bgERP.com

Логистика » Транспорт


delivery

Производствената и търговска дейност на всяко едно предприятие се нуждаят от транспорт. Посредством него суровините и материалите постъпват в складовете на фирмата, а произведените от нея продукти достигат до клиентите. Организацията на транспортната дейност и обезпечаването и с необходимите превозни средства е от съществено значение за успешен бизнес. В модул Транспорт на bgERP са разположени инструментите, посредством които се осъществява транспортната дейност.

В първата страница(таб) на модула - Линии се поддържа регистър на съставените в системата документи от вида транспортна линия:

tralini-jpg-gq3d

Предназначението на документа е обхващане на транспортните ресурси на фирмата и организирането им по начин, който осигурява оптимално транспортно обезпечаване на доставките и продажбите. Чрез Транспортните линии се организира процеса на транспорт на складовите наличности от и към складовете. При тяхното съставяне се отчитат възможностите на конкретните превозни средства и превозвачи, търговските маршрути, времето на повтаряне на експедиции и доставки и т.н. В Транспортни линии е разгледан по-подробно начинът на работа с транспортни линии и възможностите за тяхното приложение.

С бутон Нов запис може да се зареди форма за създаване на нова транспортна линия.

В страница ЧМР е изведен списък на издадените международни товарителници за експедирани артикули:

cmrta-jpg-hbku

В страница Превозни средства, се поддържа регистър на превозните средства, с които фирмата извършва транспортната си дейност:

presre-jpg-h7z3

В регистъра се включват собствените превозни средства и превозните средства на фирми за куриерски и транспортни услуги. Описанието на типа превозно средство и неговата товароносимост са от съществено значение, тъй като те са основните характеристики, от които зависи конкретното използване на превозното средство. С бутон Нов запис в страницата се зарежда форма за добавяне на транспортно средство:

transred-jpg-lwmw

Страница ЛЕ са описани използваните от фирмата логистични единици при транспортиране на различните товари:

logedin-jpg-nb11

С бутон Нов запис се зарежда форма за добавяне на нова логистична единица:

logenad-jpg-494k

В последната страница са описани Видове транспорт използвани от фирмата:

lrofletransp-jpg-z5oj

С бутон Нов запис се зарежда форма за добавяне на нов вид транспорт.