bgERP.com

Производство на продукти и услуги


В процеса на производство закупуваните от фирмата суровини и материали претърпяват трансформация, при която се достига до нов продукт. Новият продукт обединява в себе си всички разходи направени за неговото производство и формира нова, различна наличност в активите на фирмата. За отразяване на тази съвкупност от действия в bgERP се съставя документът Протокол за производство.

Протокол за производство

С протоколите за производство се увеличават наличностите от съответния производим артикул в склада. С увеличените наличности се материализират начислените разходи за производство и се намалява незавършеното производство. Тяхното създаване е подобно на това на протоколите за влагане, но в тях се посочва количеството на произведения продукт. Протоколите за производство се създават от заданията за производство на артикули.

zadvlaga-png-78wj

С бутон Произвеждане зареждаме форма за създаване на протокол за производство:

forproj-png-vinp

С протокола за производство се намалява количеството и стойността на вложените материали (незавършеното производство) и се увеличава количеството на произведения артикул. Задължителни за избор са полето Засклаждане в:, в което избираме склад, в който ще се засклади произвежданият артикул и полето Количество: от артикула. По отношение на изписването на материалите необходими за неговото производство имаме две възможности.
  • да посочим склад откъдето ще се вложат материалите: - в този случай необходимите материали се изписват директно от посочения склад, което се отбелязва и в протокола за производство. Удобно е когато всички съставки се влагат от един склад и за произвеждания продукт има технологична рецепта.

     
Влаганите артикули могат да бъдат изписани от различни складове. За целта се редактират редовете на артикулите в черновата на протокола. За всеки артикул от протокола се посочва склад откъдето да се изпише:

forredproj-png-5wg7

  • да не посочваме склад откъдето да се вземат материалите - в този случай материалите се изписват от незавършеното производство, където се прехвърлят от склад с протокол за влагане. Протоколът се записва в чернова:

     
4erproproj-png-m0tb

Черновата е попълнена по подразбиране с необходимите за производството на желаното количество от произвеждания артикул материали (артикули), според актуалната технологична рецепта (работна или търговска). Съдържанието на черновата може свободно да се редактира.

Когато за артикула няма рецепта трябва в протокола да се попълнят вложените артикули. Това става с добавянето им от бутоните Влагане:

blagproj-png-nftg

или Импортиране:

importroj-png-9rma

Попълненият протокол се контира:

kontroj-png-9nfa

При контирането се вземат автоматични счетоводни операции и се увеличават наличностите от производимия артикул срещу намаление на незавършеното производство с количеството и стойността на отнесените в него суровини и материали необходими за производството на артикула. Произведените и заскладени количества се добавят и в статистиката на заданието за производство:

zadnikstat-png-dlcq