bgERP.com

Плащания по сделка за продажба


Друг момент от сделката за продажба е плащането на експедираната към клиента стока или предоставената услуга. За целта е необходимо да бъдат съставени необходимите парични документи, според заложените в документа за продажба начин и метод на плащане. Зареждане на форма за приходен паричен документ може да стане от:
 • разположените в изгледа на документа за продажба бутони ПКО и ПБД:

   
Pey1-png-ib73

 • от бутоните ПКО и ПБД разположени в изгледа на контирана фактура или проформа по сделката за продажба:

   
TokFaktHed-png-sq05

 • от бутон Добави ... в нишката на сделката в група "Финанси" да се избере Приходен касов ордер или Приходен банков документ:

   
doPay-png-duea

 • от Меню Финанси » Каса/Банка » Чакащи и бутона ПКО/ПБД в колона "Действие" от съответния списък на реда на документа за продажба.

   
4akPay1-png-j216

Независимо откъде се стартира създаването на Приходен паричен документ се зареждат едни и същи форми:
 • За Приходен банков документ:

   
pbdpay-png-mq72

 • За Приходен касов документ (ордер):

   
pkopkpo1-png-oxuv
pkopkpo2-png-i9zw

Във формата за създаване на приходен документ задължително се попълват:
 • типа на операцията - плащане от клиент или авансово плащане от клиент;
 • Платени (заредената по подразбиране сума може да бъде свободно редактирана);

   
При стартиране на паричен документ по сделка с договорено авансово плащане, в поле сума по подразбиране се подсказва стойността на договорения аванс, която също може свободно да се променя.

 • основание - автоматично е попълнен номера на документа за продажба по който се извършва плащането. Полето може да бъде редактирано. Отсъствието в полето на номера на документа за продажба не променя отнасянето на сумата от документа за плащане към съответната сделка за продажба;
 • контрагент - контрагентът е попълнен автоматично и полето е неактивно, т.е. не е възможно редактирането му;
 • каса в която се плаща и представител на контрагента, който внася сумата - за касовите документи.
 • банкова сметка - за банковите документи.
Задължителните за попълване полета във формите са обозначени с удебелен шрифт. Съставените парични документи се записват първоначално в Чернова или Заявка, където е възможно редактирането им, и се добавят в нишката на сделката.

Системата позволява частични плащания, както и плащане по различни начини и в различни валути по една и съща сделка за продажба, независимо от уговореното при първоначалното и създаване:

PayDokP-png-tgnn

Контирането на документа за плащане генерира счетоводна статия, с която се получават средствата, и се намалява задължението на клиента. В статистиката на сделката платените суми последователно се отразяват и натрупват в поле платено:

staora-png-2ezk

Счетоводните записвания за всяко плащане се добавят в Обороти по сделката:

opri-png-lois

Плащане в различни валути

bgERP позволява плащането да се извършва във валута различна от договорената в сделката. За да бъде такова плащане извършено трябва съответната валута да бъде активна и за нея да е зареден валутен курс. Използването на различна валута се указва при съставяне на платежните документи към сделката.

valutaplati-png-avy8

В поле Платени на формата за създаване на паричен документ се попълва сумата в оригиналната валута на сделката, която ще се погаси с постъпилите средства в друга валута, които посочваме при избора на сметка. Записваме документа в Чернова или Заявка и го активираме:

platval-png-4khh

В него се добавя информация за погасената по сделката сума и се изчислява курс, по който е извършено превалутирането. В статистиката на сделката полето платено се попълва с посочената от нас сума за погасяване в оригиналната валута на сделката:

stavaluta-png-3kiz

Статистиката на сделката се води в оригиналната валута на сделката.

Когато валутата на сделката е различна от BGN, а плащането се извършва в BGN, при приключване на сделката за изчислената курсова разлика се взема счетоводна операция и сумата се отнася като извънреден приход или разход.

Плащане с карта

В bgERP плащанията с карти се разглеждат като специфичен вид (безналични) касови плащания. В POS при продажба на крайни клиенти, когато не се издава фактура, тези плащания са напълно автоматизирани. За останалите продажби, при които се плаща с карта (най-често бързи продажби) използваме функционалността заложена във формата за създаване на приходен касов ордер:

S42-22-png-qwyu

В секцията Безналично плащане се избира вид безналично плащане - карта и се въвежда сумата, която ще се плати с карта. Записва се в чернова и се контира:

kartpay-png-b2hr

В контирания ордер е отбелязана платената безналично сума. Взета е автоматична счетоводна операция за изваждане от на сумата от касовата наличност на избраната каса и включването и в друга "виртуална" каса, където се отразяват безналичните плащания.

Във формата за съставяне на фактура в секция плащане се избира начин - С карта:

sjarta-jpg-4czh