bgERP.com

Прехвърляне на вземане по продажба


Обикновено при продажбите нашата фирма доставя продукти или услуги на друго лице, а то ни заплаща за тях с пари в брой или по банкова сметка. От този стереотип има някои изключения, като например:
  • Продаваме на една фирма наши продукти, но същата фирма ни извършва услуги, чрез които заплаща част от продуктите ни;
  • Сделка за Финансов факторинг при която ние продаваме на клиента продукти на отложено плащане, а друга фирма, наречена "Фактор" ни плаща процент от стойността на фактурата веднага и остатъка - когато нашия клиент се издължи към фактора;
  • Сделка при която продаваме на едно лице нашите продукти, а получаваме парите си от друго;

     
В bgERP има специални документи - Прехвърляне на вземане и Прехвърляне на задължение, с които се осъществява прехвърлянето на вземане/задължение от една сделка към друга. Първата сделка може да е Покупка, Продажба или Финансова сделка, докато втората сделка задължително трябва да е Финансова сделка.

Тук ще дадем един пример за погасяване на наше вземане в което участва и трето лице - контрагент, към който имаме задължение.

Вземането си можем да видим през визитката на контрагента:

sportinviz-jpg-dkwe

Статистиката на документа от който произтича вземането изглежда така:

statovze-jpg-yux1

Задължението ни е към друг контрагент:

zadimpuls-png-v480

Статистиката му е следната:

stazad-jpg-qzrw

За прихващане на вземането създаваме финансова сделка в папката на контрагента от когото имаме вземане. Стартираме документния модел с бутон Нов ... и в група Финанси избираме Финансова сделка:

trispogas-jpg-4xzu

Като първи контрагент във формата по подразбиране е зареден контрагентът, в чиято папка се създава сделката. За втори контрагент избираме контрагента към когото имаме задължение. Записваме в чернова и активираме финансовата сделка:

aktisdel-jpg-65t1

При активиране на финансовата сделка, за нея автоматично се създава перо в номенклатура сделки.

От изгледа на финансовата сделка можем да отворим папката на контрагента и да изберем документа (договора продажба), който ще приключваме с нея. С бутон Нов ... в нишката му зареждаме документния модел на bgERP, където в секция Финанси избираме Прехвърляне на вземане:

prevzemane-jpg-is5q

Зарежда се форма в която се въвежда наименование, избира се сделка, която ще се ползва за прихващането и се попълва сумата от продажбата, която ще се отнесе във финансовата сделка:

zemzem-jpg-sgds

Създаденият документ за прехвърляне се записва в Чернова и се добавя в нишката на продажбата. След активирането му се отразява в системата и статистиката на продажбата се променя:

stazdd-jpg-779u

По този документ за продажба вече няма салдо и чакащо плащане. Вземането ни е погасено чрез отнасянето на сумата по него във финансовата сделка:

finsde-jpg-9x8n

По същия начин в папката на втория контрагент зареждаме нишката на нужния документ и от секция Финанси на документния модел избираме Прехвърляне на задължение. Попълваме заредилата се форма по начина, който описахме по-горе:

prehzad-1-jpg-5yzx

След контиране на документа за прeхвърляне на задължение статистиката на документа за покупка се е променила:

statzad-jpg-180m

Задължението е намалено със сумата прехвърлена във финансовата сделка. Останало е салдо, което може да бъде погасено по всеки от познатите ни начини.

Променила се е и статистиката на финансовата сделка:

sdelfin-jpg-2fj1

В примера използвахме еднакви суми в двата документа за прихващане отнесени към финансовата сделка, но е възможно те да бъдат различни. В такъв случай може да се получи салдо по финансовата сделка, и там да бъде платено. За целта в изгледа на сделката са налични бутони за създаване на парични документи.

Крайният резултат от сделката, която направихме е, че нашето вземане беше закрито, чрез намаляване задължението ни към другия контрагент. За да бъде извършена подобна операция е необходимо съгласието на всички страни участващи в нея.

Тук разглеждаме финансовите сделки дотолкова, доколкото чрез тях могат да се погасяват парични взаимоотношения, възникнали по повод осъществени покупки и продажби. На практика тяхното приложение е много по-широко. Във Финансови операции са разгледани и някои други случаи, в които се прилага Финансовата сделка.