bgERP.com

Оборотна ведомост


Счетоводната подсистема на bgERP позволява във всеки момент да получаваме актуална и точна информация за състоянието на фирмата. В различните модули на системата се създават документи, които генерират счетоводни записвания. Тези записвания се обобщават и отразяват в Оборотната ведомост. Оборотните ведомости формират съдържанието на първата страница от Модул Счетоводство » Книги:

ovedka-png-6rd8

С клик върху избран период се извежда съответната оборотна ведомост. За всеки приключен период bgERP записва и поддържа една окончателна и статична оборотна ведомост, с актуалните към края на периода данни. Въз основа на записаните в журнала статии се поддържа актуална (гореща) оборотна ведомост, представляваща обобщена снимка на цялостното състояние на предприятието към текущия момент в парично изражение:

gorovedka1-png-zjoc
gorovedka2-png-30fm

"Гореща" оборотна ведомост се генерира само в активния счетоводен период.

Оборотната ведомост е структурирана така, че от нея да получаваме обобщена информация, която да детайлизираме и проследяваме хронологично. В оборотната ведомост името на всяка сметка, която има аналитичност, е линк към справка с подробна разбивка на оборота и салдото ѝ по пера:

501pak-png-jz9l

В изгледа са добавени филтри за групиране и извличане на информацията по различни признаци и свойства. Натискането на бутона Подробен преглед в началото на всеки ред отваря изглед, в който става възможно проследяване на хронологията за избраното перо:

501per-png-kcn3

По подразбиране се показват документите - основания за счетоводни записвания по избраното перо през активния период. Чрез филтър по дати може да се проследи и движението за произволен период. Чрез бутоните за връзка има достъп и до конкретните документи и нишките им, които са основание за счетоводни записвания.

Конкретна информация за отделни обекти - контрагенти, каси, банкови сметки, складове, артикули и др. е изведена още в изгледа на обектите и е достъпна с минитаб бутона Счетоводство. От тук по същия начин с бутона за хронология можем да заредим подробна информация, а с бутоните за връзка да заредим и конкретните документи - основания за записванията.

kasakur-png-9qko