bgERP.com

Технологични рецепти


Технологичната рецепта е основен елемент на процеса на производство. Предназначението ѝ е да опише необходимите материали и ресурси за производството на едно изделие. Това описание ще се използва в процеса на производство, и чрез него ще се автоматизира отчитането на влаганите суровини и материали, консумативи, труд и т.н. Освен за производствения процес технологичната рецепта участва и в процеса на офериране и договаряне на търговската сделка, когато се налага да бъдат показани компонентите от които се произвежда дадено изделие. По тази причина в bgERP разглеждаме два вида технологични рецепти:
  • Търговски - това са рецептите, използвани при сключване и договаряне на сделки, и чрез които се формира описание на продукта за клиента;
  • Работни - това са рецептите, по които се произвежда съответното изделие, и които са предназначени за участниците в производствения процес.
В преобладаващата си част търговските и работни рецепти за едно изделие са почти еднакви. Разликата е, че работните обикновено са по-подробни и конкретни - например позиции показани в търговската рецепта с един запис, в работната са детайлно описани.

Търговска рецепта

Технологичните рецепти са тясно свързани с артикулите. За производимите артикули се съставят технологични рецепти, в които се описват компонентите, необходими за производството им. Добавянето на рецепта става от бутон Търговска в минитаб Рецепти в картона на артикула:

re500PET-png-fc4h

Чрез него се зарежда форма за създаване на технологична рецепта:

pokazvane-jpg-92d1

Във формата се посочва количеството, за което се съставя рецептата. Може да се добави процент за режийни разходи и тираж, при който да се изчислява себестойност. Възможно е да се добави текст и да се избере къде да се показват съставките на рецептата. Записва се в Чернова, която се добавя в нишката на артикула:

4er4erec-png-grje

С бутон Влагане, се отваря форма за добавяне на компонент към рецептата:

vlav4er-png-iz09

От нея последователно в рецептата се добавят необходимите артикули (материали или отпадък) и количествата от тях. Могат да се добавят само артикули със свойство вложим. Като Етап можем да определим всеки артикул участващ в рецептата, който има компоненти, и за който има съставена рецепта. Влагането като Eтап позволява в рецептата артикулът да се включи детайлно, със съставните си компоненти. Попълнената рецепта се активира и по нея е възможно да започне производството на продукта:

aktivorec-png-65pl

Създадената в картона на артикула рецепта, в bgERP наричаме Търговска рецепта. Съставките на търговската рецепта могат да се визуализират в описанието на артикула в картона:

artreci-jpg-4rrb

Това описание се използва при създаването на оферти и продажби в хода на договаряне и извършване на търговските сделки.

От настройките на пакета cat може да се настрои показването на съставките на търговска рецепта в описанието на артикул за цялата система.

Работна рецепта

Работната рецепта е предназначена за производството. Във всяко задание за производство e включен бутон Рецепта (в списъка с допълнителни бутони), чрез който можем да създадем и добавим работна рецепта за продукта:

rabrecpak-png-da73

Когато за продукта има създадена търговска рецепта натискането на бутона създава чернова на работна рецепта в която са попълнени данните от търговската рецепта, ако е въведено същото количество като в търговската рецепта. Те могат свободно да се редактират и работната рецепта може да се различава от търговската по много причини - замяна на влагани материали, промяна на количества, детайлизиране на разходите по отделни манипулации и т.н. За производството се вземат количествата и продуктите указани в работната рецепта.

Когато няма търговска рецепта, или въведеното количество от продукта е различно от това в търговската рецепта, с бутон Рецепта се зарежда стандартната форма за създаване на рецепта. Начинът на работа е същия, както и при създаването на търговската рецепта в картона на артикула. За много продукти, особено производими и вложими в различните етапи на производството на крайния продукт, не е необходимо създаването на търговски рецепти. За тях създаваме само работни рецепти.

Работните рецепти се създават в нишката на съответното задание. Линк към тях се добавя в минитаб Рецепти в картона на съответния артикул:

mintabrec-png-7pdo

Създаването на работна рецепта не е задължителен елемент от процеса на производство. Ако за артикул е създадена само търговска рецепта, за производството ще се вземат указаните в нея данни. Това позволява при артикули, при които има съответствие между търговската и работна рецепта да се съставя само търговска.

Рецепта от протокол за производство

От бутон Производство в Задание за производство можем да заредим форма за създаване на Протокол за производство. Когато за произвеждания продукт няма технологична рецепта в черновата на Протокола са налични бутони Артикул и Отпадък за добавяне на артикули в протокола:

proto4erpro1-png-z79b

За добавянето се зарежда форма за избор на артикул и количество от него:

slojivar-png-a1yj

След като бъдат добавени необходимите за производството артикули Протоколът за производство се контира. В изгледа на контиран протокол е включен бутон Рецепта:

kontproj-png-gq7v

Натискането му създава чернова на работна рецепта, попълнена по подразбиране с артикулите и количествата им от протокола за производство. Тя може да бъде редактирана и активирана.

Бутонът Рецепта може да се използва и когато за произвеждания артикул има рецепта. В този случай при натискането му ще се създаде чернова на работна рецепта попълнена по подразбиране с данните от рецептата по която е съставен протокола за производство. Тя може да бъде редактирана и активирана. С активирането на редактираната рецепта се затваря рецептата, по която е съставен протокола. При следващото съставяне на протокол за производство за този артикул, ще се вземе под внимание новата активна рецепта и артикулите ще бъдат влагани и изписвани по нея.

Моментна рецепта


В много случаи е необходимо да има производими и продаваеми съставни артикули, които имат код, баркод, име и т.н. но да не се произвеждат предварително, нито да се складират. За продажбата на такива артикули в bgERP се използва Моментна рецепта. Създава се от картона на артикула:

momarttii-png-pxj4

Зарежда се същата форма и се работи по начина на съставяне на търговска рецепта. Ако има създадена търговска рецепта, при стартиране на формата за създаване на моментна рецепта и избор на същото количество като в търговската, в черновата на моментната рецепта ще се заредят количествата от търговската. Попълнената моментна рецепта се активира и се добавя в картона на артикула:

momart-png-ukm3

Артикул, за който е съставена моментна рецепта, може да се продава без да е предварително произведен. За продажбата се съставя експедиционно нареждане:

expednarmom-png-8ox8

С контирането на експедиционното нареждане се вземат и всички операции за изписване от склада на съставящите артикули според моментната рецепта, производството и продажбата на артикула:

sta001-png-v4d6
statiiii2-png-eo09
statiiii3-png-gm0f

За да е коректно изписването е необходимо материалите необходими за производството на артикул по моментна рецепта да са в склада от който се изписва.