bgERP.com

Влагане на ресурси


В процеса на производство изходните продукти преминават през различни стадии на обработка и промяна, в резултат на което се получава нов продукт, който е предмет на производствената дейност на фирмата. За да се стигне до него е необходимо в производството да бъдат вложени необходимите изходни ресурси. В bgERP това се осъществява чрез документа - Протокол за влагане.

Протокол за влагане

С протокола за влагане необходимите ресурси за производството се начисляват в разходите на предприятието и се влагат в производството. С отнасянето на материалните ресурси в разходите (в незавършеното производство) се вземат и автоматични счетоводни операции, с които се намаляват наличностите им. Протокол за влагане се създава от бутон Влагане в Задание за производство:

zadvlaga-png-78wj

Той зарежда форма за въвеждане:

formavlapng-png-wa5d

Във формата се избира склада от който ще се влагат артикулите. Формата се записва в Чернова.

vla4er-png-d4gu

С бутон Артикул в черновата последователно се добавят артикулите и количествата им, които се влагат в производството.

vl11-png-58gm

Бутон Импорт извежда списък, в който са подсказани артикулите и количествата им от последната работна рецепта за произвеждания артикул. Показаните стойности могат да се променят.

vl12-png-svnh

След като бъде попълнен, протоколът се контира:

kintvla-png-j41t

С контирането се вземат автоматични счетоводни операции и протоколът се отразява в счетоводната подсистема на bgERP. С бутон Журнал могат да бъдат разгледани съставените записвания:

s4evla-png-ko4w

Срещу увеличение на разходите за производство (незавършеното производство) са намалели наличностите от материални ресурси в избрания склад.

Протокол за връщане от производство

В практиката понякога се налага вложени материали в производството да бъдат върнати в склада. В такива случаи се съставя Протокол за връщане от производство. В изгледа на контиран Протокол за влагане е включен бутон Връщане. Той зарежда форма за създаване:

forvra-png-smyf

Във формата по подразбиране са показани артикулите от протокола за влагане и са добавени полета за въвеждане на количество. Записва се в Чернова в нишката на заданието или като начало на нова нишка в папката на центъра на дейност, където е създадено заданието. Протоколът за връщане от производство се съставя аналогично на протокола за влагане, но с него се увеличава наличността от складируеми материални запаси. Черновата на протокола се контира:

konvra-png-ip86

След контирането на протокола, се съставят автоматични счетоводни операции и стойността му се отразява в счетоводната подсистема на bgERP:

s4evra-png-zrc7

Протокол за връщане може да се състави и от бутон Връщане в изгледа на Задание за производство.

Протоколи за влагане и връщане могат да се създават и с документния модел на bgERP в нишка на Задание за производство или в папка на център на дейност:

domade-png-ru1j

Във формата за създаване на протокол за връщане, стартирана от задание за производство или от документния модел не се подсказват количества и артикули.

Съставените Протоколи за връщане и влагане формират съдържанието на съответните страници на таб Протоколи от меню Производство » Планиране.