bgERP.com

Счетоводство » Книги


Модул Книги в меню Счетоводство обединява всички счетоводни записи в bgERP, осигурява възможност за свободно създаване на мемориални ордери и обобщава цялата счетоводна информация в автоматично генерираща се оборотна ведомост и справки по нейните елементи.

Оборотни ведомости

По подразбиране при стартиране на Счетоводство » Книги се зарежда страница Оборотни ведомости:

oborobo-png-qw51

От оборотната ведомост е възможно извличането на множество детайлни справки на различни нива на аналитичност и по различни признаци и показатели. В описанието на работата със счетоводната подсистема на bgERP са разгледани подробно предоставяните от нея възможности.

Журнал

Страница Журнал представлява регистър на всички счетоводни статии, генерирани в системата.

jurje-png-51j6

Източник на счетоводни статии в журнала могат да бъдат:
  • документите в системата, отразяващи повтарящи се бизнес операции, в които са заложени автоматични контировки;
  • ръчно създадените в модула мемориални ордери за осчетоводяване на специфични процеси и събития.

     
Всеки запис в журнала е линк към документа, който е основание за счетоводното записване и е генерирал записа. С бутон + разположен до името на документа - основание може да се види контировката на съответната статия. В изгледа на документ, който е основание за счетоводно записване е включен бутон Журнал. С него може да се зареди конкретната счетоводна статия съставена по документа:

staj-png-obta

Записите в журнала могат да бъдат разглеждани, но не и изтрити. Евентуална корекция може да бъде направена или от оригиналния документ, генерирал статията, или със специален, ръчно създаден мемориален ордер.

Документи

Страницата поддържа регистър и позволява ръчно създаване на мемориални ордери и други документи с цел осчетоводяване на всички специфични и инцидентни стопански операции, които не са описани и генерирани от документ в модулите на системата:

DokS-png-06ji

Начинът на работа в страницата е разгледан в Счетоводни документи.