bgERP.com

Модули в менюто "Логистика"


В менюто са включени следните модули:

Логистика » Склад

В Модул Склад се организира и управлява складовото стопанство на фирмата

Логистика » Стелажи

Модул Стелажи осигурява пълнофункционално и централизирано управление на палет-стелажно ориентирано складово стопанство.

Логистика » Доставки

Модулът обхваща всички дейности по доставка на продукти и услуги, необходими за дейността на фирмата. В модула се поддържа регистър на документите и могат да бъдат генерирани всички взаимно свързани търговски документи, обслужващи една доставка.

Логистика » Транспорт

Чрез модула за Транспорт и поддържаната в него информация за транспортни средства, транспортни линии и търговски маршрути се извършва обезпечаването на доставките и продажбите на фирмата с необходимия транспорт.

Логистика » Партиди

Модул Партиди позволява създаването, поддържането и следенето на допълнителна детайлна информация за артикулите - партиди, срок на годност, серийни номера и т.н.

Логистика » Навла

Модулът служи за дефиниране в системата на транспортни зони и правила за автоматично изчисляване на транспортните разходи.