bgERP.com

Стандартно ценообразуване


Системата за ценообразуване в bgERP е начин за изчисляване на продажни цени, базирани на хронологическата себестойност на продукта. В системата могат да се дефинират както конкретни ЦЕНИ, така и ПРАВИЛА - система от надценки и отстъпки, реализиращи ценовата политика на фирмата. Това дава възможност за лесно и удобно автоматично изчисляване на продажните цени при всяка промяна както на себестойността, така и на самата ценова политика. Системата поддържа пълна хронология на прилаганите към клиентите цени.

Принципите (правилата) за ценообразуване, се дефинират по специфичния за модула документ Ценова политика. В bgERP могат да бъдат създавани неограничен брой Ценови политики, прилагането на които формира ценоразписи, отнасящи се за отделен клиент, група клиенти, обект, промоция, акция, мотивационна схема и др.

Възможността за групиране на артикулите позволява в една ценова политика да се прилагат различни правила за ценообразуване както за отделни артикули, така и за произволно дефинирани групи от артикули.

Специфични за ценообразуването са полетата:

"В сила от" - ако не се попълни, системата записва текущите дата и час; при попълнена само дата, в час автоматично се записва 0:00; не се допуска избор на момент в миналото.

"В сила до" - ако не се попълни - остават празни и се приема, че няма ограничение за край; не се допуска избор на момент в миналото, както и на такъв, който е преди момента "От".


Ценова политика

Ценовите политики в bgERP могат да се наследяват. Това означава, че една политика може да съдържа както независими, конкретно разписани цени за всеки отделен артикул, така и правила, дефиниращи надценки или отстъпки за отделни продукти или цели групи от артикули, спрямо политиката „родител“ - т.е. политиката, която наследява.
След инсталирането на системата, в bgERP са налични две основни ценови политики:
 • Себестойност – в която се задават себестойностите на всички продаваеми артикули; и
 • Каталог – представляваща пряк наследник на политика „Себестойност“.

   
politipoci-jpg-3yi9

В политика Каталог са дефинирани правила с нисък приоритет за три, създадени при инсталирането, групи артикули: 0, А и В, с надценки съответно: 10, 20 и 30% спрямо себестойността:

Cenpolcat-png-c3db

Заложеният в системата за ценообразуване на bgERP модел предполага политика „Каталог“ (или друга - създадена от потребителя политика) да съдържа най-високите – т.нар. „каталожни“ - цени за крайни клиенти, а всички останали политики по отношение на отделни клиенти или групи от клиенти да я наследяват, със съответните отстъпки за продукти / групи продукти. Допустимо е обаче и създаването на политики, базирани на (наследяващи пряко) политиката „Себестойност“ със съответните надценки. До тази функционалност имат достъп само определени потребители с по-високи права. Всяка политика с изключение на себестойност наследява съществуваща политика.

Създаване на Ценова политика

Създаването на нови Ценови политики, става по два начина:

 • В папката от тип проект Ценови политики чрез изведения за целта бърз бутон:

   
cenpolnew3-png-u2ce

Той зарежда форма за създаване на Ценова политика:

CPAdd11-png-h5vy
CPAdd12-png-ximu

Във формата за добавяне на запис в "Ценови политики" се попълват:името на новата политика и политиката която наследява. Избират се и стойностите по подразбиране за валутата на въвежданите цени и дали те са с включен (начислен) в себе си ДДС или са без ДДС.

В секция Закръгляне се попълва броя на значещите и минимални знаци за закръгляне на цената. Това закръгляне ще се прилага към избраната в политиката вид цена - с ДДС или без ДДС.

Създадените по този начин Ценови политики са публични, т.е. са видими за всички потребители и могат да се прилагат към всички контрагенти.

 • От Визитката на Контрагент - минитаб бутон Търговия зарежда секция "Ценови политики".

   
Бутонът + в секцията отваря формата за избор от падащ списък и добавяне на публична ценова политика към Контрагента:

klientplus-jpg-ro81

Бутон Нови правила отваря форма за създаване на нова Ценова политика за контрагента. Формата се попълва и записва с бутон Чернова. Политиката се добавя в папката на контрагента. Създадените от тук ценови политики за контрагент не са публични и не могат да се прилагат към други контрагенти.

Създадените ценови политики могат да се редактират от бутон Редакция в детайлния изглед на политиката.

В папки на контрагенти и папки от тип Проект могат да се създават ценови политики и чрез документния модел на bgERP. Натиска се бутон Нов ... в папката и в група Търговия се избира Ценова политика.

Попълване (дефиниране) на Ценова политика

Избира се менюто Артикули » Ценообразуване » Политики - клик върху името отваря детайлният изглед на политиката.

cpgrandkli-png-wq7d

Във всяка Ценова политика (без "Себестойност"), от съответния бутон, могат да бъдат създавани три типа правила:

 • Стойност - задава конкретна цена за конкретен артикул:

   
zahar1-png-xfau

 • Продуктов марж - задава марж за отстъпка или надценка за конкретен артикул:

   
marj1-png-y7c0

 • Групов марж - задава правило за марж (отстъпка/надценка) за група артикули:

   
grupmarj1-png-mo22

Зададените в една политика правила могат да са с три степени на приоритет - висок, среден и нисък. С най-висок приоритет са правилата, с които се задава стойност или продуктов марж и се отнасят за определени артикули:

golklien-png-cfvb

В една политика:


По-новото правило става активно и деактивира всички по-стари правила, които са със същия или по-нисък приоритет!

Това означава, че за да се промени създадено вече правило, то се деактивира, чрез създаването на по-ново.

В съответните форми:


 • могат да бъдат избрани специфични, различни от дефинираните в политиката общи:
  • валута и правило за ДДС за конкретния артикул - за правилата тип "стойност";
  • схема за изчисляване на цената - с надценка/отстъпка спрямо политиката-родител, или чрез максимална отстъпка/надценка, след които да се достига до цената в политиката-родител - за маржовите правила;
 • отстъпката/надценката се задава като процент, но в полето се въвежда само съответната цифра - без знака „%“;
 • въвеждането на отстъпка става със знак минус („ - “) в полето "Марж";
 • полетата "В сила от" и "В сила до" позволяват дефинирането на начало и/или край на активност на правилото.

   

В модул Ценообразуване използваме понятието "Максимални отстъпки". Максимална отстъпка е тази, при която продуктът ще се продаде на цена поне равна на себестойността. Изчисляването на максималната отстъпка показва диапазона в който цената може да бъде намалявана спрямо каталожната цена.


 • При каталожна цена 120 лв. и себестойност на продукта 100 лв. максималната отстъпка от каталожната цена, при която можем да продаваме, без да паднем под себестойността е 16,66 %. (16,66 % от 120 лв. = 19,92 лв.). Тези 16,66 % са диапазонът, в който можем да даваме отстъпки от така определената каталожна цена.
 • По същият начин при предварително залагане на максимална отстъпка изчисляваме и каталожна цена спрямо себестойността. При себестойност 100 лв. и максимална отстъпка 20 % каталожната цена е 125 лв. (20 % от 125 лв=25 лв.).
 

Задаване на себестойности

Ценова политика Себестойност съдържа списък на артикулите, за които формираме цени, тяхната себестойност, заедно с датата, от която са в сила:

sebepol-png-xb1d

Добавянето в таблицата става от меню: Артикули » Ценообразуване » Политики се кликва върху името на политика "Себестойност" и се натиска бутонът Стойност:

sebesad-jpg-g5ig

Във формата за добавяне на запис в политика "Себестойност" се попълват задължително полетата:
 • "Продукт" - от падащ списък се избира артикул; и
 • "Цена" - себестойността на артикула като абсолютна стойност

   

Минитаб Цени в картона на артикула

Ценова информация за артикулите можем да формираме и променяме и от техните картони. Достъп до тази възможност ни дава минитаб Цени. Така изглежда той за един новосъздаден артикул, от който е произведено определено количество:

cenit-jpg-4c47

На този етап за артикула имаме само изчислена себестойност на база рецептата за производството му и фактически изчислената складова себестойност на база произведеното количество и вложените за това ресурси по рецепта, които имат информативен характер. Артикулът още не е включен в политика Себестойност.

С бутон Нова себестойност зареждаме форма и задаваме себестойност за артикула:

newtabc-jpg-sp9o

По този начин добавяме артикула в политика Себестойност. Артикулът получава автоматично и каталожна цена, тъй като е включен в група артикули, за които в ценова политика Каталог е зададена надценка спрямо себестойността:

ikatalog-jpg-wbtu

Имаме възможност да зададем и правило за периодично обновяване на себестойност. Това става от бутона Задаване. Зарежда се форма за настройка на обновяването:

ovenowi-png-su7j

Можем да избираме от няколко източника за обновяване на себестойността:
 • средна доставна за наличното
 • осреднена за избрани складове;
 • складова (счетоводна, доставна) себестойност;
 • последна рецепта (без режийни);
 • последна рецепта (с режийни);
 • текуща поръчка;
 • последна доставка(+разходи);
 • последна оферта от доставчик.

   
Задължително е да бъде избран поне един източник. В поле "Обновяване" на формата освен ръчно обновяване може да се избере и период, за автоматично обновяване на себестойността на артикула.

Когато е зададено правило за обновяване на себестойността и са избрани повече от един източници за обновяване, тя ще бъде обновена по първия източник, който има стойност, според последователността, в която са подредени!

Когато за артикула е въведена себестойност, в картона му стават активни бутони за нейното обновяване и проследяване хронологията на промените:

obnovimepak-jpg-9gap

В секция ДДС задаваме ДДС групата на артикула. (По подразбиране за всички артикули е заложена група Б и когато нямаме разлика не е необходимо да се попълва).

Правило за обновяване на себестойност можем да задаваме и за групи и категории артикули. Това става по начина описан по-горе от изгледа на категорията/групата:

cropinkategory-png-m8ut

Зададеното правило за обновяване ще се приложи към всички артикули в категорията/групата, за които не е настроено индивидуално обновяване.

Ценоразпис

Ценоразписите в bgERP представляват моментна снимка на генерираните от една Ценова политика цени. Те са справка, чрез който се визуализират дефинираните в Ценовата политика групови и индивидуални правила в разгърнат, списъчен изглед на конкретни моментни цени. В Артикули » Ценообразуване е разгледано създаването на Ценоразписи.