bgERP.com

Междускладови трансфери


Специфичен за модул Склад и създаван в него е документът Междускладов трансфер. Той служи за прехвърляне на наличности между различни складове на фирмата. В Логистика » Склад » Документи, в страницата зареждана с минитаб бутона Междускладови трансфери се създават такива документи и се поддържа техният регистър. Бутон Експорт в страницата позволява експорт на списъка или част от него в csv формат
 
MSTpa-png-lk3r

Бутон Нов запис зарежда форма за избор на папка и форма за въвеждане:

For4e-png-rd2x

Във формата се въвеждат складовете, между които ще се извърши трансфера и се записва като Чернова.

4e-png-z5a1

С бутон Артикул (или Импортиране) в черновата последователно се въвеждат артикулите, които ще се прехвърлят. Системата следи за наличност от артикула който прехвърляме:

ad4-png-uui1

Попълненият документ за вътрешно-складов трансфер може да бъде записан в състояние Заявка или направо контиран. При контирането се вземат автоматични счетоводни операции и съдържанието му се отразява в системата.

Kontxo-png-hxjd

От бутон Транспорт в изгледа на документа е възможно избирането на транспортна линия, към която да се добави междускладовият трансфер.

Документът Междускладов трансфер, също позволява да се следи изпълнението на количествата по него. Обикновено един от складовете прави Заявка до друг склад за определени количества от артикули. Когато тези количества се изпращат на части в документа се добавя колона Поръчано - попълнена с количествата от Заявката/Черновата на междускладовия трансфер и бутон Остатък:

PolTra-png-1hlk

Бутонът зарежда форма за добавяне на следващ междускладов трансфер, в която се подсказват неизпълнените количества:

Os-png-ea07

В черновата на новия трансфер количествата могат да се редактират и от реда на всеки артикул:

edred-png-fjkn

Променените изпълнени и заявени количества се отразяват в трансфера:

nowtra-png-61je

Документ Междускладов трансфер може да се състави и с документния модел на bgERP - бутон Нов ... в папка на склад и избор на Междускладов трансфер от секция Логистика, както и от бързите бутони Трансфер в папка на склад и в листовия изглед на склада в списъка от складове:

bbbut-png-xs6n