bgERP.com

Производство на ишлеме


Производството на ишлеме е широко разпространено в стопанската дейност. Ишлеме имаме когато клиентът - възложител предоставя на изпълнителя всички или част от необходимите материали, необходими за производството на желания от клиента продукт.

С един пример ще опишем как протича процеса на производство на ишлеме в bgERP.

Постъпило е запитване от контрагент за производството на артикул:

pitanka-jpg-xcw5

С бутон Артикул в запитването можем да заредим формата за създаване и да създадем желания артикул. Можем да го създадем като частен (за клиента) или като стандартен (общодостъпен). За нашия пример ще го създадем като частен (в папката на клиента):

artkul107-jpg-wj7a

Създаваме и артикулите, необходими за производството:
  • материалите, които ще ни предостави контрагента;
  • Артикул, в който калкулираме нашата услуга:

     
labor45-jpg-7gbq

Тук също е въпрос на преценка частни или стандартни ще са тези артикули. Изготвяме търговска рецепта за поръчания артикул, която се визуализира в картона му. От бутон Оферта в картона създаваме оферта и я изпращаме на контрагента:

ofertaotvar-jpg-3e4t

След като сме се договорили с клиента пристъпваме към производството на изделието. От бутон Продажба в офертата създаваме договор за продажба. За шаблон избираме договор за изработка:

dogoizrabo-jpg-ockz

С бутон Нов ... в нишката на продажбата зареждаме документния модел на bgERP и в група Логистика избираме Складова разписка. Създаваме складова разписка и приемаме в склада предоставените от клиента материали. Материалите приемаме само количествено:

sr110x2-jpg-huc0

От бутон Задание в продажбата създаваме Задание за производство за артикула:

zadaotdogoise-jpg-jbxj

Производството протича по обичайния начин. Активираме заданието, и съставяме работна рецепта за артикула. Засклаждаме произведеното количество с Протокол за производство:

proizvedox-jpg-9t50

С Протокол за влагане влагаме употребените материали - наши и на клиента в производството:

vlaganevproiz-jpg-9zwv

След като сме произвели необходимото количество се връщаме в Договора за изработка и го експедираме. Издаваме фактура и получаваме договорената сума. Експедиционно нареждане създаваме и за остатъка от материали на клиента, който му връщаме.

Посоченият пример е съвсем елементарен и схематичен. В практиката са възможни най-различни варианти на протичане на процеса. Създаването на документите участващи в процеса може да се извършва от различни места и от различни потребители на системата.

При производството на ишлеме:
  • създаваме документ складова разписка в сделка за продажба(договор за изработка). С него приемаме в нашия склад материалите на клиента;
  • получените от клиента материали следим и отчитаме само с количество.