bgERP.com

Производство » Планиране


Модул Планиране от меню Производство поддържа регистър на основните документи съставяни в хода на производствения процес.

Съдържанието на модула е разделено и се управлява с няколко страници (таба).

Протоколи

Създадените в системата Протоколи за влагане, Протоколи за връщане и Протоколи за производство формират съдържанието на страница Протоколи. Минитаб бутоните - Влагане, Връщане и Производство извеждат списъци на съответния вид протоколи.

PrStra-png-0lgz

Задания

В Стартиране на производството разгледахме създаването и предназначението на Заданията за производство. Таб Задания извежда списък на съществуващите в системата Задания за производство:

Zadan-png-f7v9