bgERP.com

Производство » Планиране


Модул Планиране от меню Производство поддържа регистър на основните документи съставяни в хода на производствения процес.

Съдържанието на модула е разделено и се управлява с няколко страници (таба).

Протоколи

Създадените в системата Протоколи за влагане, Протоколи за връщане и Протоколи за производство формират съдържанието на страница Протоколи. Минитаб бутоните - Влагане, Връщане и Производство извеждат списъци на съответния вид протоколи.

Proplan-png-uoit

Минитаб Незавършено производство показва наличностите от суровини и материали, които към момента се намират в незавършеното производство.

Задания

В Стартиране на производството разгледахме създаването и предназначението на Заданията за производство. Таб Задания извежда списък на съществуващите в системата Задания за производство:

Zadan-png-f7v9