bgERP.com

Производствени операции


Производството на артикули е процес, който обединява множество дейности и етапи, в който вземат участие различни изпълнители и се ангажират производствени ресурси на фирмата. Управлението на този процес се извършва, чрез производствени операции, които се разпределят между участниците в него, и с които се преминава през отделните негови стъпки. Производствена операция създаваме от бутон Нова операция на секция Производствени операции в активирано Задание за производство.

zaprpo-png-uqvx

Той зарежда форма за създаване на Производствена операция:

properate-png-oevb

Във формата се въвежда планираното за производство количество от артикула и се задават технологични времена (норми) за производство и подготовка на оборудването. Задават се времена за начало и край (продължителност)на операцията. С бутон Чернова производствената операция се записва като начало на нова нишка в папката на структурната единица на предприятието (завод, цех, отдел и т.н.), където ще се изпълнява. Черновата на операцията се активира:

aktoper-png-6ih6

Връзка към операцията се извежда и в секция Производствени операции на заданието по което е съставена:

linkopert-png-w5h1

В изгледа на операцията са разположени бутони, чрез които се извършват различни действия. От бутоните в падащия списък към операцията може да се създаде напомняне, може да се промени, клонира и отпечата. Тук са разположени и бутоните за история и оттегляне на операцията. С бутон Коментар се добавят коментари, а бутон Етикетиране зарежда форма за избор на шаблон и създаване на етикети за произвеждания артикул.

С минитаб бутоните в долната част на операцията се извършва отчитане на нейното изпълнение:

Артикули

Минитаб Артикули в нова операция извежда списък на необходимите за планираното количество артикули по рецепта. Артикулите и количествата могат да се изтриват и редактират, а с бутон За влагане да се добавят артикули:

artik9-png-7luo

В хода на изпълнение на операцията, и в зависимост от начина на влагане на нужните суровини и материали, се попълва и колоната Изпълнено.

Когато при създаване на операцията за произвеждания артикул няма рецепта минитаб Артикули в черновата на операцията e празен:

zeroart-1-jpg-m1si

От бутон За влагане могат да се добавят артикули. Добавените по този начин артикули попълват съдържанието на колона Планирано в минитаб Артикули. Операцията може да бъде активирана и без да се попълват в нея артикули за влагане, т.е. без да е попълнена колона Планирано. В този случай Минитаб Артикули остава празен.

С бутон За Произвеждане в минитаб Артикули може да се добави друг производим артикул. Обикновено това са артикули в състава на основния, които имат някаква степен на завършеност:

zaproiz9-png-solw

Прогрес

Чрез минитаб Прогрес се отчита периодично изпълнението на операцията:

progre1-png-yy1a

Бутон Влагане зарежда форма, с която се влагат необходимите за производството артикули. Въведените количества не влияят върху наличностите на склада. За изписване на материалите от складовете се съставят Протоколи за влагане. Влагането на артикули по операцията не е задължителен елемент, но позволява по-точно следене на материалните запаси при тяхното постъпване и изписване от незавършеното производство.

Бутон Произв.бр. зарежда форма, в която се въвежда произведеното по операцията:

progre2-png-9m8k

Отчетеният прогрес се добавя в Производствената операция:

proopepro-png-u168

Освен в производствената операция произведените количества се попълват и в статистиката на Заданието за производство:

zadapro4-png-28lx

Произведеното по операцията не влияе върху наличностите. За произведеното и незаскладено количество се съставя Протокол за производство, с който произведеният артикул се заприходява в склада и се изписва стойността и количеството на вложените за производството му суровини и материали.

Когато за произвеждания артикул няма рецепта и в операцията не са въведени количества за влагане в минитаб Прогрес е достъпен само бутон Произв.бр. с който се зарежда показаната по-горе форма и се въвежда произведеното количество от артикула.

Подобно на Заданието за производство, Производствените операции могат да бъдат Спирани/Пускани и Приключвани/Събуждани, за което са налични съответни бутони.

Чрез производствените операции се следи производствения процес на артикула и се отчитат влаганите в него суровини и материали. Те носят и информация за заетите в производството работници и оборудване. Чрез тази информация се постига оптимизиране използването и натоварването на ресурсите на предприятието - хора, машини и т.н. Информацията за заетостта на персонала се използва и за изчисляване на трудовите възнаграждения.