bgERP.com

Производствени операции


Производството на артикули е процес, който обединява множество дейности и етапи, в който вземат участие различни изпълнители и се ангажират производствени ресурси на фирмата. Управлението на този процес се извършва, чрез производствени операции, които се разпределят между участниците в него, и с които се преминава през отделните негови стъпки. Производствена операция създаваме от бутон + на секция Производствени операции в активирано Задание за производство.

zadoper8-png-q87o

След като се избере на център на дейност

CENdej65-png-2i4j

се зарежда форма за създаване на Производствена операция:

po1212-png-nibr
S03326-48-png-1cgi

Във формата се въвежда планираното за производство количество от артикула и се задават технологични времена (норми) за производство и подготовка на оборудването. Задават се времена за начало и край (продължителност)на операцията. С бутон Чернова производствената операция се записва като начало на нова нишка в папката на структурната единица на предприятието (завод, цех, отдел и т.н.), където ще се изпълнява. Черновата на операцията записва и остава в състояние на Заявка, докато предвиденото за изпълнението на операцията оборудване е заето от други операции. Когато обрудването се освободи операцията може да се активира от бутон Стартиране:

aktzadOpe51-png-h0g2

Връзка към операцията се извежда и в секция Производствени операции на заданието, по което е съставена:

Linkopera-png-spbl

В изгледа на операцията са разположени бутони, чрез които се извършват различни действия. От бутоните в падащия списък към операцията може да се създаде напомняне, може да се промени, клонира и отпечата. Тук са разположени и бутоните за история и оттегляне на операцията. С бутон Коментар се добавят коментари, а бутон Етикетиране зарежда форма за избор на шаблон и създаване на етикети за произвеждания артикул.

С минитаб бутоните в долната част на операцията се извършва отчитане на нейното изпълнение:

Планиране

Минитаб Планиране в нова операция извежда списък на необходимите за планираното количество артикули.

plani323-png-7wa1

От бутон За влагане могат да се добавят артикули.

wlabut-png-evvi

С бутон За Произвеждане в минитаб Планиране може да се добави друг производим артикул. Обикновено това са артикули в състава на основния, които имат някаква степен на завършеност:

zagotu-png-xwdb

Прогрес

Чрез минитаб Прогрес се отчита периодично изпълнението на операцията:

wlaPro-png-4wuc

Бутон Влагане зарежда форма, с която се влагат необходимите за производството артикули.

Wlaminet-png-g9nq

Бутон Бракуване служи за въвеждане на количеството от произведеното, което по някаква причина е брак:

brakumaku-png-14sj

Бутон Прогрес зарежда форма, в която се въвежда произведеното по операцията:

progu-png-jihu

Отчетеният прогрес се добавя в Производствената операция:

braki6aki-png-pofd

Освен в производствената операция произведените количества се попълват и в Заданието за производство:

renaPena-png-8hkl

Произведеното по операцията не влияе върху наличностите. За произведеното и незаскладено количество се съставя Протокол за производство, с който произведеният артикул се заприходява в склада и се изписва стойността и количеството на вложените за производството му суровини и материали.

Подобно на Заданието за производство, Производствените операции могат да бъдат Спирани/Пускани и Приключвани/Събуждани, за което са налични съответни бутони.

Чрез производствените операции се следи производствения процес на артикула и се отчитат влаганите в него суровини и материали. Те носят и информация за заетите в производството работници и оборудване. Чрез тази информация се постига оптимизиране използването и натоварването на ресурсите на предприятието - хора, машини и т.н. Информацията за заетостта на персонала се използва и за изчисляване на трудовите възнаграждения.