bgERP.com

Функционалност на bgERP


Дори да ви трябва само визитник за контактите и уеб базиран имейл за всички служители - добре е да знаете всички възможности на bgERP

Потребители и роли

 • Едновременна работа на много потребители
 • Избирателен достъп до документи, папки и функции, чрез задаване роли на потребителите
 • Групиране на потребителите в екипи
 • Роли, които наследяват други роли
 • Комплексни роли тип длъжност
 • Персонализиране на потребителските профили
 • Настройваем Портал - възможност потребителят да настройва блоковете, цветовете, подредбата.
 • Потребителско добавяне към портала на блокове от тип задачи, папки, общи цели

   

CRM подсистема

 • Богата информация за контрагентите
 • Обновяване на визитката при въвеждане информация за контрагента в други модули на bgERP
 • Съхраняване на целия документооборот с даден контрагент в една папка
 • Контролиран достъп на външни потребители (партньори) до папки с документи, с цел комуникация и създаване на запитвания и заявки за продажби
 • Групиране, подреждане и търсене във визитките
 • Експорт/импорт на визитки на контрагенти
 • Дървовидна структура на групите от контрагенти
 • Автоматично групиране на контрагентите по държави
 • Изпращане на персонализирани циркулярни имейли
 • Валидиране на списъците с имейл адреси, преди циркулярно разпращане
 • Разпечатване на етикети или писма към целеви групи
 • Листване на артикулите на контрагента
 • Връзка с колцентъра по телефонни номера
 • Директни запитвания през уеб форми в каталога

   

Календар и задачи

 • Списък с празниците и почивните дни в България и повечето страни по света
 • Персонални настройки при показването на празниците
 • Извеждане в календара на именните и рождените дни на контрагентите и персонала на организацията
 • Въвеждане на Задачи, за които отговарят един или няколко потребители. Отчита се прогреса, отработеното време и очаквания момент на изпълнение
 • Възможност за задачи, чието изпълнение зависи от други задачи
 • Създаване на еднократни или периодични напомняния
 • Изгледи за ден, седмица, месец и година на календара. Търсачка за събитията
 • Представяне на задачите в диаграма тип "гант"
 • Работа по проекти, обединяващи множество задачи
 • Възможност за клониране на проекти

   

Документна система

 • Документите са групирани в нишки според темата си
 • Нишките са в папки с предварително дефинирано предназначение - например: папки на контрагенти, на проекти, за входящи имейли, др. Бързи бутони за най-ползваните документи
 • Лесна и прецизна настройка на достъпа до папките и нишките за различните потребители
 • Уникален номер на всеки документ, за лесно рефериране навсякъде в системата
 • Търсачка за документи - по ключови думи, състояние, вид и други признаци - сред всички достъпни за потребителя документи
 • Промяна на някои документи след активирането им (бележки, коментари, задачи, сигнали и др.). Възможност за сравняване версиите на редактирани документи
 • Известяване на потребителите за нови документи, в нишките, в които имат достъп
 • При въвеждане на многоредов текст, може да се прикачат файлове, картинки и връзки към документи
 • Възможност за качване на картинки с copy/paste и файлове с влачене (drag and drop)
 • Настройване на печатния изглед на документите и изходящите писма чрез шаблони и фирмени бланки
 • QR код в бланката на всеки документ, за разглеждането му от мобилно устройство и за автоматично разпределяне в нишката му при сканиране на разпечатан документ
 • Преместване на документи от една папка в друга
 • Експорт и сваляне на документи от системата в различни файлови формати (PDF, HTML,CSV, XLS, DOC, интернет линк)
 • Възможност за "Харесвания" на документи
 • Възможност за създаване на отметки
 • Възможност за проверка на правопис
 • Създаване и използване на шаблони за документи
 • Изгледи на документи. Редактор на изгледите.
 • Връзка между документи от различни нишки
 • Потребителски настройки на известяванията
 • Управление и организация на физически архиви
 • Възможност за тагване (маркиране) на документ. Различни маркери, според действията с документа
 • Възможност за превеждане чрез DeepL. Интеграция с DeepL Translator за машинен превод на текст в документи и имейли

   

Артикули: продукти, услуги и материали

 • Информация за всички артикули, които организацията купува, продава, произвежда и др.
 • Свободно дефиниране на мерки, параметри и опаковки за артикулите
 • Групиране на артикулите. Дървовидна структура
 • Шаблони за артикули. Бързо създаване на техни варианти за даден клиент
 • Партидност на артикулите. Проследяване движенията по партида или сериен номер. Срок на годност
 • Създаване на нови и клониране на артикули директно в документите за покупка и продажба
 • Видове артикули Транспортна услуга и Производствен етап
 • Автоматично закриване на неизползвани артикули - стандартни и нестандартни

   

Политики за ценообразуване

 • Дефиниране на множество ценови политики и тяхното прилагане към различни клиенти
 • Правила за зависимости в цените между отделните политики, на ниво група артикули или отделен артикул
 • История на ценовите правила. Възможност за задаване на ценови правила с бъдещо действие
 • Генериране на ценоразписи, базирани на дадена ценова политика, с възможност за промяна на ДДС и/или валутата на цените
 • Информация и поддръжка на себестойност на артикул според складова себестойност, последна оферта/покупка, последна рецепта, или ръчно въведена

   

Имейл комуникация

 • Работа с многобройни имейл акаунти
 • Управление на цял домейн - лесно създаване на нови пощенски кутии
 • Автоматично разпределяне на входящите имейли, според тяхното съдържание
 • Предупреждения за фишинг-имейли, които се опитват да заблудят потребителя
 • Документи за входящ и изходящ имейл
 • История на изпращанията и получаванията на имейли
 • Генериране на PDF-и на прикачени документи
 • Персонализиране на поздрава и подписа в изходящ имейл
 • Напомняне за неполучен отговор на изпратен имейл
 • Отложено изпращане на имейли
 • Задаване на потребителски правила за определяне на СПАМ рейтинг
 • Възможност за възстановяване на документи от СПАМ имейли
 • Правила за автоматично затваряне, оттегляне и изтриване на имейл нишка след определено време
 • Възможност за извличане на данни от имейлите чрез Изкуствен интелект OpenAI

   

Двустранно оперативно счетоводство

 • Автоматично генериране на месечните периоди с възможност за работа във всички неприключени
 • Предефиниран сметкоплан и номенклатури, с възможност за допълване
 • Автоматично попълване на номенклатурите при работата с другите части на системата
 • Журнал за транзакциите
 • Генериране на текущи баланси през кратък интервал от време
 • Мемориален Ордер за счетоводни операции, които не се генерират автоматично от другите документи
 • Бързо въвеждане на начални салда. Импорт на данни в Мемориален ордер (зареждане на начални салда на артикули)
 • Възможност за задаване на лимити по сметки и пера
 • Детайлно разпределяне на разходите по задачи и проекти


 •  

Справки

 • Документи - Създадени документи, Активирани документи по време, Създадени документи по роля, Търсене в папка
 • Задания - Задания за артикули с възложени задачи;
 • Имейли - СПАМ филтър
 • Логистика - Готовност за експедиция, Данни от Транспортни линии, Складови документи, Сравнение на реалните и очакваните транспортни разходи
 • Персонал - Отсъствия, Отсъствия по служители, Индикатори за ефективност, Присъствена форма 76
 • Продажби - ДДС при продажба без фактура, Договори чакащи за задание, Изпратени оферти без отговор, Отклонение от цените, Пасивни клиенти, Платежни документи в състояние Заявка, Продадени артикули, Продажби по контрагенти, Продажби по създател, Просрочени фактури, Просрочие по аванси, Сравнение на цени (политики/себестйност), Ценоразписи
 • Производство - Вложени артикули по задания, Заработки, Планиране на материали, Произведени артикули
 • Покупки - Закупени артикули
 • Планиране - Задания по продажби, Покупка на материали, Покупка на стоки
 • Сайт - Брояч на ресурси, Посещения по IP, Посещения по ресурс
 • Склад - Артикули наличности и лимити, Дефицит на складове, Залежали артикули, Неизпълнени количества, Престой на палети, Промяна по разполагаемо количество, Складови наличности
 • Счетоводство - Артикули с отрицателни количества, Движения на материали, Неактивирани контиращи документи, Неплатени фактури по контрагент, Общи цели, Продадени артикули по себестойност, Продукти по групи, Фактури по контрагент, Балансов отчет по период, Кореспонденция по сметка, Оборотни ведомости, Печалба по продажби, Хронология на аналитична сметка
 • Файлове - Статистика
 • Динамични справки с възможност за промяна и настройка след активиране, с автоматично обновяване по зададен период, съхраняване и сравняване на няколко последни версии и известяване на споделените потребители при наличие на промени след обновяване
 • Възможност за графично представяне на изведените в отчетите данни

   

Финанси

 • Работа с множество валути
 • Ежедневно зареждане на валутни курсове от ECB
 • История на валутните курсове
 • Дефиниране на множество каси
 • Документи за всички касови операции: внасяне, получаване, вътрешни трансфери
 • Дефиниране на множество банкови сметки, техните титуляри и оператори
 • Документи за банков приход, банков разход и вътрешен трансфер
 • Експорт на списък от банкови документи в CSV
 • Попълване и разпечатване на бланки за банкови операции
 • Документи за касови и банкови обмени на валута
 • Регистър на всички чакащи за входящи или изходящи плащания документи - покупки или продажби
 • Отчитане на Финансови сделки - заеми, банкови кредити, прихващания, факторинг и др.
 • Прехвърляне на вземания и задължения по покупки и продажби във финансова сделка
 • Разпределяне на разходи по разходни обекти

   

Продажби

 • Документ за оферта с възможност за предлагане на алтернативни количества на един и същ артикул и опционални артикули. Показване на компонентите на артикула
 • Документи за продажби с отчитане на множество търговски условия за доставка и плащане
 • Обединяване на сделки за продажба с цел общо плащане, фактуриране или експедиране
 • Проследяване на продажбата, чрез агрегиране на всички други свързани документи: авансова, частична или окончателна фактура, експедиция на продукти, протокол за доставка на услуги, касови и банкови плащания и други
 • Автоматични стойности по подразбиране за множество параметри на продажбата
 • Автоматично приключване на продажби, по които всичко е доставено и платено с определена точност
 • Проформи-фактури и декларации за съответствие
 • Статистика и история на сделката в документа продажба
 • Определяне на еднократни или периодични търговски маршрути за всеки един търговец; Google навигация до точките от маршрута
 • Възможност за работа на приселинг, ексван, продажби от склад или с доставка на място
 • Подсистема за POS продажби
 • Отпечатване на договори, експедиционни нареждания и фактури от мобилен принтер, чрез приложение за Android 5+ устройства

   

Покупки

 • Входящи оферти, които могат да задават мениджърската себестойност на артикулите
 • Документ "Покупка"
 • Проследяване на всички движения по покупките: получаване на стоки/услуги, плащане, фактуриране и приключване на сделката
 • Обединяване на сделки за покупка с цел общо плащане, фактуриране или засклаждане
 • Корекция на стойности - възможност за разпределяне на разходи и други корекции на стойности пропорционално, по избран базов показател
 • Създаване на входяща фактура и складова разписка от файл
 • Съставяне на Протокол за ВОП (Вътрешно Общностно Придобиване)

   

Производство

 • Детайлна спецификация на всеки един продукт, с възможност за прикрепяне на чертежи, снимки и др.
 • Създаване на технологични рецепти на всички артикули, както на стандартните за фирмата, така и на артикулите по клиентска спецификация
 • Моментни рецепти за производими, нескладируеми артикули
 • Възможност за разширяване на системата за автоматично определяне на специфичните параметри и ценообразуването на произвежданите продукти и услуги
 • Задания за производство, които могат да се генерират директно от договорите за продажба
 • Производствени операции - терминал за бързо въвеждане на ПО, вземане на данни от везна за ПО, отчитане на вложения труд, възможност за автоматично добавяне на прогрес към ПО с работна карта
 • Протоколи за влагане
 • Протоколи за производство с възможност за автоматично влагане на ресурси
 • Организиране и отчитане на производство на ишлеме
 • Генериране и разпечатване на етикети
 • Отразяване разходите за строителство и формиране на себестойност чрез производствени операции - разходни обекти

   

Логистика

 • Складови документи за получаване, експедиране и вътрешен трансфер. Могат да се свързват към планирани курсове на транспортни средства
 • Протоколи за инвентаризация
 • Поддръжка на палетен склад с координатна система за стелажите
 • Проследяване на транспортни средства с монтирани на тях GPS модули
 • Транспортни линии за обслужване на експедициите и доставките
 • Изчисляване на очаквани транспортни разходи и включване в цените на Оферти и Продажби
 • Международна товарителница (ЧМР)
 • Хоризонти на планиране: Информация за наличността в склада, след определено време, с отчитане на всички очаквани движения
 • Интеграция със Спиди
 • Интеграция с CVC

   

Поддръжка на системи

 • Организиране на поддръжка на вътрешни или външни системи, съгласно ISO стандартите
 • Задачи от вид сигнал, с отчитане в прогреса на предприетите коригиращи и превантивни действия, резолюции и оценки
 • Автоматично известяване на отговорните за дадения модул лица

   

Колцентър

 • Връзка с телефонна централа Астериск
 • Регистър на повикванията и известяване за пропуснати повиквания
 • Моментно известяване за повикване и информация за контрагента
 • Създаване на визитки на контрагенти, задачи и запитвания от телефонен разговор получен в системата.

   

CMS система

 • Възможност за изграждане на корпоративен сайт
 • Поддръжка на блог, форум, галерии със снимки
 • История на промените на статиите
 • Уеб-каталог за показване на артикули, от който посетителите могат да правят директни запитвания
 • Електронен магазин
 • Имейл абониране за информационен бюлетин
 • Подробен лог за действията на посетителите на сайта
 • Newsbar за важни новини
 • Инструменти за SEO оптимизация

   

Електронен магазин

 • Създаване и поддръжка на множество онлайн магазини
 • Кошница/количка за пазаруване
 • Изчисляване на транспорт по таблични данни
 • Лесна смяна на ценовите политики
 • Групиране на множество реални артикули в един уеб-артикул
 • Клониране на група от онлайн магазина в друг домейн и клониране на артикулите към нея

   

Персонал

 • Създаване на трудови договори
 • Въвеждане на организационната структура на фирмата
 • Индивидуални работни графици
 • Изчисляване на заплати
 • Управление на болнични, отпуски, командировъчни и показването им в графиците на персонала

   

Видео наблюдение

 • Свързване с IP камери през Интернет
 • Възможност за наблюдение и записване на камерите
 • Управление на PTZ камери
 • Управление на мястото за съхранение на записите

   

Мониторинг на сензори

 • Мониторинг на машини и инфраструктура чрез наблюдение и записване на параметри от сензори за топлина, влага, обороти, налягане, електромери и др.
 • Възможност за задаване на правила за управление на цифрови изходи на контролери, в зависимост от състоянието на входовете на контролерите и вътрешното състояние на системата
 • Графики на измененията на стойности
 • Предупреждения при гранични стойности. Изпращане на SMS.

   

Администриране на системата

 • Без да напуска уеб интерфейса администраторът може да обновява системата и да инсталира, конфигурира или премахва модули от нея
 • Възможност за бекъп на малък интервал, който се съхранява криптиран
 • Бекъп на Amazon S3
 • Комплекс от логове за работата на системните компоненти и действията на потребителите
 • Възможност за превод на интерфейса на системата на нов език
 • Възможност за свързване между различни bgERP системи. Каскадно свързване на акаунтите в няколко bgERP системи, така, че потребител в една система да получава известията си от друга
 • Автоматична проверка и известяване за нова версия на bgERP
 • XMPP Чат (администриране на чат сървър)
 • PWA приложение за изпращане на PUSH нотификации

   

Файлова подсистема

 • Всички постъпили файлове в системата се съхраняват по организиран начин
 • Интеграция с Google Drive. Възможност за разглеждане на над 200 от най-често използваните файлови типове, без излизане от системата
 • Извличане на текст от документи, интеграция с ABBYY FineReader OCR
 • Богата метаинформация за файловете
 • Интеграция с VirusTotal и Avast за откриване на зловредни файлове
 • Синхронизиране на Файлови групи с други компютри или сървъри през SSH
 • Създаване на файлови групи в система, без използване на хранилища

   

bgERP-N18 - СУПТО

 • Изцяло съобразен с изискванията на Наредба-Н18 на МФ софтуерен продукт (отменени от ВАС)
 • Пакет с затворен код N18 за преминаване към bgERP-N18 от съществуваща инсталация на bgERP
 • Връзка с фискални устройства на Тремол
 • Справки НАП
 • Потребител - НАП-Одиторски профил