bgERP.com

Логистика » Доставки


Всяка сделка за покупка в bgERP следва определена последователност от действия, материализирани в системата чрез съответна нишка от документи, която накратко може да бъде представена по следния начин:

Входяща оферта -> Покупка (вътрешен документ за покупка) -> Складова разписка -> Фактура -> Плащане (разход)

Логиката на процеса e идентична с тази на Продажбите и при реализирането му в bgERP са използвани сходни методи и решения.

В модул Логистика » Доставки се поддържат регистри на документите създадени в процеса на покупка и е възможно създаването на някои от тях. Съдържанието на модула е разделено в няколко страници (таба), според типа на включените в тях документи.

Покупки


dostavktab-jpg-jvtw-1

Съдържа списък на всички документи Покупка (Договори за покупка) в системата. В екрана е включен филтър, чрез който могат да се търсят записи азбучно, по дата, потребител, състояние и в различни комбинации между тях. Нова покупка се създава в папка на контрагент чрез бутон Нов ... и документния модел на bgERP или от изведения в папката бърз бутон Покупка.

Фактури


vhofak-jpg-x4tl

Страницата съдържа списък на всички въведени Входящи фактури за доставка, Дебитни и Кредитни известия. Включен е филтър за търсене. С комбинирането във филтъра на стойности за период и дата може да се изведе информация за издаването и срока за плащане на фактурите. С бутон Експорт в CSV списъкът може да бъде изведен в CSV формат.

Оферти

Въведените в системата Оферти от доставчици формират съдържанието на страница (таб) Оферти.

ofertab-jpg-yjh9

С филтъра в страницата е възможно търсене в списъка, а с бутон Нов запис се зарежда форма за създаване на нова оферта.

Протоколи

Аналогично на продажбите, когато предмет на сделката са услуги не се издават складови документи. Документът потвърждаващ извършването на покупката е Приемателният протокол. Издадените Приемателни протоколи формират съдържанието на страница (таб) Протоколи:

priemaus-jpg-vyps
  

Приключени сделки

Тук е списъкът на всички Приключени покупки - ръчно от потребители със съответните права или автоматично от системата.

piklosdel-jpg-std3

Протичането на процеса покупка и създаването на съпровождащите го документи на всеки негов етап е разгледано в Извършване на покупки.