bgERP.com

Логистика » Стелажи


Модул Стелажи осигурява пълнофункционално централизирано управление на палет-стелажно ориентирано складово стопанство на фирмата.

Палет-стелажно ориентирано складово стопанство - организация на складовите площи, при която всички стоково материални запаси в складовете, се разполагат върху палети. Палетите от своя страна се подреждат по стелажи с различни размери, конфигурации и параметри.

Пълнофункционално и централизирано управление - от едно единствено работно място се управляват и контролират всички процеси в складовете на фирмата - заприхождаване на стоково-материалните ценности, разпределянето им по палети (наричано по-нататък палетиране), създаване на заявки за местене на подготвените палети и проследяване на изпълнението им, пълна информация за състоянието и заетостта на складовите площи, разпалетиране и изписване на артикулите.

За организиране на Палет-стелажно складово стопанство е необходимо от Система » Админ » Пакети да се инсталира пакета rack:

rackpak-1-jpg-l1wa

Пакетът се инсталира с настройки по подразбиране, които могат да бъдат променени според нуждите и предпочитанията на съответната организация:

PaleMale1-png-ewoi
PaleMale2-png-4snl

След инсталирането на rack в меню Логистика се добавя модул Стелажи.

Описание и подготовка на палетен склад

Следващият етап е структурното описание на палетния склад. При него се дефинират складовите адреси.

Стелажи

При първоначалното описание на всеки склад се дефинират стелажите в него. Визуализацията на стелажите и работата с тях е съсредоточена в страница, зареждана с минитаб Стелажи:

stelala-jpg-0d62

Бутон Нов запис зарежда форма за създаване на нов запис в "Стелажи":

neystel-jpg-d85j

Задължителни за попълване са полетата Стелаж: (номер), Редове: и Колони:. Само те са определящи за по-нататъшното използване на създавания стелаж. (За полето Стелаж:, системата предлага стойности по подразбиране.) Натискането на бутона Запис създава дефинирания нов стелаж.

Създаден вече стелаж може да се визуализира с клик върху иконата за разглеждане:

stelaj3-jpg-jz0q

В разгънат вид стелажът е показан като двуизмерна матрица от клетки (позиции) с три основни параметъра, определящи еднозначно всяка възможна позиция в активния склад:
  • номер на стелажа - уникален за склада номер, автоматично генериран от системата при създаването на стелажа, с възможност за редактиране (ръчен избор) от страна на потребителя (при запазване на изискванията за обхват и уникалност - проверява се автоматично при опит за запис на нов или редактиране на съществуващ стелаж);
  • ред на стелажа - буква от латинската азбука, главна или малка, от A до M - т.е. системата позволява създаването на стелажи с максимум 13 реда, първият от които (най-ниския) е А, вторият - В, третият - С и т.н., а последният (най-висок - 13-тият) е М. Избраната буква определя броя на редове в стелажа. (например, ако се избере буквата C ще се генерира стелаж с три реда
  • колона на стелажа - числа от 1, номерирани от ляво на дясно.

     
Комбинацията от трите параметъра в реда: номер-ред-колона на стелажа, адресира еднозначно всяка една позиция (палет място) в активния склад. При ръчно въвеждане на адрес на позиция, трите параметъра могат да бъдат изписвани:
  • слято (без разделители - например 1а10)
  • разделени с интервал " " и/или тире "-" (например 1 а 10 или 1-А-10, 1-А 10 и т.н.)
Всички горепосочени варианти указват палет място, разположено на стелаж № 1, ред А (първи), колона 10. Всяка позиция на стелажа се визуализира като клетка, вътре в която е изписан адресът ѝ във формат Ред Колона (например А10).

С двоен клик върху клетка от стелажа се зарежда форма, от която може да се редактира състоянието на клетката:

sysyo-jpg-8mp9


Зони

Зоните в палетния склад са физически места в склада, където се комплектоват и подготвят за товарене артикулите от складови документи за изписване от склада - експедиционни нареждания, протоколи за отговорно пазене, протоколи за влагане и междускладови трансфери. В страница Зони е организиран работата със зони. Първият минитаб Терминал служи за оперативна работа. Той показва генерираните към всяка зона движения. От тук товарачите, чрез съответните бутони, могат да запазят и започнат движение на избран товар:

zonn1-png-3jl0

Минитаб Списък показва дефинираните зони в палетния склад:

preimspis-png-gd2n

С бутон Нов запис в страницата се зарежда форма за създаване на нова зона:

nezon-png-wiyv

За улеснение на работата зоните могат да се организират в групи. Списък на съществуващите групи се съдържа в последния минитаб Групи:

gruzon-png-w6y7

Тук също от бутон Нов запис може да се съдаде група. За новата група се въвежда само наименование.

В Работа с палети са разгледани палетирането на продуктите и движението на палетите в склада.