bgERP.com

Оферта


Офертата в bgERP е документ, който се използва за предлагане на продукт или група от продукти към конкретен клиент и се създава винаги в папката на контрагента. Оферта може да бъде създадена от потребител, притежаващ роля sales или ceo от всяка съществуваща папка на контрагент - Лице или Фирма. В Документния модел се избира бутон Нов ... и в екрана за добавяне на нов документ (нишка) в папката, в група "Търговия" се избира бутона Оферта.

dokmodeofer-png-d1ei

Зарежда се форма за създаване на оферта:

OfiRa11-png-eyd5
OfiRa12-png-0wex

Във формата за създаване на оферта могат да се избират:
 • дата;
 • метод и валута на плащане;
 • начисляването или не на ДДС в цената;
 • условия на доставката;
 • срок на валидност
Задължително е само полето за срок на валидност.
В секция "Получател" автоматично са попълнени данните от визитката на контрагента. С бутон Чернова в избраната папка / нишка се създава описаната оферта:

Offert-png-s56s

Докато е в състояние чернова офертата може да бъде редактирана, чрез бутон Редакция, който зарежда формата за създаване, попълнена с въведената до момента информация.

В създадената чернова на офертата няма оферирани продукти и услуги. Попълването на офертата става чрез бутоните Артикул и Опционален артикул в черновата съответно за задължителните и опционалните продукти, които ще се оферират. Бутон Създаване зарежда форма за създаване на нов артикул, а бутон Импортиране форма за добавяне на артикули от csv данни или файл

Във формата за добавяне на артикул е задължителен изборът на продукт от каталога. Достъпни за избор са само продукти, които имат свойството "Продаваеми":

arwof-png-9one

Ако не се въведат единична цена и отстъпка, те се извличат автоматично от прилаганата ценова политика. В зависимост от избраното при създаването на офертата в цените им се начислява или не ДДС. Може да се избере и начин за визуализиране на артикулите в изгледа на офертата - само с име или и с описанието си от Картона на артикула. За един продукт могат да бъдат въведени няколко различни предложения - например различни цени при различно заявени количества, или само различни количества, които в офертата ще се групират един под друг.

В офертата могат да бъдат въвеждани и опционални (допълнителни) продукти. Въвеждането им става по същия начин, но те не са задължителни за избор от страна на контрагента. Опционалните продукти се извеждат в отделна таблица, под основната. Попълнената оферта се активира и може да бъде изпратена по имейл на клиента:

aktiu-png-8q0h

В изгледа на активирана оферта е наличен бутон Продажба, от който може да бъде стартирана Сделка за Продажба. В списъка с допълнителни бутони е добавен бутон Декларация. Той зарежда форма за създаване на Декларация за съотвествие, за артикулите от офертата.

deklarOf-png-sg9j

Когато контрагентът е включен в група клиенти създаването на оферта може да започне и от бързите бутони за това:

 • бутон Оферта срещу името на контрагента в списъка с контрагенти:

   
listofer-png-r1bp

 • бутон Изходяща оферта в папката на контрагента:

   
OferBut-png-6v57

Документът Оферта не е задължителен за осъществяването на Продажба в bgERP, но често се използва при комуникацията между страните участващи в процеса на продажба.