bgERP.com

Оферта


Офертата в bgERP е документ, който се използва за предлагане на продукт или група от продукти към конкретен клиент и се създава винаги в папката на контрагента. Оферта може да бъде създадена от потребител, притежаващ роля sales или ceo от всяка съществуваща папка на контрагент - Лице или Фирма. В Документния модел се избира бутон Нов ... и в екрана за добавяне на нов документ (нишка) в папката, в група "Търговия" се избира бутона Оферта.

modeoferdok-jpg-v9gf

Зарежда се форма за създаване на оферта:

of1-jpg-kjgw
of2-jpg-iahc

Във формата за създаване на оферта могат да се избират:
  • дата;
  • метод и валута на плащане;
  • начисляването или не на ДДС в цената;
  • условия на доставката;
  • срок на валидност
Задължително е само полето за срок на валидност.
В секция "Получател" автоматично са попълнени данните от визитката на контрагента. С бутон Чернова в избраната папка / нишка се създава описаната оферта:

4ernoof-png-q4k8

Докато е в състояние чернова офертата може да бъде редактирана, чрез бутон Редакция, който зарежда формата за създаване, попълнена с въведената при създаването информация.

В създадената чернова на офертата няма оферирани продукти и услуги. Попълването на офертата става чрез бутоните Артикул и Опционален артикул в черновата съответно за задължителните и опционалните продукти, които ще се оферират. Бутон Създаване зарежда форма за създаване на нов артикул.

Във формата за добавяне на артикул е задължителен изборът на продукт от каталога. Достъпни за избор са само продукти, които имат свойството "Продаваеми":

relo250-jpg-7tia

Ако не се въведат единична цена и отстъпка, те се извличат автоматично от прилаганата ценова политика. В зависимост от избраното при създаването на офертата в цените им се начислява или не ДДС. Може да се избере и начин за визуализиране на артикулите в изгледа на офертата - само с име или и с описанието си от Картона на артикула. За един продукт могат да бъдат въведени няколко различни предложения - например различни цени при различно заявени количества, или само различни количества, които в офертата ще се групират един под друг.

В офертата могат да бъдат въвеждани и опционални (допълнителни) продукти. Въвеждането им става по същия начин, но те не са задължителни за избор от страна на контрагента. Опционалните продукти се извеждат в отделна таблица, под основната. Попълнената оферта се активира и може да бъде изпратена по имейл на клиента:

aktofer-png-9lbs

В изгледа на активирана оферта е наличен бутон Продажба, от който може да бъде стартирана Сделка за Продажба.

Когато контрагентът е включен в група клиенти създаването на оферта може да започне и от бързите бутони за това:

  • бутон Оферта срещу името на контрагента в списъка с контрагенти:

ofertbarz-jpg-q6dq

  • бутон Изходяща оферта в папката на контрагента:

papkli-jpg-cwnz

Документът Оферта не е задължителен за осъществяването на Продажба в bgERP, но често се използва при комуникацията между страните участващи в процеса на продажба.