bgERP.com

Стартиране на производство


Задание за производство

За да започне производството на определен продукт е необходимо да бъде направено Задание за производство. Задание за производство се съставят в картона на производим артикул от минитаб Задания:

TabZaZad-png-qthz

Той показва заданията за продукта. С бутон +, се зарежда форма за създаване на задание:

zadForm-png-xddp

Във формата се задава дата (падеж) на заданието и количество от артикула, което планираме да се произведе. Възможно е да се укаже и толеранс в процент от определеното количество. Избира центъра на дейност от предприятието, в която ще се изпълнява заданието (достъпни за избор са само структурни единици от тип "цех", затова в организационната структура на предприятието трябва да се създаде поне една единица от такъв тип). Записва се в Чернова. С бутон Активиране заданието се активира:

ZadaKt-png-mwqx

В списъка с допълнителни бутони е наличен бутон Рецепта. При натискането му се създава чернова на работна рецепта за артикула. По подразбиране тя е попълнена с данните от търговската рецепта, ако има такава. Черновата може да се попълни, редактира и активира.

От Заданието за производство се създават Работни рецепти. Те са предназначени за производството. Когато за артикул е създадена Работната рецепта по нея се влагат и изписват необходимите суровини, материали и ресурси.

Бутон Произвеждане в Заданието зарежда форма за създаване на Протокол за производство:

PrtP-png-16ip

С Протокола за производство се заприходява произведеният артикул и се изписват вложените за производството му суровини и материали.

Бутон Влагане зарежда форма за създаване на Протокол за влагане в производство:

prVGla-png-jp6o

С бутон Връщане се създава Протокол за връщане към склада на неупотребени материали.

С бутон Приключване/Събуждане заданието може да бъде приключвано и събуждано, а с бутон Пауза/ Пусканe(в списъка с допълнителни бутони) - спирано и активирано отново. Всички действия със заданието се отбелязват в историята му. За планираните, произведени и заскладени количества се поддържа статистика в изгледа на заданието:

StaZa-png-s7hk

Задание за производство може да бъде създадено само за производим артикул

Списъкът на наличните в системата задания за производство формира съдържанието на таб Задания от меню Производство » Планиране

ZaTa-png-ha9e

От тази страница с бутон Нов запис също може да се създаде Задание за производство.

Задание за производство може да се създаде от документния модел на на bgERP и в папка на Център на деиност:

PapCD-png-9d6l

Задание от договор за продажба

В договора за продажба (активен или заявка), непосредствено под таблицата за статистиката е добавен ред Задания за производство:

StatZa-png-wim0

С бутон +, може да се зареди форма за създаване на Задание за производство:

ZaDoFor-png-liv5

Тя се различава от стандартната по добавената секция за данни от договора за продажба. Попълва се по познатия начин, записва се и се активира. В така създаденото Задание се добавя връзка към договора за продажба, от който е създадено:

ZaDan-png-kzwd