bgERP.com

Работа с контрагенти


В основата на всеки бизнес са взаимоотношенията между страните участващи в него. Правилното организиране на работата с контрагентите е от ключово значение за успешното функциониране на организацията.

В bgERP под контрагенти разбираме всички физически и юридически лица, организации и институции, с които фирмата е имала каквито и да e взаимоотношения, или които по един или друг повод са представлявали, представляват или ще представляват интерес за фирмата при осъществяването на дейността и – потенциални и настоящи клиенти, доставчици, съдружници, персонал, кредитори, дебитори и т.н.

Тази глава на документацията съдържа описание на:


Вижте и встъпителния урок за работа с контрагенти в bgERP: