bgERP.com

Справки и Отчети


За успешното функциониране и управление на бизнеса е необходимо във всеки един момент да се разполага със справочна информация за много страни от неговото развитие.

Динамични справки

В bgERP, обобщена и отнасяща се за различни страни и моменти от дейността на фирмата информация може да бъде изведена от модул Документи » Всички » Справки.

spa-png-1zln

В съдържанието на страницата се извежда списък на всички създадени в системата документи Справка (динамична справка). Особеното при тях е, че те могат да се променят и настройват след като са активирани, автоматично се обновяват по зададен период, могат да съхраняват и сравняват няколко последни версии и известяват споделените потребители при наличие на промени след обновяването. С бутон Нов запис се зарежда форма за избор от предварително дефинирани в системата такива справки. Според избраната справка се зарежда съответна форма, в която, се конкретизира търсената информация:

limiti-jpg-i1yo

В разгънатата форма са включени полета за задаване на ден и час за автоматично обновяване, потребители, които да бъдат известявани за промeните и брой на версиите на справката, които ще се пазят в системата. Със Запис справката се записва:

spra4-png-q4zf

С бутон Редакция може да се отвори формата за създаване и справката да се промени. Бутон Обновяване позволява справката да се обнови (опресни) към момента ръчно от потребителя. Бутон Версии зарежда списък на записаните версии на справката. С маркиране на чекбоксовете срещу желаните версии те могат да се сравняват.

Общи отчети

Това са отчети, които нямат възможностите на динамичните справки. Те се записват в документа Отчет. Достъп до тях получаваме от документния модел на bgERP. С бутон Нов ... в папка от тип проект се зарежда документния модел и се избира Справка в група Общи. Отново се зарежда списъкът с дефинираните в системата справки и отчети, но в него освен динамичните справки са включени и всички останали. Избира се желаният отчет и се зарежда формата му за конкретизиране на търсената информация:

ob6ot1-png-pxo5

С бутон Чернова отчетът се записва и става начало на нова нишка. Търсената информация е изведена в черновата на отчета:

ob6ot2-png-3x8w

Докато е в Чернова отчетът може да бъде редактиран по отношение на всички зададени в него параметри. С бутон Редакция се отваря формата за въвеждане, където могат да се задават нови значения. В някаи отчети полето за крайна дата не е задължително за попълване. Това позволява докато отчетът е в чернова, извежданата с него информация да се променя динамично, като отразява настъпилите промени. С бутон Активиране отчетът се активира - информацията в него става статична към момента на активиране и не може да се променя повече.

След версия Версия 17.43 (Orelyak) - 25.10.2017 на bgERP Общите отчети не се подържат и развиват. Почти всички са преработени и съществуват като динамични справки.