bgERP.com

Указател » Визитник

notebook
Управлението на взаимоотношенията с контрагентите на предприятието е от стратегическо значение за неговия успех. CRM системите (на английски: Customer Relationship Management (CRM)), са софтуер чрез който се управляват тези взаимоотношения. Могат да са самостоятелно приложение или специален модул в рамките на ERP.

В bgERP за управление на информацията и взаимоотношенията с контрагентите е предназначен Модул Визитник. Той е основен и определящ за нормалното и ефективно функциониране на системата. В него се въвежда, съхранява и обработва информацията за всички контрагенти – физически и юридически лица, организации и институции, с които фирмата е имала каквито и да било взаимоотношения, или които по един или друг повод са представлявали, представляват или ще представляват интерес за фирмата при осъществяването на дейността и – потенциални и настоящи клиенти, доставчици, съдружници, персонал, кредитори, дебитори и т.н.

strFir-png-5vij

Контрагентите в bgERP са два основни типа - Фирми и Лица.

Страница Фирми на визитника обединява данните на всички фирми (физически и юридически лица), учреждения, организации и институции. В страница Лица са включени само физическите лица (хората) в качеството им или на самостоятелни субекти (клиенти, персонал и т.н.), или на представляващи съответните фирми и институции, включени в страница Фирми.

Въведената за всеки контрагент информация формира неговата Визитка - Визитка на фирма или Визитка на лице.

liceviz-png-pb2u

За оптимизиране на процесите контрагентите в bgERP - фирми и лица се обособяват в Групи по определени признаци, с което им се присвояват и конкретни специфични свойства. В Страница Групи е изведен списък на автоматично генерираните при инсталацията на системата и създадените от потребителите групи от контрагенти.

Всeки един обект - фирма или лице, за който в bgERP e създадена визитка, може да има една или повече локации. Локациите са физически места с определен адрес и координати на картата, които изпълняват различни функции: офис, склад, магазин, завод и т.н. и присъстват в отношенията ни с контрагента. Страница Локации съдържа списък на всички въведени в системата локации, които принадлежат на обекти от страници Фирми и Лица. В страница Клиентски карти е изведен списък на издадените (от визитките) на контрагентите карти.

Всеки потребител на bgERP освен визитка, в качеството си на контрагент - Лице, притежава и персонален профил, съдържащ имената, снимката, контактните и потребителските му данни. От собствения си профил текущия потребител може да промени паролата си за достъп в системата, както и да персонализира прилаганите в изходящите си документи и имейли визитка и подпис. Страница Профили - съдържа списък с профилите на потребителите на системата.

В Работа с контрагенти е разгледан начина на работа с модула и създаването и управлението на информацията в страниците. Описана е функционалността, която се постига с него.