bgERP.com

Потребители, роли и права


employees

Роли и права

Важна задача пред всяка интегрирана система за управление на бизнеса, е да предостави достъп до информационните си ресурси само на оторизирани да работят с тях потребители.

В bgERP достъпът до ресурсите се определя от следните обстоятелства:
 1. Какви роли има даден потребител?
 2. Кои са ресурсите от системата, за които дадения потребител отговаря?
 3. Кои ресурси от системата са споделени на дадения потребител?

   

Какво представляват ролите?

Ролите са специфични етикети, които се прикрепят към даден потребител и му дават възможност за работа с модули, достъп до папки и нишки от документи.

В bgERP се дефинират няколко типа роли:
 • тип Ранг (йерархия) - ролите, определящи достъпа до папките според типа им, дефиниран в полето Достъп (Екипен, Личен, Общ или Секретен), а именно:

   
  • ceo – управители;
  • manager – мениджъри, упълномощени да вземат оперативни решения;
  • officer – служители в офис (администрация);
  • executive – работници и служители с конкретни изпълнителски функции;
  • partner – контрагенти – външни за фирмата лица, имащи достъп до системата.

    
 • тип Екип - ролите, даващи достъп до документи, папки и т.н. на потребителите от определен екип; екипите могат да бъдат дефинирани на произволен принцип, в зависимост от нуждите и структурата на съответната организация: географски (по държава или населено място: "Екип София", "Екип Бургас" и т.н.), по отдел ("Екип Производство", "Екип Маркетинг" и т.н.), по различни проекти и други;

   
 • тип Модул - ролите, даващи достъп до конкретни модули на програмата; при инсталирането си всеки пакет (модул) на bgERP автоматично създава в системата ролята, която той изисква, за да допусне даден потребител да го използва; такива роли са: acc (модул Счетоводство), cat (модул Aртикули), crm (Визитник), sales (Продажби), store(Склад), lab (Лаборатория) и т.н.

   
Удобна черта на ролите в bgERP е възможността за наследяване - т.е. една роля може да бъде наследник (в смисъл - да бъде съставена от, и да има свойствата) на една или няколко други роли. Това позволява създаването на още един тип (група) роли:
 • тип Длъжност - роли, които наследяват (представляват съвкупност от) специфичен набор от роли (достъпи), необходими за съответната длъжност, според организационната и длъжностна структура на фирмата.

   
Нови Роли може да създава само потребител с роля admin.
 
Съвкупността от роли, осигурява гъвкав, удобен и лесен за разбиране и използване инструмент. Чрез него може да се дефинира всяка специфична съвкупност от права, необходими за работата на която и да е организация или длъжност.

Потребители в bgERP

Потребител на bgERP е всяко лице притежаващо възможност за идентификация в системата. Потребители могат да се създават само от потребител, който притежава роля admin.

Много е важно на потребителя да се зададат правилните роли. Той трябва да има:
 • Точно една роля за ранг: ceo, manager, officer, executive или partner.
 • Поне една роля за екип. Един потребител може да участва в няколко екипа. Той има права за достъп до екипните документи на хората от екипите в които участва. Първоначално системата има само един екип: headquater.
Потребителите с роля partner - външни за системата, могат да нямат роля за екип.
 • Потребителят може да има нула, една или няколко роли за достъп до модул.