bgERP.com

Документи » Справки


За успешното управление на бизнеса е необходимо да се разполага с актуална и вярна информация за различни аспекти от дейността на фирмата. В bgERP справочна информация може да бъде обработена, изведена и съхранена с документите Справка и Отчет. С документа Справка се създават документите, които в bgERP наричаме динамични справки. При тях има възможност за:
  • Промяна и настройване и след активирането;
  • Автоматично обновяване/опресняване през определен период от време;
  • Съхранение на последните Х версии и сравняването им;
  • Известяване на потребители при наличие на промяна след обновяването;
  • Настройка на тагове;
Достъп до тези справки имаме от Страница Справки на Меню Документи:

spravkitab-jpg-97kx

Тук е възможно и създаването на нова справка. С бутон Нов запис се зарежда форма за избор:

SvKi-png-oe93

От тази форма са достъпни за създаване само динамичните справки. В списъка по-долу те са посочени с удебелен текст. Останалите отчети могат да се създават в папка на проект с документния модел на bgERP - бутон Нов ... и избор на Справка в група Общи:

dokmodespr-jpg-cdr3

След версия Версия 17.43 (Orelyak) - 25.10.2017 на bgERP Общите отчети не се подържат и развиват. Почти всички са преработени и съществуват като динамични справки.

Справки и Отчети в bgERP

С инсталацията на bgERP в системата се добавя и набор от предварително дефинирани справки и отчети, които могат да се използват от потребителите:

 • Е-shop
  • Рефери на колички в магазина

    
 • Документи
  • Създадени документи;
  • Активирани документи по време;
  • Създадени документи по роля;
  • Търсене в папка.

    
 • Задания
  • Задания за артикули с възложени задачи.

    
 • Имейли
  • СПАМ филтър.

    
 • Логистика
  • Готовност за експедиция;
  • Данни от Транспортни линии
  • Складови документи;
  • Сравнение на реалните и очакваните транспортни разходи.

    
 • Персонал
  • Отсъствия;
  • Индикатори за ефективност;
  • Отсъствия по служители;
  • Присъствена форма 76.

    
 • Планиране
  • Задания по продажби;
  • Покупка на материали;
  • Покупка на стоки.

    
 • Покупки
  • Закупени артикули

    
 • Продажби
  • ДДС при продажба без фактура;
  • Договори чакащи за задание;
  • Изпратени оферти без отговор;
  • Отклонение от цените;
  • Пасивни клиенти;
  • Платежни документи в състояние Заявка;
  • Продадени артикули;
  • Продажби по контрагенти;
  • Продажби по създател;
  • Просрочени фактури;
  • Просрочие по аванси;
  • Сравнение на цени (политики/себестойности);
  • Ценоразписи.

    
 • Производство
  • Вложени артикули по задания;
  • Заработки;
  • Планиране на материали;
  • Произведени артикули.

    
 • Сайт
  • Брояч на ресурси;
  • Посещения по IP;
  • Посещения по ресурс.

    
 • Склад
  • Артикули наличности и лимити;
  • Артикули с отклонения в опаковката;
  • Дефицит на складове;
  • Залежали артикули;
  • Неизпълнени количества;
  • Престой на палети;
  • Промяна по разполагаемо количество.
  • Складови наличности
  • Хоризонти на заданията.

    
 • Счетоводство
  • Артикули с отрицателни количества;
  • Движения на материали;
  • Инкасиране на безналични плащания;
  • Неактивирани контиращи документи;
  • Неплатени фактури по контрагент;
  • Общи цели;
  • Продадени артикули по себестойност;
  • Продукти по групи;
  • Фактури по контрагент;
  • Балансов отчет по период;
  • Кореспонденция по сметка;
  • Оборотни ведомости;
  • Печалба по продажби;
  • Хронология на аналитична сметка.

    
 • Файлове
  • Статистика.

    
В списъка справките и отчетите са групирани според модулите, за които се отнасят. Достъп до всички справки и отчети имат потребителите с роля ceo. Останалите потребители имат достъп до справките и отчетите, свързани с ролите и длъжностите си, и правата които произтичат от тях.