bgERP.com

Листване на артикулите


bgERP позволява в системата да се създават списъци (листи) от купувани и продавани артикули, които могат да се добавят като търговско условие към контрагент. Обикновено това са списъци с най-често търгуваните между страните артикули. Листи на артикули се създават предимно в папка на конкретен контрагент - фирма или лице и могат да бъдат приложени като търговско условие само към него. За създаване на Листване се стартира документния модел на bgERP от бутон Нов ... в папка на контрагент. В група Търговия е включен бутон Листване на артикули.

listart-jpg-qb0c

Зарежда се форма, в която се въвежда наименование за създаваната листа и се избира какъв тип артикули ще се включат в нея - продаваеми или купуваеми:

listmil1-png-t6jp

Записва се в чернова:

4ernolist-jpg-cn4t

Бутон Артикул в черновата зареждат форма, чрез която могат един по един да се добавят артикули:

adartilist-jpg-43ox

Във формата са включени полета за добавяне на код на контрагента за артикула и минимални количества за поръчка. Ако в полето "Кратност" се въведе число, артикулът може да се продава или купува само в количества кратни на числото. Ако не бъде въведена цена, за артикула се взема цената по ценова политика прилагана към контрагента.

Бутон Импорт позволява автоматично попълване на черновата с няколко възможности за избор на източник - групи артикули, предишни покупки и предишни продажби:

iportlist-jpg-tei2

Според избраното се извежда списък на артикулите, които могат автоматично да се включат в черновата:

listpak-png-3bl2

Попълнената чернова се активира с бутон Активиране:

fulllistnew-png-xtr9

Създадените листи могат да се допълват и редактират и след като бъдат активирани.

Листи от артикули могат да бъдат създадени и в папка от тип проект, откъдето са достъпни за прилагане към всички контрагенти. В страницата Артикули » Каталог » Листвания с бутон Нов запис може да се зареди форма за създаване на нов списък (листа). Натискането му зарежда екран за избор на папка или създаване на нова, където ще се добави списъкът:

addlistaart-jpg-y0fc

С бутон Напред във формата се преминава към създаване на списъка от артикули. Достъпни за автоматична импортиране в такъв списък са само групи от артикули.

Предназначението на създадените документи Листване на артикули е да улесни създаването на документите за покупка и продажба. В Работа с фирми и при Създаването на покупки и продажби е показано как се ползват създадените в системата листвания на артикули.