bgERP.com

Логистика » Доставки


Всяка сделка за покупка в bgERP следва определена последователност от действия, материализирани в системата чрез съответна нишка от документи, която накратко може да бъде представена по следния начин:

Входяща оферта -> Покупка (вътрешен документ за покупка) -> Складова разписка -> Фактура -> Плащане (разход)

Логиката на процеса e идентична с тази на Продажбите и при реализирането му в bgERP са използвани сходни методи и решения.

В модул Логистика » Доставки се поддържат регистри на документите създадени в процеса на покупка и е възможно създаването на някои от тях. Съдържанието на модула е разделено в няколко страници (таба), според типа на включените в тях документи.

Покупки


dogopoko-png-rpxg

Съдържа списък на всички документи Покупка (Договори за покупка) в системата. В екрана е включен филтър, чрез който могат да се търсят записи азбучно, по дата, потребител, състояние и в различни комбинации между тях. Нова покупка се създава в папка на контрагент чрез бутон Нов ... и документния модел на bgERP или от изведения в папката бърз бутон Покупка.

Фактури


faktodos-png-oe20

Страницата съдържа списък на всички въведени Входящи фактури за доставка, Дебитни и Кредитни известия. Включен е филтър за търсене. С комбинирането във филтъра на стойности за период и дата може да се изведе информация за издаването и срока за плащане на фактурите. С бутон Експорт в CSV списъкът може да бъде изведен в CSV формат.

Оферти

Въведените в системата Оферти от доставчици формират съдържанието на страница (таб) Оферти.

ofigen-png-x5is

С филтъра в страницата е възможно търсене в списъка, а с бутон Нов запис се зарежда форма за създаване на нова оферта.

Протоколи


Страницата е разделена на два минитаба - Приемателни и ВОП. Аналогично на продажбите, когато предмет на сделката са услуги не се издават складови документи. Документът потвърждаващ извършването на покупката е Приемателният протокол. Издадените Приемателни протоколи формират съдържанието на страница (минитабтаб) Приемателни. В другия минитаб се включват Протоколите за вътрешно общностно придобиване:

prottta-png-92we
  

Приключени сделки

Тук е списъкът на всички Приключени покупки - ръчно от потребители със съответните права или автоматично от системата.

prikl777-png-ru0o

Протичането на процеса покупка и създаването на съпровождащите го документи на всеки негов етап е разгледано в Извършване на покупки.