
 • Регистър на повикванията и известяване за пропуснати повиквания
 • Моментно известяване за повикване и информация за контрагента
 • Създаване на визитки на контрагенти, задачи и запитвания от телефонен разговор получен в системата.

   

CMS система

 • Възможност за изграждане на корпоративен сайт
 • Поддръжка на блог, форум, галерии със снимки
 • История на промените на статиите
 • Уеб-каталог за показване на артикули, от който посетителите могат да правят директни запитвания
 • Електронен магазин
 • Имейл абониране за информационен бюлетин
 • Подробен лог за действията на посетителите на сайта
 • Newsbar за важни новини
 • Инструменти за SEO оптимизация

   

Електронен магазин

 • Създаване и поддръжка на множество онлайн магазини
 • Кошница/количка за пазаруване
 • Изчисляване на транспорт по таблични данни
 • Лесна смяна на ценовите политики
 • Групиране на множество реални артикули в един уеб-артикул
 • Клониране на група от онлайн магазина в друг домейн и клониране на артикулите към нея

   

Персонал

 • Създаване на трудови договори
 • Въвеждане на организационната структура на фирмата
 • Индивидуални работни графици
 • Изчисляване на заплати
 • Управление на болнични, отпуски, командировъчни и показването им в графиците на персонала

   

Видео наблюдение

 • Свързване с IP камери през Интернет
 • Възможност за наблюдение и записване на камерите
 • Управление на PTZ камери
 • Управление на мястото за съхранение на записите

   

Мониторинг на сензори

 • Мониторинг на машини и инфраструктура чрез наблюдение и записване на параметри от сензори за топлина, влага, обороти, налягане, електромери и др.
 • Възможност за задаване на правила за управление на цифрови изходи на контролери, в зависимост от състоянието на входовете на контролерите и вътрешното състояние на системата
 • Графики на измененията на стойности
 • Предупреждения при гранични стойности. Изпращане на SMS.

   

Администриране на системата

 • Без да напуска уеб интерфейса администраторът може да обновява системата и да инсталира, конфигурира или премахва модули от нея
 • Възможност за бекъп на малък интервал, който се съхранява криптиран
 • Бекъп на Amazon S3
 • Комплекс от логове за работата на системните компоненти и действията на потребителите
 • Възможност за превод на интерфейса на системата на нов език
 • Възможност за свързване между различни bgERP системи. Каскадно свързване на акаунтите в няколко bgERP системи, така, че потребител в една система да получава известията си от друга
 • Автоматична проверка и известяване за нова версия на bgERP
 • XMPP Чат (администриране на чат сървър)
 • PWA приложение за изпращане на PUSH нотификации

   

Файлова подсистема

 • Всички постъпили файлове в системата се съхраняват по организиран начин
 • Интеграция с Google Drive. Възможност за разглеждане на над 200 от най-често използваните файлови типове, без излизане от системата
 • Извличане на текст от документи, интеграция с ABBYY FineReader OCR
 • Богата метаинформация за файловете
 • Интеграция с VirusTotal и Avast за откриване на зловредни файлове
 • Синхронизиране на Файлови групи с други компютри или сървъри през SSH
 • Създаване на файлови групи в система, без използване на хранилища

   

bgERP-N18 - СУПТО

 • Изцяло съобразен с изискванията на Наредба-Н18 на МФ софтуерен продукт (отменени от ВАС)
 • Пакет с затворен код N18 за преминаване към bgERP-N18 от съществуваща инсталация на bgERP
 • Връзка с фискални устройства на Тремол
 • Справки НАП
 • Потребител - НАП-Одиторски профил