bgERP.com

Производство » Eтикетиране


За нуждите на производството в bgERP е интегриран модул за изготвяне и отпечатване на етикети. Създаваните чрез модула етикети позволяват в тях да се включи разнообразна информация, чрез която да се идентифицира и проследи всяка произведена и етикетирана единица или опаковка от определен продукт. За да може да бъде ползван модула е необходимо да бъде добавен пакетът label:

label-png-cy1s

В настройките на пакета label може да се зададе автоматично отпечатване на етикети:

labelX-png-241m

Етикети

След добавянето на пакета label модул Етикети се визуализира в Меню Производство. По подразбиране при стартиране на модула се зарежда таб Отпечатвания:

seripe4a-png-rogd

Страница Отпечатвания съдържа списък на генерираните в системата заявки за печат на етикети. От бутон Печат на реда на съответната заявка може да се стартира нейното отпечатване. За заявките, които не са отпечатвани бутонът е в зелен цвят. С клик върху името на етикета той може да бъде зареден за преглед:

etiredo-png-q60a

В изгледа му са налични бутони Редакция, Печат, Регенериране, Клониране и Оттегляне. С бутона Редакция може да се зареди форма откъдето етикета да бъде редактиран:

retike2-png-sbs5

С бутон Нов етикет в страница Отпечатвания се зарежда диалог за избор на шаблон и създаване на нов етикет:

izbor5ab-png-0oph

Според избрания шаблон се зареждат различни форми за въвеждане и избор на информацията, която ще се съдържа в етикета:

etforcen-png-8nqm

Шаблони

За да могат да се създават етикети е необходимо предварително в системата да се дефинират шаблони, които ще се използват. Дефинираните шаблони формират съдържанието на страница Шаблони:

6abitabe-png-g713

С клик върху името му зареждаме изгледа на шаблона:

viev6ab-png-yfan

С бутона за редакция съществуващ шаблон може да бъде отворен за редакция. Бутон Нов етикет отваря форма за създаване на нов етикет от от този шаблон. С бутон Клониране e възможно клонирането на шаблона.

Бутоните Нов надпис, Нов брояч, Нова картинка, </> Нов НТМL И Нов Баркод в долната част на изгледа зареждат форми за добавяне и описание на нови полета за информация от съответните формати в шаблона.

С бутон Нов запис в страница Шаблони се зарежда празна форма за създаване на нов шаблон:

new6a-png-dpte

Медия

Страница Медия съдържа списък на дефинираните в системата изходни формати (медии) за печат на създадените етикети:

medab-png-uraf

С бутон Нов запис в страницата може да се зареди форма и да се дефинира нова медия:

formedi-png-5e26

Бутони за създаване на етикети са включени в документите Експедиционно нареждане. Протокол за производство, Задание за производство, Производствена операция и др.