bgERP.com

Обединяване на продажби


Една сделка за продажба може да се извърши на няколко етапа, на всеки от които да бъдат правени частични експедиции, частични плащания и фактурирания и т.н. По същата логика две или повече стартирани сделки за продажба към един контрагент могат да се обединят в една сделка, чието изпълнение да продължи по общия ред за извършване на продажба. Случаите на необходимост от такова обединяване могат да бъдат най-разнообразни - едновременно плащане по няколко сделки, насочване на няколко експедиции към една локация, общо фактуриране на количества по няколко сделки и т.н.

Възможност за обединяване на сделки за продажба е предвидена в bgERP. В папката на контрагент чиито неприключени сделки желаем да обединим създаваме чернова на продажба без да добавяме в нея артикули. В празната чернова е добавен бутон Обединяване. Достъп до бутона имат потребители с роля dealJoin:

4dogi-png-frms

Той зарежда форма в която се показват неприключените сделки с контрагента. Тук могат да се изберат продажби, които да се обединят в новата продажба.

selik-png-vfsk

След като изберем желаните сделки активираме продажбата с бутон Обединяване във формата:

Obedogi-png-etf4

В новата продажба автоматично се включват количествата от продажбите, които сме посочили за обединяване. В статистиката на новата продажба са обединени договореното и изпълнено до момента по съставящите я продажби, а в условия са изписани продажбите, които обединява.

В нишката на всяка от съставните продажби се добавя документ за приключване, в който е посочена обединяващата продажба:

priki-png-mhrv

За да се обединят няколко договора за продажби, трябва да са изпълнени няколко условия.
 • Договорите, които ще се обединяват и обединяващия:
  • да са на един и същ контрагент;
  • да са в една и съща валута;
  • да са с еднакъв курс на валутата
  • да са с едно и също условие на доставка;
  • да са с еднакъв режим по ДДС;
 • В обединяваните договори да няма документ в състояние "Заявка" и/или "Чернова".
 • Новосъздаден Обединяващ договор трябва да е празен (в него не трябва да има артикул).

   
Ако няма договори, отговарящи на тези условия, в обединяващия договор няма да се появи бутон Обединяване. Aко има бутон Обединяване в списъка за избор се показват само договори, изпълняващи тези условия.

Ако в папката на активен обединяващ договор има и други договори, отговарящи на условията за обединение в списъка с допълнителни бутони на обединявашия договор се показва бутон Обединяване

ObeDi-png-mo8c

С него може да се избера от наличните възможни за обединяване договори и да се добавят към обединяващия. Към обединяващ договор в затворен счетоводен период не може да се добавят други договори