bgERP.com

Работа с проекти


В най-общия случай проектът може да бъде определен като съвкупност от действия, които се осъществяват за постигане на определена цел. В изпълнението на проекта участват различни потребители на системата, всеки от които изпълнява конкретни задачи, според мястото и функциите си в системата.

В bgERP на проекта съответства корица на папка, в която се поставят документите и задачите по него.

Всеки потребител може да създаде нов проект от бутона Нов проект в таб Папки на модул Документи » Всички. С бутона се зарежда форма за създаване:

adproekt-jpg-1u6h

Във формата задължително се попълва наименование на проекта. Определя се отговорник. Записва се с бутон Запис.

Новосъздаденият проект става корица на папка:

proekar-png-kjzk

В изгледа му са налични стандартните за всяка корица бутони Редакция и Папка, чрез които могат да се редактират въведените за проекта данни и да се отвори папката му за документи.

В папката на проекта се създават задачи до всички потребители, които ще участват в неговото изпълнение. В нея ще се включват и създадените в хода на изпълнението му документи. В папката е наличен бутон за добавяне на документи чрез документния модел на bgERP.

papkapro-jpg-1dky

От бутон Настройки може да се зареди форма, в която да се укажат различни настройки за папката на проекта:

nastr1-jpg-laly
nastr2-jpg-9xvs

От тук може да се настройва известяването до различните потребители, колко теми да се показват на една страница, начин на подреждане на темите, адрес за изходящ имейл от тази папка, след колко време нишките да се затварят автоматично, и за кои документи да се създадат бързи бутони в папката.

Бутонът Гант в изгледа на проекта позволява задачите от проекта да се представят в гантова диаграма.

dostavkagant-jpg-1qow

Клик върху полето с номера на задачата в диаграмата зарежда оригиналния документ (задачата).

Отчитане на разходите по проект

Отчитане на разходи по проекти

В хода на изпълнението на определен проект се извършват различни разходи, свързани с изпълнението на поставените задачи. В bgERP е създадена възможност за проследяване и обобщаване на тези разходи.

В създаден проект се задават задачи за дейностите които ще бъдат извършени. Всички задачи се маркират като разходни обекти. В корицата на прoекта става активен таб Разходи:

OtRaz-png-3lqk

Към всяка задача могат да се добавят множество подзадачи. В задачите е добавен бутон Подзадача. По такъв начин се поддържа дървовидна структура, както на задачите в проекта, така и на разходите свързани с тях.

Podas-png-v7ul

При извършване на покупки за изпълнение на проекта извършените разходи се отразяват към съответната задача:

DogPr-png-rwlm

Разходите се визуализират в таб Разходи:

razho-png-tf22