bgERP.com

Продажби » Сделки


Всяка сделка за продажба в bgERP следва определена последователност от действия, материализирани в системата чрез съответна нишка от документи, която накратко може да бъде представена по следния начин:

Оферта(евентуално) -> Продажба(вътрешен документ) -> Експедиционно нареждане(складов документ) -> Фактура (евентуално) -> Плащане(банков документ или касов бон)

Модул Продажби на bgERP поддържа регистър на издадените в системата търговски документи. В модула са предоставени всички необходими средства за създаване и управление на търговските процеси и са осъществени връзки с останалите модули на системата, участващи в процеса на продажба.

Модулът се стартира от Меню Търговия » Продажби. Съдържанието му е разделено в няколко страници (таба), които са регистри на създаваните в модула документи, и от които е възможно извършването на някои действия.

Продажби

При стартиране на модула по подразбиране се зарежда съдържанието на първата страница (таб) Продажби:

prOdi-png-olvo

В него е визуализиран списък на издадените от системата вътрешни документи Договор за продажба. Нова продажба може да създадем с бутон Нов ... и документния модел на bgERP в папка на контрагент. В папките на контрагентите от група Клиенти е изведен и бутон Продажба. С бутон Експорт в страницата списъкът може да бъде експортиран и записан в csv формат.

Оферта

Офертата е документ, използван за ценово офериране на продукт или група от продукти към конкретен клиент, и може да бъде основание за създаване на документ за продажба. Списък на създадените оферти е съдържанието на таб Оферти:

OfiPAg-png-9z6n

Фактури

В таб Фактури e изведен списък на издадените фактури.

fakiti-png-osp7

Добавен е филтър, с който по различни критерии и комбинации от тях търсената информация в списъка може да бъде конкретизирана. С комбинирането във филтъра на стойности за период и дата може да се изведе информация за създаването и срока за плащане на фактурите. С бутон Експорт списъкът може да се експортира в CSV формат. Счетоводната подсистема на bgERP е предназначена за управленско, а не фискално счетоводство. По тази причина в системата не са заложени справки като Дневници по ДДС и др. Възможен е експорт на данните към различни счетоводни системи.

Проформи

Често в практиката и особено в случаите на значително разминаване във времето на момента на доставка и момента на плащане се използва проформа фактура. Издадените проформи са съдържанието на таб Проформи

Propi-png-3md4

Протоколи

Когато предметът на продажба е услуга и няма експедиция на материални запаси се издава предавателен протокол удостоверяващ извършването на договореното. Издадените предавателни протоколи формират съдържанието на таб Протоколи.

Ptot-png-9i61

Запитвания

Съдържанието на страницата се попълва автоматично с изпратените от клиенти запитвания през Уеб-каталога в сайта на фирмата:

PiPi-png-j588

Предвидена е възможност потребител на системата да въведе ръчно Запитване, получено от клиент по някакъв друг начин - имейл, телефонен разговор и т.н. За целта с бутон Нов ... в папката на контрагента се отваря документния модел на bgERP. От група Търговия се избира бутон Запитване, който зарежда форма за създаване:

pipi11-png-19hk

Декларации

В bgERP е интегрирана възможност в процеса на продажба да бъде издадена и декларация за съответствие на продуктите, съгласно директивите на ЕС. Съдържанието на таб Декларации е разделено и се управлява с три минитаб бутона - Списък, Твърдения иМатериали.

Списък показва издадените декларацци за съответствия за извършените продажби:

dSa-png-1oj6

В Твърдения са включени твърденията за съответствие зададени в системата и е дадена възможност за добавяне на нови с бутон Нов запис:

dekladvar-jpg-msi2

Материали извежда списък на материалите, за които се отнасят твърденията, и които се включват в текста на издаваните декларации. С бутон Нов запис може да се добавят нови.

dekamater-jpg-b97n

Приключвания

Приключването на сделките за продажба в bgERP
се извършва чрез вътрешния документ приключване на продажба. Той може да бъде създаван ръчно - от потребител със съответни права или автоматично от системата, когато са настъпили необходимите за това условия. Списъкът на всички документи Приключване на продажба е изведен в таб Приключвания:

prikil-png-67fg

Маршрути

Таб Маршрути включва списък на търговски маршрути:

mar6rut-jpg-fy3m

Бутон Нов запис в страницата зарежда форма, чрез която се създават нови търговски маршрути.

Mar-png-vc5w