bgERP.com

Админ » Роли и потребители


employees

Роли и права

В bgERP се дефинират няколко типа(групи) роли:
 • тип Модул - ролите, даващи достъп до конкретни модули на програмата;
 • тип Екип - ролите, даващи достъп до документи, папки и т.н. на потребителите от определен екип;
 • тип Ранг (йерархия) - ролите, определящи достъпа до папките според типа им, дефиниран в полето Достъп:
  • ceo – управители;
  • manager – мениджъри, упълномощени да вземат оперативни решения;
  • officer – служители в офис (администрация);
  • executive – работници и служители с конкретни изпълнителски функции;
  • partner – контрагенти – външни за фирмата лица, имащи достъп до системата.
 • тип Длъжност - роли, които наследяват (представляват съвкупност от) специфичен набор от роли (достъпи), необходими за съответната длъжност според организационната и длъжностна структура на фирмата.
Съвкупността от така описаните роли, осигурява възможност да се дефинира всяка специфична съвкупност от права, необходими за работата на конкретния потребител.

Пълният списък на дефинираните в системата роли може да бъде зареден от Система » Aдмин » Роли от потребител с роля admin. Само потребител с тази роля може да създава нови роли. Това е възможно в същия таб от бутона Нов запис:

newrole-jpg-oefu

При инсталацията на bgERP се създават множество предварително дефинирани роли тип "Длъжност". Запознайте се с тях, преди да започнете да създавате нови роли.

Потребители в bgERP

Потребител на bgERP е всяко лице притежаващо възможност за идентификация в системата.
Потребители могат да се създават само от потребител, който притежава роля admin.
Избира се менюто: Система » Aдмин » Потребители и се натиска бутона Нов запис:

adpen4o-jpg-whul

В появилата се форма за добавяне на нов потребител се попълва ник, личен имейл и име:

Много е важно на потребителя да се зададат правилните роли. Той трябва да има:
 • Точно една роля за ранг: ceo, manager, officer, executive или partner.
 • Поне една роля за екип. Един потребител може да участва в няколко екипа. Той има права за достъп до екипните документи на хората от екипите в които участва. Първоначално системата има само един екип: headquater.

   
Екипите в bgERP са роли и се създадават по начина за създаване на роли.

Потребителите с роля partner - външни за системата, могат да нямат роля за екип.
 • Потребителят може да има нула, една или няколко роли за достъп до модул.

   
За така създадения потребител автоматично добавя запис и се създава и Лице във Визитника.
 
Потребител на системата може да бъде създаден и към вече съществуващо Лице от Визитника. За целта е необходимо лицето да бъде включено в група Потребители. Избира се меню: Указател » Визитник » Лица и от списъка се избира конкретното лице. Посредством бутона за Редакция се включва в група "Потребители".

potrebiplus-jpg-eef2

Когато Лицето е включено в група "Потребители", над визитката му става наличен бутон +Потребител. Чрез него се отваря форма за създаване на потребител, идентична с показаната по-горе.