bgERP.com

Логистика » Партиди


В bgERP е включена и възможност за следене на закупуваните, произвеждани и продавани артикули по партиди и серийни номера. За целта е необходимо да се инсталира пакета batch:

batch-jpg-q9nv

След инсталирането му в Меню Логистика се визуализира модул Партиди. Съдържанието му е разделено в три страници (таба).

Партиди

В тази страница се дефинират партидите, по които ще се следят желаните артикули. Минитаб Видове съдържа списък на дефинираните в системата видове партиди:

vidopart-jpg-ycj4

Клик върху името на партидата зарежда детайлния ѝ изглед:

detaj-jpg-22ov

Бутон Редакция зарежда форма за редактиране:

redakci-jpg-16xf

За системно създадените видове партиди достъпни за редакция са само полетата за автоматично разпределение в документи и прилагането на партидния номер към артикул.

Бутон Нов запис в таб Видове служи за създаване на нови видове партиди. Той зарежда същата форма, в която се избира някой от съществуващите видове и му се задават желаните значения:

partnew-jpg-baer

В създадените от потребители партиди могат да се редактират всички полета, освен полето Вид.

Видовете партиди могат да се деактивират и активират от бутона в колона Видимост. Добавените от потребители видове партиди могат и да се изтриват.

Минитаб Артикули показва списък на артикулите, за които е зададено поддържане на партидност:

artikuspartidi-jpg-ejr3

С бутон Нов запис може да се зареди форма и да се зададе партидност и на други артикули:

co2-jpg-vl1p

Избира се желаният артикул, а в поле Дефиниция се избира каква дефиниция за партида ще се прилага към него.

Движения

Тук се съдържа информация за движенията по партидите на артикулите. Добавен е филтър за търсене на информация по различни показатели - по партида, склад, артикул, период или в комбинации между тях:

Dwi62-png-b8hk

В списъка са включени и връзки към документите, с които е извършено движението. С бутон Eкспорт в страницата се зарежда форма за експорт на списъка с движенията в csv формат:

exParti-png-k5jo

Наличности

При стартиране на модул Партиди по подразбиране се зарежда страница (таб) Наличности. Тук са изведени текущите наличности от артикули по партиди:

nali4nostpart-jpg-smav


Работа с партиди

В картоните на артикулите, за които се следи партидност става активен минитаб Партиди:

partiditab-jpg-mski

В него се показва количеството от артикула по партиди и е добавен филтър по складове.

В черновата на складов документ за артикул с партиди е добавен бутон Партиди

partibuton-png-0ii1

Той зарежда форма за посочване на партидата на артикула:

razprede-jpg-nt4b

За произвежданите артикули с партиди поле за посочване на партидата е добавено във формата за създаване на Протокол за производство:

proproiz-jpg-tnis