bgERP.com

Документи » Справки


За успешното управление на бизнеса е необходимо да се разполага с актуална и вярна информация за различни аспекти от дейността на фирмата. В bgERP справочна информация може да бъде обработена, изведена и съхранена с документите Справка и Отчет. С документа Справка се създават документите, които в bgERP наричаме динамични справки. При тях има възможност за:
  • Промяна и настройване и след активирането;
  • Автоматично обновяване/опресняване през определен период от време;
  • Съхранение на последните Х версии и сравняването им;
  • Известяване на потребители при наличие на промяна след обновяването;
  • Настройка на тагове;
Достъп до тези справки имаме от Страница Справки на Меню Документи:

spravkitab-jpg-97kx

Тук е възможно и създаването на нова справка. С бутон Нов запис се зарежда форма за избор:

dinamosprav-jpg-cliv

От тази форма са достъпни за създаване само динамичните справки. В списъка по-долу те са посочени с удебелен текст. Останалите отчети могат да се създават в папка на проект с документния модел на bgERP - бутон Нов ... и избор на Справка в група Общи:

dokmodespr-jpg-cdr3

Справки и Отчети в bgERP

С инсталацията на bgERP в системата се добавя и набор от предварително дефинирани справки и отчети, които могат да се използват от потребителите:
 • Артикули
  • Задание за производство
  • Продажбени артикули
 • Документи
  • Създадени документи
  • Създадени документи по роля
  • Търсене в папка
 • Задания
  • Задания за артикули с възложени задачи
 • Имейли
  • СПАМ филтър
 • Логистика
  • Готовност за експедиция
  • Складови документи
  • Сравнение на реалните и очакваните транспортни разходи
 • Мониторинг
  • Записи от IP контролерите
 • Персонал
  • Индикатори за ефективност
  • Отсъствия
  • Отсъствия по служители
  • Присъствена форма 76
 • Планиране
  • Задания по продажби
  • Покупка на материали
  • Покупка на стоки
 • Покупки
  • Закупени артикули
 • Продажби
  • ДДС при продажба без фактура
  • Договори чакащи за задание
  • Отклонение в цените по продажби
  • Отклонение от цените
  • Платежни документи в състояние Заявка
  • Продадени артикули
  • Продажби по контрагенти
  • Просрочени фактури
  • Просрочие по аванси
  • Ценоразписи
 • Производство
  • Заработки
  • Произведени артикули
 • Сайт
  • Брояч на ресурси
  • Посещения по IP
  • Посещения по ресурс
 • Сделки
  • Задължения и просрочия
 • Склад
  • Артикули наличности и лимити
  • Дефицит на складове
  • Залежали артикули
  • Неизпълнени количества
  • Промяна по разполагаемо количество
  • Складови наличности
 • Счетоводство
  • Артикули с отрицателни количества
  • Балансов отчет по период
  • Вземания от клиенти
  • Движения на материали
  • Движения по сметки на доставчици
  • Задължения към доставчици
  • Закупени продукти
  • Кореспонденция по сметка
  • Неактивирани контиращи документи
  • Неплатени фактури по контрагент
  • Обороти между сметки
  • Обороти по период
  • Оборотни ведомости
  • Общи цели
  • Печалба по артикули
  • Печалба по клиенти
  • Печалба по продажби
  • Приходи от продажба на стоки и продукти
  • Приходи от продажби по клиенти
  • Продукти по групи
  • Произведени продукти
  • Хронология на аналитична сметка
 • Файлове
  • Статистика
 • Финанси
  • Обороти банка
  • Обороти каса

В списъка справките и отчетите са групирани според модулите, за които се отнасят. Достъп до всички справки и отчети имат потребителите с роля ceo. Останалите потребители имат достъп до справките и отчетите, свързани с ролите и длъжностите си, и правата които произтичат от тях.