bgERP.com

Протоколи за отговорно пазене


В Логистика » Склад » Документи, минитаб Отговорно пазене отваря страница, в която се поддържа регистър на друг специфичен документ - Протокол за отговорно пазене:

OtPa-png-jrzd

Предназначението на документа е да отчита предадени на контрагенти стоки и продукти. Такова предаване е възможно и се използва в множество случаи - най-често при консигнационни продажби с по-продължителен срок на консигнация. Документът се създава в папката на контрагент. Това е възможно с документния модел на bgERP - бутон Нов ... и избор на Протокол за отговорно пазене в група Логистика:

Potp-png-hlq3

Зарежда се форма за създаване:

formOp-png-vuak

Във формата се избира склад и се записва в Чернова.

4Otpa-png-b3xa

Най-отдолу в Черновата на протокола се извежда справка за количеството артикули, които в момента са на съхранение при контрагента (или негови при нас).

Черновата е разделена на две части - Предадено на Клиент/Доставчик и Получено от Клиент/Доставчик, в които според типа на операцията, която ще създаваме - предаване или получаване, с бутон Артикул се зарежда форма за добавяне на артикули:

dajZa-png-93zm

За да се добави в протокол за отговорно пазене арткулът трябва да бъде продаваем и за него да има определена цена. Попълнената чернова на протокола може да се запише в състояние Заявка или направо да се контира.

KOp-png-92ls

С контирането, въведеното с протокола се отразява в системата и за извършеното предаване или връщане, се съставя автоматична счетоводна статия:

S4StOp-png-iiej