bgERP.com

Функционалност на bgERP


Дори да ви трябва само визитник за контактите и уеб базиран имейл за всички служители - добре е да знаете всички възможности на bgERP

Потребители и роли

 • Едновременна работа на много потребители
 • Избирателен достъп до документи, папки и функции, чрез задаване роли на потребителите
 • Групиране на потребителите в екипи
 • Роли, които наследяват други роли
 • Комплексни роли тип "длъжност"
 • Споделяне с потребител на достъп до нишка от документи или папка
 • Персонални настройки за всеки потребител на изгледа на системата

CRM подсистема

 • Богата информация за контрагентите
 • Обновяване на информацията за контрагентите "в движение" от други модули
 • Съхраняване на целия документооборот с даден контрагент в една папка
 • Даване на достъп на външни потребители (партньори) до папки с документи и функции на системата
 • Групиране, подреждане и търсене във визитките
 • Експорт/импорт на информация за контрагенти
 • Дървовидна структура на групите от контрагенти
 • Изпращане на персонализирани циркулярни имейли
 • Валидиране на списъците с имейл адреси, преди циркулярно разпращане
 • Разпечатване на етикети или писма към целеви групи
 • Създаване на списъци с най-често използваните продукти на контрагента
 • Връзка с функцията "колцентър" по телефонни номера
 • Уеб-форми за директни запитвания от контрагентите от външната част

Календар и задачи

 • Списък с празниците и почивните дни в България и повечето страни по света
 • Персонални настройки при показването на празниците
 • Извеждане в календара на именните дни и рождените дни на контрагентите и персонала на организацията
 • Въвеждане на Задачи, за които отговарят един или няколко потребители от системата. Отчита се напредъка, отработеното време и очаквания момент на изпълнение
 • Възможност за задачи, чието изпълнение зависи от други задачи
 • Създаване на еднократни или периодични напомняния
 • Изгледи за ден, седмица, месец и година на календара. Търсачка за събитията
 • Представяне на задачите в диаграма тип "гант"
 • Работа по проекти, обединяващи множество задачи
 • Възможност за клониране на шаблонни проекти, съдържащи задачи
 • Връзка между папка на проект и контрагент

Документна система

 • Документите са групирани в нишки според темата си
 • Нишките са в папки с предварително дефинирано предназначение - например: папки на контрагенти, папки за проекти, папки за входящи имейли, др. Бързи бутони в кориците на папки за най-ползваните документи
 • Лесна и прецизна настройка на достъпа до папките и нишките за различните потребители
 • Уникален номер на всеки документ, за лесно рефериране навсякъде в системата
 • Търсачката за документи. Търсене по ключови думи, състояние, вид и други признаци сред всички достъпни за потребителя документи
 • Промяна на някои документи след активирането им (бележки, коментари, задачи, сигнали и др.). Възможност за разглеждане и сравняване версиите на редактирани документи
 • В нишка, до която потребителите имат достъп, те могат да добавят коментари. За добавените коментари останалите заинтересовани потребители получават известия
 • При въвеждане на многоредов текст, потребителите могат да прикачат файлове,картинки и връзки към други документи
 • Настройване на печатния изглед на документите и изходящите писма чрез шаблони и фирмени бланки
 • QR код в бланката на всеки документ, за разглеждането му от мобилен телефон и за автоматично разпределяне в нишката му при сканиране на разпечатан документ
 • Преместване на документи от една папка в друга папка
 • Възможност за експорт на документи в xls, pdf, html, csv, doc. Генериране на Интернет връзка към документ.
 • Възможност за "Харесвания" на документи, като в социалните мрежи
 • Търсачка и възможност за създаване на отметки
 • Възможност за проверка на правопис
 • Създаване и използване на шаблони за документи
 • Запазване на моментни снимки (Изгледи) на документи
 • Връзка между документи от различни нишки Шаблони за връзки
 • Възможност за потребителски настройки на известяванията
 • Клавишни комбинации за бърз достъп до често използвани функции, с възможност за потребителско задаване.
 • Дървовидна структура на отметките (букмарките) и възможност за групирането им

Артикули: продукти, услуги и материали

 • Въвеждане и поддържане на информация за всички артикули, които организацията купува, продава, произвежда, влага в производството и др.
 • Свободно дефиниране на мерки и параметри и опаковки за артикулите
 • Групиране на артикулите. Дървовидна структура на групите артикули
 • Шаблони за артикули. Бързо създаване на техни варианти за даден клиент
 • Партидност на артикулите. Проследяване движенията по партида или сериен номер. Срок на годност
 • Създаване на нови и клониране на артикули директно в документите за покупка и продажба

Политики за ценообразуване

 • Дефиниране на множество ценови политики и тяхното прилагане към различни клиенти
 • Правила за зависимости в цените между отделните политики, на ниво група артикули или отделен артикул
 • История на ценовите правила. Възможност за задаване на ценови правила с бъдещо действие
 • Генериране на прегледни ценоразписи, базирани на дадена ценова политика, с възможност за промяна на ДДС и/или валутата на цените
 • Информация и поддръжка на себестойност на артикул според складовата себестойност, последна оферта/покупка, последна рецепта, или ръчно въведена

Имейл комуникация

 • Работа с многобройни имейл акаунти
 • Управление на цял домейн - лесно създаване на нови пощенски кутии
 • Автоматично разпределяне на входящите имейли, според тяхното съдържание
 • Предупреждения за фишинг-имейли, които се опитват да заблудят потребителя
 • Документи за входящ и изходящ имейл
 • История на изпращанията и получаванията на имейли
 • Генериране на PDF-и на прикачени документи
 • Персонализиране на поздрава и подписа в изходящ имейл
 • Напомняне за неполучен отговор на изпратен имейл
 • Отложено изпращане на имейли
 • Задаване на потребителски правила за определяне на СПАМ рейтинг

Двустранно оперативно счетоводство

 • Автоматично генериране на месечните периоди с възможност за работа във всички, които не са приключени
 • Предефиниран сметкоплан и номенклатури, с възможност за допълване
 • Автоматично попълване на номенклатурите при работата с другите части на системата
 • Журнал за транзакциите
 • Генериране на текущи баланси през кратък интервал от време
 • Мемориален Ордер за счетоводни операции, които не се генерират автоматично от другите документи
 • Бързо въвеждане на начални салда
 • Възможност за задаване на лимити по сметки и пера
 • Детайлно разпределяне на разходите по задачи и проекти

Справки

 • Документи - Създадени документи, Създадени документи по роля, Търсене в папка;
 • Задания - Задания за артикули с възложени задачи;
 • Имейли - СПАМ филтър;
 • Логистика - Готовност за експедиция,Складови документи, Сравнение на реалните и очакваните транспортни разходи;
 • Персонал - Отсъствия, Отсъствия по служители, Индикатори за ефективност, Присъствена форма 76,
 • Продажби - ДДС при продажба без фактура, Договори чакащи за задание, Отклонение от цените, Платежни документи в състояние Заявка, Продадени артикули, Продажби по контрагенти, Просрочени фактури, Просрочие по аванси, Ценоразписи;
 • Производство - Заработки, Произведени артикули;
 • Покупки - Закупени артикули;
 • Планиране - Задания по продажби, Покупка на материали, Покупка на стоки;
 • Сайт - Брояч на ресурси, Посещения по IP, Посещения по ресурс;
 • Склад - Артикули наличности и лимити, Дефицит на складове, Залежали артикули, Неизпълнени количества, Промяна по разполагаемо количество, Складови наличности;
 • Счетоводство - Артикули с отрицателни количества, Движения на материали, Неактивирани контиращи документи, Неплатени фактури по контрагент, Общи цели, Продукти по групи, Фактури по контрагент, Балансов отчет по период, Кореспонденция по сметка, Оборотни ведомости, Печалба по продажби, Хронология на аналитична сметка,
 • Файлове - Статистика.
 • Динамични справки с възможност за промяна и настройка след като са активирани, с автоматично обновяване по зададен период, съхраняване и сравняване на няколко последни версии и известяване на споделените потребители при наличие на промени след обновяване.
 • Възможност за графично представяне на изведените в отчетите данни

Финанси

 • Работа с множество валути
 • Ежедневно зареждане на валутни курсове от ECB
 • История на валутните курсове
 • Дефиниране на множество каси
 • Документи за всички касови операции: внасяне, получаване, вътрешни трансфери
 • Дефиниране на множество банкови сметки, техните титуляри и оператори
 • Документи за банков приход, банков разход и вътрешен трансфер
 • Попълване и разпечатване на бланки за банкови операции
 • Документи за касови и банкови обмени на валута
 • Регистър на всички чакащи за входящи или изходящи плащания документи - покупки или продажби
 • Отчитане на Финансови сделки - заеми, банкови кредити, прихващания, факторинг и др.
 • Прехвърляне на вземания и задължения по покупки и продажби във финансова сделка
 • Разпределяне на разходи по разходни обекти

Продажби

 • Документ за оферта с възможност за предлагане на алтернативни количества на един и същ артикул и опционални артикули. Показване на компонентите на артикула
 • Документи за продажби с отчитане на множество търговски условия за доставка и плащане
 • Проследяване на продажбата, чрез агрегиране на всички други свързани документи: авансова, частична или окончателна фактура, експедиция на продукти, протокол за доставка на услуги, касови и банкови плащания и други
 • Автоматични стойности по подразбиране за множество параметри на продажбата
 • Автоматично приключване на продажби, по които всичко е доставено и платено с определена точност
 • Проформи-фактури и декларации за съответствие
 • Статистика и история на сделката в документа продажба
 • Определяне на еднократни или периодични търговски маршрути за всеки един търговец; Google навигация до точките от маршрута
 • Възможност за работа на приселинг, ексван, продажби от склад или с доставка на място
 • Подсистема за POS продажби
 • Връзка с касови апарати на Тремол
 • Отпечатване на договори, експедиционни нареждания и фактури от мобилен принтер, чрез приложение за Android 5+ устройства

Покупки

 • Входящи оферти, които могат да задават мениджърската себестойност на артикулите
 • Документ "Покупка"
 • Проследяване на всички движения по покупките: получаване на стоки/услуги, плащане, фактуриране и приключване на сделката
 • Обединяване на сделки за покупка с цел общо плащане, фактуриране или експедиране
 • Корекция на стойности - възможност за разпределяне на разходи и други корекции на стойности пропорционално, по избран базов показател
 • Създаване на входяща фактура и складова разписка от файл
 • Съставяне на Протокол за ВОП (Вътрешно Общностно Придобиване)

Производство

 • Детайлна спецификация на всеки един продукт, с възможност за прикрепяне на чертежи, снимки и др.
 • Създаване на технологични рецепти на всички артикули, както на стандартните за фирмата, така и на артикулите по клиентска спецификация
 • Възможност за разширяване на системата за автоматично определяне на специфичните параметри и ценообразуването на произвежданите продукти и услуги
 • Задания за производство, които могат да се генерират директно от договорите за продажба
 • Задачи за всяка производствена стъпка с детайлно отчитане на всяка произведена или вложена единица. Интеграция с везна и баркод-четец.
 • Протоколи за влагане
 • Протоколи за производство с възможност за автоматично влагане на ресурси
 • Организиране и отчитане на производство на ишлеме
 • Отчет за изделията, които трябва да се произведат до определена дата
 • Генериране и разпечатване на етикети.

Логистика

 • Складови документи за получаване, експедиране и вътрешен трансфер. Могат да се свързват към планирани курсове на транспортни средства
 • Протоколи за инвентаризация
 • Поддръжка на палетен склад с координатна система за стелажите
 • Проследяване на транспортни средства с монтирани на тях GPS модули
 • Транспортни линии за обслужване на експедициите и доставките
 • Изчисляване на очаквани транспортни разходи и включване в цените на Оферти и Продажби
 • Международна товарителница (ЧМР)

Поддръжка на системи

 • Организиране на поддръжка на вътрешни или външни системи, съгласно ISO стандартите
 • Задачи от вид сигнал, с отчитане в прогреса на предприетите коригиращи и превантивни действия, резолюции и оценки
 • Автоматично известяване на отговорните за дадения модул лица

Колцентър

 • Връзка с телефонна централа Астериск
 • Регистър на повикванията и известяване за пропуснати повиквания
 • Моментно известяване за повикване и информация за контрагента
 • Създаване на визитки на контрагенти, задачи и запитвания от телефонен разговор получен в системата

CMS система

 • Възможност за изграждане на корпоративен сайт
 • Поддръжка на блог, форум, галерии със снимки
 • История на промените на статиите
 • Уеб-каталог за показване на артикули, от който посетителите могат да правят директни запитвания
 • Имейл абониране за информационен бюлетин
 • Подробен лог за действията на посетителите на сайта
 • Newsbar за важни новини

Електронен магазин

 • Създаване и поддръжка на множество онлайн магазини
 • Кошница/количка за пазаруване
 • Изчисляване на транспорт по таблични данни
 • Лесна смяна на ценовите политики
 • Групиране на множество реални артикули в един уеб-артикул

Персонал

 • Създаване на трудови договори
 • Въвеждане на организационната структура на фирмата
 • Индивидуални работни графици
 • Изчисляване на заплати
 • Управление на болнични, отпуски, командировъчни и показването им в графиците на персонала

Видео наблюдение

 • Свързване с IP камери през Интернет
 • Възможност за наблюдение и записване на камерите
 • Управление на PTZ камери
 • Управление на мястото за съхранение на записите

Мониторинг на сензори

 • Мониторинг на машини и инфраструктура чрез наблюдение и записване на параметри от сензори за топлина, влага, обороти, налягане, електромери и др.
 • Възможност за задаване на правила за управление на цифрови изходи на контролери, в зависимост от състоянието на входовете на контролерите и вътрешното състояние на системата
 • Графики на измененията на стойности
 • Предупреждения при гранични стойности. Изпращане на SMS.

Администриране на системата

 • Без да напуска уеб интерфейса администраторът може да обновява системата и да инсталира, конфигурира или премахва модули от нея
 • Възможност за бекъп на малък интервал, който се съхранява криптиран
 • Бекъп на Amazon S3
 • Комплекс от логове за работата на системните компоненти и действията на потребителите
 • Възможност за превод на интерфейса на системата на нов език
 • Възможност за свързване между различни bgERP системи. Каскадно свързване на акаунтите в няколко bgERP системи, така, че потребител в една система да получава известията си от друга
 • Автоматична проверка и известяване за нова версия на bgERP
 • XMPP Чат (администриране на чат сървър)

Файлова подсистема

 • Всички постъпили файлове в системата се съхраняват по организиран начин
 • Възможност за разглеждане на над 200 от най-често използваните файлови типове, без излизане от системата
 • Възможност за отпечатване на прикачен файл директно от браузъра
 • Отваряне на документи с Google Drive. Вграждане (embed) на документи в текстови полета на bgERP
 • Извличане на текст от документи, интеграция с tesseract и ABBYY FineReader OCR
 • Богата метаинформация за файловете
 • Интеграция с VirusTotal и Avast за откриване на зловредни файлове
 • Синхронизиране на Файлови групи с други компютри или сървъри през SSH