bgERP.com

Управление на артикулите


Под общото наименование Артикули в bgERP са обединени материалните запаси – суровини и материали, заготовки, стандартни продукти, стоки и т.н.; услугите предоставяни и получавани от фирмата и дълготрайните активи, които притежава. Различните артикули имат различно приложение и естество. Управлението на артикулите се състои в тяхното детайлно описание, чрез прилагането на съвкупност от признаци, които определят конкретното използване на артикула в различните процеси и сфери от стопанската дейност на фирмата.

В тази глава от документацията ще покажем:


Вижте и встъпителния урок за работа с артикулите в bgERP: