bgERP.com

Междускладови трансфери


Специфичен за модул Склад и създаван в него е документът Междускладов трансфер. Той служи за прехвърляне на наличности между различни складове на фирмата. В Логистика » Склад » Документи, в страницата зареждана с минитаб бутона Tрансфери се създават такива документи и се поддържа техният регистър:
 
TraSf-png-py2t

Бутон Нов запис зарежда форма за избор на папка и форма за въвеждане:

ForTra-png-2idm

Във формата се въвеждат складовете, между които ще се извърши трансфера и се записва като Чернова. С бутон Артикул в черновата последователно се въвеждат артикулите, които ще се прехвърлят. Системата следи за наличност от артикула който прехвърляме:

DeTra-png-z6i0

Попълненият документ за вътрешно-складов трансфер може да бъде записан в състояние Заявка или направо контиран. При контирането се вземат автоматични счетоводни операции и съдържанието му се отразява в системата.

kotra-png-weyw

От бутон Транспорт в изгледа на документа е възможно избирането на транспортна линия, към която да се добави междускладовият трансфер.

Документът Междускладов трансфер, също позволява да се следи изпълнението на количествата по него. Обикновено един от складовете прави Заявка до друг склад за определени количества от артикули. Когато тези количества се изпращат на части в документа се добавя колона Поръчано - попълнена с количествата от Заявката/Черновата на междускладовия трансфер и бутон Остатък:

mtransartis-png-t0ce

Бутонът зарежда форма за добавяне на следващ междускладов трансфер, в която се подсказват неизпълнените количества:

extrans-png-dfrt

В черновата на новия трансфер количествата могат да се редактират от реда на всеки артикул:

redredred-png-uiqq

Променените изпълнени и заявени количества се отразяват в трансфера:

transvallpak-png-s4z7

Документ Междускладов трансфер може да се състави и с документния модел на bgERP - бутон Нов ... в папка на склад и избор на Междускладов трансфер от секция Логистика, както и от бързите бутони Трансфер в папка на склад и в листовия изглед на склада в списъка от складове:

listskladxa-png-ohxn