bgERP.com

Инвентаризации


Инвентаризацията е способ за периодична проверка на количествените и стойностни параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определен момент и дата и тяхното съпоставяне с данните в счетоводната отчетност. Нейната цел е да се постигне пълно съответствие между данните от счетоводното отчитане и фактическото състояние на активите пасивите.

Инвентаризации се извършват в различни случаи - задължителни инвентаризации по Закона за счетоводството, при смяна на МОЛ, в рамките на ревизия, при стихийни бедствия и кражби, по инициатива на ръководителя на предприятието и др.

Документирането и отчитането на резултатите от инвентаризация в bgERP се извършва с документа Протокол за инвентаризация. Най-бързият начин за създаване на документа е от бутон Инвентаризация в листовия изглед на склада в списъка от складове:

editsklad-1-jpg-rpv9

Бърз бутон Инвентаризация имаме още в изгледа на всеки склад и в папка на склад. Достъпен е и от документния модел на bgERP в папка на склад и група Логистика.

Бутонът зарежда форма за създаване на Протокол за инвентаризация:

Infori-png-l4x3

Във формата можем да изберем дали да се изведе цялата наличност за склада или наличността по избрани групи артикули. Записва се в Чернова:

cerinv-png-qb0a

Изведените наличности са към края на предходния ден

В черновата на Протокола за инвентаризация е включен бутон Бланка. Той зарежда форма за избор на желаното за отпечатване в бланката:

blablu-png-v7e9

По подразбиране е заложено очакваните количества да не се отпечатват, а партидите на артикулите отчитани по партиди да бъдат показани. Тези настройки могат да бъдат променяни. Бланката се разпечатва:

bloa-png-fx06

Количествата на инвентаризираните артикули се преброяват и попълват в бланката. Попълнената бланка се въвежда в черновата на Протокола за инвентаризация. Последователно, с бутона за редакция в колона "Установено", за всеки артикул се въвежда количеството от бланката:

prioime-png-y7n6

За артикулите с партиди е добавено поле за посочване на партидата и е възможно създаването на нова партида:

adapart-png-m2xx

По такъв начин могат да бъдат променяни партиди и да бъдат задавани партиди за налични количества.


Ако в колона "Установено" не се въведе нищо системата смята, че установеното не се различава от очакваното. Затова в позициите където има очаквано количество, но не е намерено нищо трябва да се въведе 0. За улеснение в списъка с допълнителни бутони е добавен бутон Нулиране. Той добавя автоматично 0 във всяка непопълнена позиция на колона "Установено". Ако след използването на бутон Нулиране се налага някоя нулирана позиция да бъде променена това се прави от минитаб Въвеждане, чрез редактиране на съответния запис.

Филтърът в документа позволява бързо търсене на артикулите в списъка. Системата изчислява разликата между наличността по счетоводни данни и намереното при преброяване. Когато за някоя позиция има липса в колона "Начет" е активен падащ списък от който може да се избере МОЛ за задължаване с липсващото количество. В минитаб Въвеждане с бутон Нов запис може да се зареди форма и добави нов артикул и неговото количество в протокола:

artdobi-png-89gr

Попълненият с преброените количества Протокол за инвентаризация се активира (контира):

kontin-png-aylw

С активирането на протокола намерените излишъци автоматично се заприхождават в инвентаризирания склад. Липсите, за които не е посочено МОЛ се отнасят като извънреден разход и се изписват от склада. С бутон Журнал може да се видят взетите счетоводна операции:

Srajur-png-7k7g

В изгледа на активирания Протокол за инвентаризация има бутон Начет. Той зарежда форма за избор на МОЛ и създаване на Продажба към него:

sell1sall-jpg-lxk2

В продажбата по подразбиране са включени липсите, за които в Протокола за инвентаризация е посочено съответното МОЛ.

В минитаб Инвентаризация на меню Логистика » Склад » Документи се поддържа регистър на създадените в системата Протоколи за инвентаризация:

intab-png-sr6j

Бракуване на артикули

Протокол за инвентаризация можем да използваме и когато по някаква причина се налага да се бракуват артикули. Работи се както при отчитането на липсите, като в протокола се въвежда количеството, което подлежи на бракуване. Автоматичната счетоводна операция създадена при контирането на протокола ще отнесе въведените количества като извънреден разход.